Oddajte pobudo

Pridobivanje podatkov s strani Zemljiške knjige

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 19. 01. 2016Pobuda objavljena
  • 19. 01. 2016Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Pozdravljeni.

Pred časom sem postal lastnik nepremičnine, pogodbo smo sklenili pred notarjem, lastništvo se je vpisalo v ZK. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dobil stari lastnik, saj nisem bil informiran, da je potrebno v 30 dneh po menjavi lastništva javiti spremembo lastništva Oddelku za ravnanje z nepremičninami MOL. Povsem naravno se mi je zdelo, da ta in podobne službe v informacijski dobi avtomatično dobivajo take podatke iz ZK. Ker se to očitno ne dogaja, predlagam, da se takšna praksa uvede.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za finance

Glede na navedbe v pobudi predpostavljamo, da se ta nanaša na avtomatično izmenjavo podatkov med zemljiško knjigo in davčnimi evidencami, v zvezi s čimer vam pojasnjujemo sledeče:

NUSZ odmerja davčni organ na podlagi podatkov, ki jih davčnemu organu pošljejo občine. Te za namene odmere NUSZ podatke o nepremičninah, ki so predmet NUSZ, in o zavezancih vodijo v svojih lastnih evidencah. Podatke za evidenco lahko pridobivajo iz vseh razpoložljivih javnih virov, pa tudi neposredno od lastnikov ali uporabnikov nepremičnin. Po Zakonu o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZUreP-1 in 110/02 - ZGO- 1) je zavezanec za plačilo NUSZ neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, ki je lahko njen lastnik, imetnik pravice razpolaganja, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora ali imetnik stanovanjske pravice. Zavezanec za NUSZ torej ni nujno lastnik nepremičnine, zato avtomatično pošiljanje podatkov o lastnikih nepremičnin ni relevantno. Za zagotovitev ažurnosti podatkov v svojih evidencah občine v svojih odlokih o NUSZ urejajo obveznost zavezancev, da morajo pristojnemu organu občine v določenem času po spremembi sporočati vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca. Davčni organ izvede odmero NUSZ na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo občine.

Davčni organ izvede odmero NUSZ do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov od občin. V 406. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111 /13, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14 in 91/15) je določeno, da, če se med letom spremeni zavezanec za plačilo NUSZ, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v 15 dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezen znesek nadomestila.

Davčni  predpis torej omogoča,  da se del že odmerjene obveznosti v primeru spremembe po izdaji odločbe prenese na novega zavezanca.