Oddajte pobudo

Uveljavitev podrejenih predpisov Zakonu o urejanju prostora

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 28. 08. 2018Pobuda objavljena
  • 28. 08. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v nadaljevanju ZUREP-2, je v 300. členu navedeno, da bo minister v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona (to je do 17.8.2018) izdal določene predpise. Nekateri od teh, npr. pravilnik o elaboratu ekonomike (65. člen ZUREP-2), so obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (OPN in OPPN). Prosim za pojasnilo, ali lahko občina izpelje postopek OPN oz. OPPN kljub temu, da podzakonski predpisi še niso izdani in kako (npr. v primeru elaborata ekonomike strokovno podlago izdela po svoji presoji ali jo sploh ne izdela)?

Sicer to v nasprotnem primeru pomeni, da minister za okolje in prostor zavira prostorski razvoj celotne Slovenije.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrsta za okolje in prostor:

Elaborat ekonomike je nova, obvezna strokovna podlaga, ki se pripravlja v vseh fazah OPN in OPPN, z namenom preverjanja ekonomičnosti načrtovanih prostorskih ureditev. Vsebino elaborata ekonomike bo podrobneje določal podzakonski predpis, ki je v pripravi in bo predvidoma sprejet še v letošnjem letu. Čarovnica začetka veljavnosti Pravilnika je odvisna  od priprave in sprejema Pravilnika o OPN in OPPN.

V skladu z določili 1. odstavka 65. člena ZUreP-2 naj elaborat ekonomike opredeli naslednje vsebine:
-        komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen;
-        oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje;
-        etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo gospodarsko infrastrukturo.

Če ste Sklep o začetku priprave OPN ali OPPN sprejeli po 1.6.2018, ste pri pripravi elaborata ekonomike  dolžni smiselno opredeliti zgoraj navedene vsebine. V kolikor bo podzakonski predpis, ki podrobneje ureja vsebino elaborata ekonomike sprejet še v času priprave OPPN, boste dolžni elaborat ekonomike smiselno dopolniti z vsebinami iz podzakonskega predpisa - Pravilnika o elaboratu ekonomike.

Če pa ste Sklep o začetku priprave OPN ali OPPN sprejeli pred 1.6.2018, elaborat ekonomike ni potrebno izdelati.