Oddajte pobudo

Težave na področju izvajanja družinske medicine

Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 12. 06. 2018Pobuda objavljena
  • 12. 06. 2018Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Moja žena je družinska zdravnica. Administracija v družinski medicini je uničujoča za odnos pacient-zdravnik.

V družinski medicini se dnevno zaznavajo sledeči problemi:
1) e-zdravje zelo pogosto ne deluje
Osebnim zdravnikom se delo podvaja, saj morajo po opravljenih pregledih stvari, ki si jih zabeležijo, še enkrat vpisati v e-zdravje. To storijo lahko čez par ur, včasih tudi šele naslednji dan. E-zdravje je potrebno narediti bolj pretočno, ojačati infrastrukturo ter močno ojačati servisno skupino, ki skrbi za projekt, ker je po informacijah iz NIJZ sedaj kadrovsko podhranjena.

2) Družinske zdravnike je potrebno razbremeniti nepotrebne administracije.
Kot npr:
a) kratki bolniški staleži - v domeno dogovora z delodajalcem
b) poskusi uvajanja pregledov prostovoljnih gasilcev - to je domena MDPŠ
c) predpisovanje medicinsko tehničnih pripomočkov – to bi lahko prevzele medicinske sestre
d) povračila potnih stroškov - stvar komunikacije med zavarovalnico in zavarovancem

3) ZZZS je svoja Pravila razširil tako zelo, da so nekonsistentna, in jih je mogoče interpretirati na različne načine. Tudi, če se družinski zdravnik z vprašanjem o Pravilih obrne na administratorja ZZZS, ne more računati, da bo odgovor administratorja vzdržal presojo ob kasnejšem pregledu kontrolorjev iz ZZZS. Zaradi tega so družinski zdravniki vmes med zahtevami ZZZSja na eni in pričakovanji pacientov na drugi strani.

Predlog, da ZZZS vzpostavi nove oddelke, kjer bodo zaposleni kompetentni ljudi, ki bodo na razpolago zdravnikom v primeru administrativnih in drugih vprašanj, ki se navezujejo na zdravstveno oskrbo. Prevetrijo naj se Pravila ZZZS, zlorabo v urgentni službi naj ZZZS sankcionira.  
 

Odgovor pristojnega organa

Odgovore so pripravili Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (v nadaljevanju: NIJZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).


Težave, ki jih ima družinska zdravnica v zvezi z eZdravjem.

NIJZ pojasnjuje, da se z ekipo, ki jo imajo na voljo za operativno upravljanje rešitev eZdravja, po svojih najboljših močeh trudijo, da do zastojev pri delovanju rešitev ne bi prihajalo. V sistem eZdravja je trenutno vključenih 20 storitev in rešitev, ki se vse uporabljajo na nacionalnem nivoju. Sistem je izredno kompleksen, tako na sistemskem infrastrukturnem nivoju, kot tudi na vsebinskem nivoju. eZdravje s svojimi storitvami in rešitvami vključuje veliko število deležnikov, tako izvajalce zdravstvene dejavnosti z njihovimi zaposlenimi, paciente, programerske hiše, vzdrževalce sistemske infrastrukture, idr. Njihove zahteve, želje in potrebe poskušajo v največji možni meri koordinirati in zadovoljevati.

Trenutno tudi potekajo aktivnosti za pridobitev dodatno zaposlenih na NIJZ za področje eZdravja, kar bo dolgoročno izboljšalo možnost kvalitetne podpore stabilnega delovanja eZdravja.

Razbremenitev družinskih zdravnikov z nepotrebno administracijo in razbremenitev družinskih zdravnikov kratkotrajni bolniški staleži urejajo v dogovoru z delodajalcem.


