Oddajte pobudo

Zmanjšanje birokracije za starše ob rojstvu otroka

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MF, MJU, MNZ, ZZZS
  • 19. 11. 2018Pobuda objavljena
  • 19. 11. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.

Predlagam zmanjšanje birokracije za starše ob rojstvu otroka. Po vzoru Ljubljanske porodnišnice predlagam, da bi določeno število zaposlenih na upravnih enotah namestili oziroma jim ustvarili delovno mesto kar v porodnišnicah, kjer bi starši lahko skupaj z upravnim delavcem na licu mesta hitreje urejali potrebno dokumentacijo za novorojenčke. Predlagam pristop po fazah, in sicer bi v prvi fazi upravne delavce iz obstoječih upravnih enot namestili v 5 porodnišnic, kjer imajo najmanj 3 rojstva dnevno. Te porodnišnice so: Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor in Postojna. V drugi fazi bi upravne delavce namestili iz obstoječih upravnih enot še v naslednjih 5 porodnišnic, ki imajo najmanj dva rojstva dnevno. Te porodnišnice so: Nova gorica, Slovenj Gradec, Izola, Murska sobota in Ptuj. Ob tem predlagam, da se v okviru tega postopka ob vpisu v rojstno matično knjigo avtomatsko s strani upravne enote posreduje še zahtevek za pridobitev davčne številke na FURS in zahtevek za pridobitev kartice zdravstvenega zavarovanja na ZZZS za novorojenega otroka.

Lepo pozdravljeni.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Staršem ob rojstvu otroka že na podlagi veljavne ureditve ni potrebno vlagati prijave za vpis v davčni register, saj opravi vpis novorojenčka s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v RS finančni urad po uradni dolžnosti. Potrdilo o dodeljeni davčni številki za otroka starši prejmejo po pošti.

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:  

Ministrstvo za notranje zadeve v okviru svojih pristojnosti pojasnjuje, da se administrativna razbremenitev v delu, ki se nanaša na prijavo rojstva (to je vpis rojstva v matični register) in določitev EMŠO novorojenčku vse od leta 2007 že izvaja v okviru tehnološke rešitve e-rojstva, v katero je bilo postopoma vključenih 13 slovenskih porodnišnic z izjemo porodnišnice Nova Gorica (kjer pa so aktivnosti poenostavitev prijav rojstev že v teku).  

Odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Zavezanec za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (prijavo, sporočanje sprememb med zavarovanjem in odjavo) družinskega člana je nosilec zavarovanja, to je zavarovanec, po katerem bo (je) družinski član zavarovan. Iz tega razloga UE ni pristojna namesto nosilca zavarovanja pri ZZZS urejati obveznega zdravstvenega zavarovanja za novorojenčke.

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

I.
Postopek, ki ga vodijo upravne enote je že maksimalno poenostavljen oz. za stranke prijazen in ne-obremenjujoč. Podatki o rojstvu novorojenčka in njegovih staršev, ki so podlaga za izdajo izpiska iz Matičnega registra, se v register  vnesejo že v porodnišnicah. Prvi izpisek o rojstvu otroka se staršem s strani uradnika upravne enote posreduje brez kakršnegakoli zaprosila in brez plačila upravne takse. Enako velja tudi za postopek prijave prebivališča. Le-ta se s strani upravne enote izvede takoj ko starši v porodnišnici izpolnijo obrazec prijave prebivališča. Obisk upravne enote staršev novorojenčka torej tudi tu ni potreben. Navedeno predhodno pomeni, da prisotnost uradne osebe upravne enote v porodnišnici v ničemer ne bi pospešila postopkov vezanih na urejanje osebnih dokumentov novorojenčka. Postopki se izvajajo hitro, učinkovito in brez obremenjevanja staršev, ne glede na lokacijo rojstva otroka. V ljubljanski porodnišnici, ki jo avtor pobude navaja oz. izpostavlja,  prisotnost uradne osebe Upravne enote Ljubljana (v določenih dnevih in v vnaprej določeni uri) temelji zgolj na dejstvu velikega števila rojenih otrok (1/3 vseh otrok v Republiki Sloveniji se rodi v Ljubljani). Občasna prisotnost uradne osebe Upravne enote Ljubljana v ljubljanski  porodnišnici ne pomeni oz. ne povzroča diskriminatorne obravnave staršev otrok rojenih v drugih porodnišnicah.

II.
Davčna številka novorojenčka s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji je s strani pristojnih iz FURS v Davčni register vpisana po uradni dolžnosti in brez zaprosila staršev. Davčna številka novorojenega otroka se staršem posreduje po pošti, najkasneje mesec dni po njegovem rojstvu.

III.
Zdravstveno zavarovanje morajo starši za otroka urediti sami v 60 dneh od njegovega rojstva. Vloga se posreduje pristojni območni enoti oz. izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Do izteka 60 dni po otrokovem rojstvu lahko otrok zdravstvene storitve, če zdravstveno zavarovanje zanj še ni urejeno, koristi iz naslova zdravstvenega zavarovanja enega od staršev oziroma skrbnika.