Oddajte pobudo

Javna objava podatkov in javnih registrov in evidenc

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 05. 10. 2015Pobuda objavljena
  • 05. 10. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 10. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da so vsi podatki iz poslovnih registrov in objav dostopni brezplačno tudi za nadaljno uporabo.

1. Poslovni register Slovenije

2. Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti

3. Transakcijski računi poslovnih subjektov

4. Javna objava letnih poročil

5. DDV zavezanci

Obrazložitev:

1. vsi podatki so že danes javno dostopni s kompliciranimi metodami ročnega iskanja.

2. Podjetja plačujemo za objavo letnih poročil na AJPES-u.

3. Pri objavah v postopkih zaradi insolventnosti je zelo komplicirano ročno preverjati vse kupce vsak dan.

Predlog tehnike: Da bi se izognili investicijam v programsko in strojno opremo naj se podatki pretvorijo v XML datoteke, ki se jih podpiše s certifikatom, ki zagotavlja avtentičnost in datum, uro priprave ter odložijo na javno dostopno mesto. Alternativno se jih lahko odlaga na enega od javnih strežnikov (dropbox, onedrive, google drive ....)

Odgovor pristojnega organa

Odziv AJPESa in Ministrstva za javno upravo:

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi spremenjene evropske direktive, ki se nanaša na ponovno uporabo informacij javnega značaja (Direktiva 2003/98/ES in 2013/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega značaja) pripravilo predlog spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Na področju ponovne uporabe  so predvidene ravno spremembe na področju zaračunavanja baz podatkov, ki se se v javnih registrih zbirajo na podlagi izvajanja javnih nalog. Tako bodo vsi podatki državne uprave oziroma državnih organov za ponovno uporabo dostopni brezplačno. Za organe širšega javnega sektorja oziroma tiste, ki se ne financirajo neposredno iz proračuna in se od njih zahteva, da pridobivajo druge vire prihodkov za izvajanje javnih nalog, je skladno z direktivo možno uveljaviti izjemo (v to strukturo organov se uvršča tudi AJPES).  Predlog spremenjenega zakona sicer predvideva možnost uveljavitve izjeme, vendar bo v nadaljevanju odločitev o morebitnem popolnem odpiranju podatkov (t.i. "open data") sprejeta v sodelovanju z ministrstvom, ki je pristojno za finance, saj bo potrebno izgubljeni vir prihodka iz naslova ponovne uporabe nadomestiti iz proračuna.  Torej, nekaj sprememb na tem področju si lahko obetamo že ob koncu letošnjega leta. Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh MJU.  Zavedamo se velikega potenciala, ki ga ponovna uporaba in odprti podatki imajo, zato planiramo vrsto aktivnosti in projektov, s katerimi bomo doseglji izboljšave na tem področju.

Ajpes že sedaj določen del podatkov objavlja v t.i. odprtih formatih ("open data"), med drugim tudi podatke Poslovnega registra Slovenije in sicer na svojih spletnih straneh in Register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja (v XML).

Posredovanje podatkov za pridobitni namen v okviru ponovne uporabe podatkov AJPES za evidence, ki jih navajate, zaračunava skladno s sprejetima tarifama in cenikom:
-       ponovna uporaba Poslovnega registra Slovenije: Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije
-       ponovna uporaba Letnih poročil poslovnih subjektov: Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov
-       ponovna uporaba Registra transakcijskih računov: Cenik nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz Registra transakcijskih računov.

Tarifi in cenik so sprejeti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uredba), ki določajo, da organ lahko zaračuna ceno, ki ne sme preseči stroškov zbiranja, priprave, razmnoževanja in razširjanja informacij, kot je to podrobneje opredeljeno v Uredbi.

V zvezi z zagotavljanjem avtomatiziranega posredovanja podatkov ali dokumentov, ki nastanejo v postopkih zaradi insolventnosti se je potrebno obrniti na sodišča, saj podatki  in listine v postopkih zaradi insolventnosti izvorno nastajajo tam. Programsko opremo, ki omogoča vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolventnosti ter posredovanje podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti in posredovanje pisanj v teh postopkih upravlja Center za informatiko (122.a člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Podatke in listine sodišča se javno objavijo na spletnih straneh AJPES, katerih upravljavec je AJPES. Ni pa AJPES upravljavec podatkov in dokumentov nastalih v postopkih insolventnosti, zato ne more zagotavlja ponovne uporabe teh podatkov in dokumentov. Predlagamo, da zahtevek za ponovno uporabo podatkov posredujete na omenjeni center.

Zavedamo se, da imajo uporabniki veliko ročnega dela pri pridobivanju dokumentov, zato smo se v zvezi s to problematiko dne 22.9.2015 obrnili na Vrhovno sodišče RS.

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) je AJPES pooblaščen za zbiranje, obdelovanje, posredovanje in javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zadrug. V skladu z 58. členom ZGD-1 za javno objavo letnih poročil zaračunava nadomestila, s katerimi krije dejanske stroške, povezane z zajemanjem poročil v informatizirani obliki in vzdrževanje spletnih strani, namenjenih javni objavi letnih poročil ali stroškov, povezanih z izdelavo kopij poročil. Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah sprejme Svet AJPES, soglasje k njej izdata ministra, pristojna za gospodarstvo in za pravosodje. S tem je zagotovljen nadzor nad višino nadomestil, ki ne smejo presegati dejanskih stroškov zbiranja, obdelovanja, javnega objavljanja letnih poročil in stroškov zagotavljanja elektronske hrambe letnih poročil.

Objavljena letna poročila na portalu AJPES (JOLP) so brezplačno dostopna za zadnja tri leta. Za vodenje seznama DDV zavezancev AJPES ni pristojen, je pa seznam davčnih zavezancev vsem brazplačno dostopen.