V zvezi s tem pojasnjujemo, da je ugotavljanje nezmožnosti za delo in drugih razlogov za začasno zadržanost od dela do 30 dni zakonsko določeno pooblastilo izbranega osebnega zdravnika (tretji odstavek 80. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K; v nadaljevanju ZZVZZ), ki pa po našem mnenju nikakor ne more preiti v dogovor z delodajalcem. Le zdravnik ima strokovno znanje za ugotavljanje zdravstvenih stanj in nadaljnje odločanje o načinu zdravljenja, ki je za pacienta najprimernejše. Glede na navedeno predlaganemu, ne moremo slediti. Lahko še pojasnimo, da se je pri pripravi bodoče zakonodaje, tudi iz razloga razbremenitve izbranih osebnih zdravnikov, razmišljalo o uvedbi tako imenovanih 3-5 bolniških dni na letni ravni, kar bi v praksi pomenilo, da za uveljavljanje le-teh pacient ne bi rabil obiskati izbranega osebnega zdravnika, ki bi odločil o upravičenosti do zadržanosti od dela zaradi bolezni, pač pa bi zgolj obvestil delodajalca, da koristi te t.i bolniške dni. Vendarle pa se je potrebno zavedati, da je pred uvedbo tovrstnih ukrepov na sistemski ravni, nujno izvesti analizo multiplikativnih učinkov takega ukrepa (ne le ekonomskih, administrativnih, pač pa tudi preveriti ukrep v smislu učinkov na javno zdravje).

Poskusna uvedba pregledov prostovoljnih gasilcev s strani specialistov medicine dela, prometa in športa.

V zvezi z navedenim predlogom pojasnjujemo, da je bil v letošnjem mesecu marcu sprejet nov Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18). Novosti oziroma spremembe pravilnika se nanašajo na postopke ugotavljanja zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki ne uporabljajo izolirnih aparatov. Gre za skupino gasilcev, katerih naloge se razlikujejo od nalog operativnih gasilcev, ki uporabljajo izolirne aparate in od poklicnih gasilcev. Po novem lahko postopek ugotavljanja zdravstvene sposobnosti teh gasilcev izvaja specialist medicine dela, prometa in šport ali pa zdravnik, ki zdravstveno stanje gasilca najbolje pozna in tudi vodi njegovo zdravstveno dokumentacijo, torej njegov izbrani osebni zdravnik.

Predpisovanje medicinsko tehničnih pripomočkov naj prevzamejo medicinske sestre. Takšna pobuda je bila Ministrstvu za zdravje že posredovana in smo jo upoštevali pri pripravi novega zakona, ki pa kasneje ni bil sprejet.

V zvezi s povrnitvijo potnih stroškov je podan predlog, da bi moral ZZZS to pravico priznati v komunikaciji z zavarovancem. V zvezi s to pobudo pojasnjujemo, da imajo v skladu s 40. členom ZZVZZ zavarovane osebe pravico do povračila potnih stroškov iz 1., 2. in 3. točke 23. člena, če morajo potovati k zdravniku ali v zdravstveni zavod v drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni zdravnika ali ustreznega zdravstvenega zavoda ali, če jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča ali kraja zaposlitve. Glede na vsebino 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ je pravica do potnih stroškov pogojevana bodisi na določeno kategorijo zavarovanih oseb (otroci, šolska mladina in študenti), ali pa na zdravljenje določenih bolezenskih stanj (npr. maligne bolezni, cerebralna paraliza, hemofilija, poklicne bolezni, poškodbe pri delu). Zavarovana oseba ima lahko na potovanju do izvajalca tudi pravico do spremstva, če zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov ni sposobna sama potovati. Ali so izpolnjeni navedeni, strokovni razlogi, ki naj bi utemeljevali potrebo po spremstvu, ugotovi izbrani osebni zdravnik. Izbrani osebni zdravnik, ki zdravi zavarovano osebo, je najbolj seznanjen z njenim zdravstvenim stanjem, med drugim je tudi pristojen, da jo napoti na specialistične storitve, zaradi katerih mora zavarovana oseba potovati k izvajalcu. V povezavi s tem je tudi jasna in logična pristojnost izbranega osebnega zdravnika, da zavarovani osebi izstavi listino (Povračilo potnih stroškov – spremstva), na kateri izpiše vse potrebne podatke (osebni podatki zavarovane osebe, razlog obravnave, potreba po spremstvu, izvajalca, h kateremu je zavarovana oseba napotena…). Na podlagi izstavljene listine (ki jo na hrbtni strani potrdi izvajalec, h kateremu je zavarovana oseba potovala) in na podlagi ustreznih dokazil, kot so npr.  vozne karte, dokazilo o prenočevanju, itd., ZZZS odloči o pravici do povračila potnih stroškov. Zato glede na vse navedeno, predlogu ne moremo slediti, ker bi bilo predlagano v nasprotju z določili veljavnih predpisov, morebitna drugačna ureditev od sedaj veljavne, bi pa pomenila dodatno obremenjevanje zavarovanih oseb in bi bistveno podaljšala postopek uveljavljanja njihovih pravic.

