Oddajte pobudo

Večkratno poročanje istovrstnih podatkov različnim organom

Pristojni organi: MDDSZ, MF, SURS
  • 18. 06. 2015Pobuda objavljena
  • 18. 06. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 23. 07. 2015Pobuda sprejeta
  • 18. 06. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

AAG je v letu 2014 imel zaposlenega delavca preko javnih del. Za njega smo redno vsak mesec posredovali podatke o bruto plači in plačanih prispevkih na FURS, ter poslali še zaključno poročilo. Poleg podatkov na FURS smo morali enake podatke v malo spremenjeni obliki posredovati še Zavodu za zaposlovanje RS ter Statističnemu uradu RS.

Sprašujem zakaj potrebujemo več ljudi v državni upravi, da obdelujejo enake podatke in zakaj s tem obremenjujejo društvo, ki nima niti enega zaposlenega in delo opravljamo kot prostovoljci v prostem času. Podatke bi vse državne institucije z reorganizacijo lahko pridobile na FURS-u, torej predlgam, da se začne pri poenotenju baze podatkov.  

Sprašujemo Vas ali veste koliko je še takih podatkov, ki jih morajo po trikrat ali večkrat podjetja ustanove, zavodi in drugi pošiljati državnim uradnikom?

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Zavod RS za zaposlovanje ves čas spremlja in uvaja poenostavitve postopkov pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja. Zavod pripravlja spremembo tudi glede finančnega poročanja izvajalcev javnih del.

Zaključno finančno poročilo za letošnje leto bo mogoče oddati na Portalu za delodajalce, ki ga je za delodajalce pripravil Zavod. Podatki o sredstvih, ki jih je izvajalcem programov javnih del izplačal Zavod, bodo že pripravljeni.
S Finančno upravo RS je Zavod podpisal sporazum o pridobivanju podatkov iz REK obrazcev in v najkrajšem možnem času bodo vzpostavljeni servisi za izmenjavo podatkov. Tako izvajalcem ne bo več potrebno sporočati podatkov o izplačanih plačah.
Financiranje stroškov za udeležence javnih del je, skladno z ZUTD, določeno v pogodbi o izvajanju programa javnega dela. Sredstva za del plače, za povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo ter zdravniškega pregleda zagotavlja Zavod.
Drugi del plače in regres za letni dopust zagotavljata naročnik ali izvajalec programa javnega dela. Zavod je dolžan spremljati izpolnjevanje obveznosti vseh pogodbenih strank in namensko porabo sredstev.
Zavodu izvajalec, skladno s pogodbenimi obveznostmi, poroča o sredstvih, ki jih je pridobil od Zavoda in naročnika ter izplačal udeležencem.
Izvajalec bo tako na omenjenemu portalu v poročilo vpisal le morebitna sredstva, ki jih je pridobil za sofinanciranje stroškov plač in regresa za letni dopust od naročnika programa.
Menimo, da bo poročanje izvajalca na ta način bistveno poenostavljeno.

Odziv Ministrstva za javno upravo:

Enotna poslovna točka (EPT) - primer dobre prakse Nizozemske

Prvi korak - združitev portalov e- VEM in EUGO, s čimer smo v t.i. »življenjskem ciklu« poslovnim subjektom poleg ustanovitve podjetja na daljavo na enem mestu preko sodobnih spletnih storitev omogočili tudi dejanski vstop na trg, in sicer z registracijo dejavnosti oziroma poklicev, ki so regulirani (2013, 2014).

Drugi korak – pilotni projekt e-turistika (pripravljajo se zakonodajne spremembe, v izdelavi je tehnična rešitev, vzpostavlja se izvedeni register namestitvenih objektov v okviru PRS)

Tretji korak - vzpostavitve Enotne poslovne vstopne točke (EPT) za potrebe poročanja poslovnih subjektov s cilji (v okviru nove finančne perspektive 2014 – 2020):
-    zagotovitev vseh informacij v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu
-    elektronska podpora splošnih obveznih poročanj
-    standardizacija obrazcev in poročil
-    enotni vpogled v podatke in omogočena izmenjava podatkov med pristojnimi organi.