Oddajte pobudo

Dolgotrajno čakanje na vpis v zemljiško knjigo in izbris hipoteke na nepremičnini

Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
  • 30. 12. 2015Pobuda objavljena
  • 30. 12. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 05. 2016Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Prosim vas za pojasnilo, kako je mogoče, da se za spremembo vpisa na zemljiški knjigi in izbris hipoteke na nepremičnini čaka več kot 6 mesecev, in sicer v Novi Gorici?

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za pravosodje:

Postopek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo ureja Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZZK-1). Eno izmed temeljnih načel in pravil zemljiškoknjižnega postopka je načelo vrstnega reda. V prvem odstavku 122. člena ZZK-1 je tako določeno, da mora o vpisih glede posamezne nepremičnine zemljiškoknjižno sodišče odločati po vrstnem redu, ki se določi po trenutku, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma ko je prejelo listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti. Hkrati pa je v drugem odstavku 122. člena ZZK-1 določeno, da dokler ni pravnomočno odločeno o vpisih v posameznem postopku, ni dovoljeno odločati o vpisih glede iste nepremičnine v postopku, ki se je začel kasneje.

Po podatkih Vrhovnega sodišča RS znaša povprečni čas reševanja zadev od časa vložitve predloga do končanja (pravnomočnosti) za nove zadeve 49,92 dni, pri čemer povprečni čas reševanja zadev od dneva dodelitve zadeve odgovorni osebi (zemljiškoknjižnemu sodniškemu pomočniku) do dneva izdaje sklepa znaša za nove zadeve 2,72 dni.  Poudarjamo, da je to povprečni čas odločanja, konkretno odločanje o posameznem vpisu pa je odvisno od kompleksnosti predloga, hkrati pa mora sodišče v skladu z drugim odstavkom 122. člena ZZK-1, kot že povedano, preden začne reševati predlog vlagatelja, rešiti vse prestale predloge, ki jih je glede iste nepremičnine prejelo pred njim. Zato brez natančnega poznavanja konkretnih okoliščin, ki vplivajo na čas, potreben za odločitev o predlogu za vpis v zemljiško knjigo v konkretnem primeru, splošni – generalni odgovor na zastavljeno vprašanje ni mogoč.