Obsežnost in nekonsistentnost Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila OZZ).

Zavedamo se obsežnosti in kompleksnosti vsebine Pravil OZZ. Vendar je potrebno pri tem poudariti, da je to posledica po eni strani zakonske pravne ureditve pravice in njene dejanske narave vsake posamezne pravice iz OZZ ter po drugi strani vsebinske prepletenosti in njihove natančne določitve glede uresničevanja. Zaradi navedenega ne bi bilo primerno, da bi se natančnejša pravna ureditev pravic iz OZZ urejala v več, sicer manj obsežnih splošnih aktih ZZZS. S tem bi se namreč povečala možnost nepreglednosti, nejasnosti in neskladnosti natančnejše pravne ureditve pravic iz OZZ. Zato je potrebno poudariti, da se z vsemi spremembami in dopolnitvami Pravil OZZ zasledujejo naslednji temeljni cilji:

−    uskladitev z zakonodajo,
−    sprememba (zastarelih) ureditev posameznih področij zaradi razvoja medicinske stroke,
−    odprava pravnih praznin,
−    odprava nejasnih ureditev z natančnejšo opredelitvijo,
−    opustitev nepotrebnih določb in
−    odprava notranjih neskladij besedila.

S tem se zasleduje tudi načelo določnosti, med drugim večja razumljivost in jasnost ter onemogočanje različnega tolmačenja v praksi.

V zvezi z podajanjem pojasnil in nadzori ZZZS pojasnjujemo, da se na ZZZS v zvezi s posredovanimi vprašanji prizadevajo podati korektne odgovore, zato tudi ZZZS izdaja navodila, s katerimi bolj podrobno ureja izvajanje postopkov uveljavljanja določenih pravic iz OZZ, odgovarja na pisna vprašanja izvajalcev, podaja ustrezna pojasnila  v zvezi z izvajanjem določb Pravil OZZ. Na ta način se poskuša zagotoviti enotno razumevanje in ravnanje tako izvajalcev kot strokovnih delavcev na ZZZS. Dopušča se sicer možnost, da lahko v komunikaciji med izvajalcem in strokovnimi delavcem pride do napačnega razumevanja, še posebej, če komunikacija poteka preko telefona (npr. nezadostno ali nejasno prezentirane okoliščine konkretnega primera), ki se nato lahko razkrijejo pri nadzorih in vodijo k ustreznim odložitvam nadzornikov ZZZS.

Glede podajanja odgovorov na administrativna in druga vprašanja v zvezi s zdravstveno oskrbo pojasnjujemo, da ZZZS na vsa zastavljena vprašanja preko telefona ali e-pošte praviloma odgovarja sproti, razen v primerih določenih sistemskih ali kompleksnejših vprašanj, ki zahtevajo ustrezno preučitev, za katero je potrebno več časa. Z vidika obravnave pacienta pri zdravniku menimo, da stalna prisotnost dežurnega delavca ZZZS ni potrebna. Slednje se zaključuje tudi na podlagi števila ter vsebine dosedanjih vprašanj.

Glede zlorabe urgentne službe in nesankcioniranje le-te pojasnjujemo, da ZZZS bodisi v okviru zahtev zavarovanih oseb ali drugih inštitucij (npr. Varuha človekovih pravic, zastopnika pacientovih pravic) za ustrezna pojasnila ali v zvezi z zahtevami zavarovanih oseb za povračila stroškov za opravljene storitve, daje odgovore oziroma odloča o upravičenosti do povračila zahtevanih stroškov v upravnem postopku. Pri tem ZZZS ravna v skladu z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da lahko npr. zahtevku za povračilo stroškov ugodi, le če so za to izpolnjeni z zakonom in Pravili OZZ določeni pogoji.