Oddajte pobudo

Določitev termina za poroko in naročilo novih dokumentov

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MDDSZ, MJU
  • 01. 12. 2015Pobuda objavljena
  • 01. 12. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 01. 2016Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam novo storitev po sistemu "one stop" - določitev termina za poroko in naročilo novih dokumentov (običajno pride v poštev za žensko, ki spremeni priimek). Ženska bi lahko že pri prijavi sklenitve zakonske zveze sporočila spremembo priimka in naročila nove dokumente. Ko bi bila ZZ vpisana v matični register, bi se avtomatično sprožila tudi izdelava dokumentov (ali pa bi jih matičar takoj po poroko kar takoj izročil). Predlog je po vzoru estonskega postopka. Včasih smo z Estonci uspešno tekmovali, bomo tudi v prihodnje?

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Pojasnjujemo, da Pravilnik o sklepanju zakonske zveze,  katerega izvrševanje je sicer v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v 11. členu določa, da načelnik upravne enote najmanj en dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotovi sklepanje zakonske zveze na sedežu upravne enote če tam ni mogoče, pa v drugem uradnem prostoru. 12. člen določa, da mora načelnik zagotoviti sklepanje zakonske zveze tudi ob sobotah v časovnem razponu najmanj pet ur (v času med 10.00 in 19.00 uro). Matičar ob prijavi sklenitve zakonske zveze bodočima zakoncema ponudi proste termine, pri čemer je potrebno zagotoviti, da si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem časovnem zaporedju.

Izjemoma se lahko, na podlagi predhodno izdane odločbe, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to opravičljive razloge oziroma glede na možnosti posamezne upravne enote, dovoli tudi sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze. Če bodoča zakonca zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze, kar določa 17. člen Pravilnika o sklepanju zakonske zveze.

Zakon o potnih listinah  pa v 25. členu določa, da mora pristojni organ o vlogi za izdajo potne listine odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi.

Glede na navedeno predlog ni sprejemljiv, saj je rok, v katerem mora biti izdan potni list krajši od roka, ki je predpisan za prijavo sklenitve zakonske zveze.

Dodatno pojasnjujemo, da sprememba zakonodaje v smislu spremembe rokov, ni sprejemljiva. 30 dnevni rok (včasih celo 45 dnevni rok) za prijavo zakonske zveze zagotavlja čas, ki je nujno potreben, da pristojni organ preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji za sklenitev zakonske zveze, ki jih določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in odloči o sklenitvi zakonske zveze izven uradnih prostorov, 15 dnevni rok za izdajo potnega lista po vložitvi vloge pa je skrajni rok, ki državljanom zagotavlja čim hitrejšo pridobitev potnega lista, saj ima le-ta naravo osnovnega dokumenta za izkazovanje istovetnosti in državljanstva ter potovalnega dokumenta, brez katerega se lahko državljanu omejuje ustavna pravica do prostega gibanja.

Prav tako pojasnjujemo, da Zakon o osebnem imenu  v 15. členu določa, da se zakonca lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da bo njun skupni priimek priimek enega ali drugega zakonca, lahko obdržita vsak svoj priimek, svojemu priimku dodata priimek zakonca ali izbereta priimek zakonca in temu priimku dodata svoj priimek. 21. člen navedenega zakona določa, da sprememba priimka zaradi sklenitve zakonske zveze velja od dneva sklenitve zakonske zveze.

Ker vloga za izdajo potnega lista vsebuje tudi podatek o priimku (23. člen Zakona o potnih listinah), tudi ni mogoče zagotoviti, da bi vloga, vložena pred sklenitvijo zakonske zveze (to je ob prijavi), vsebovala priimek, ki prične veljati šele od dneva sklenitve zakonske zveze.   

Poleg navedenih argumentov, ki ne omogočajo izvedbe predloga državljana, dodatno pojasnjujemo še, da predlog ni sprejemljiv, ker:
-    prijava sklenitve zakonske zveze ter s tem povezana namera spremembe priimka, v vseh primerih še ne pomeni tudi dejanske sklenitve zakonske zveze ter dokončne odločitve o spremembi priimka. Bodoča zakonca npr. ne prideta na sklenitev zakonske zveze ali sklenitev odpovesta;
-    je potrebno skladno z Zakonom o potnih listinah in Pravilnikom o izvrševanju zakona o potnih listinah, predložiti v fizično uničenje star potni list, čas, v katerem bi državljan čakal na izdelavo novega potnega lista pa je v teh primerih lahko predlog;
-    poroka je pogosto povezana tudi s selitvijo in spremembo naslova stalnega prebivališča. Med podatki, ki so vpisani na potni list je tudi stalno prebivališče posameznika. Če mladoporočenca poleg spremembe priimka spremenita tudi prebivališče, sta dolžna skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, v roku 8 dni po selitvi, prijaviti tudi spremembo naslova, ta sprememba pa pomeni tudi zakonsko dolžnost zamenjave identifikacijskih dokumentov.      

Z namenom, da pridobitev novih identifikacijskih dokumentov mladoporočencem ne bi povzročala praktičnih težav, je v pravni ureditvi Republike Slovenije določen rok, v katerem mora državljan predložiti potni list (in osebno izkaznico), ki vsebujeta osebne podatke, ki so bili spremenjeni, v uničenje. To je najpozneje v 30 dneh od spremembe, kar številnim mladoporočencem omogoča, da lahko odpotujejo v tujino takoj po sklenitvi zakonske zveze, s potnim listom (ali osebno izkaznico), na katerem je naveden star priimek.