Oddajte pobudo

Obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 29. 10. 2012Pobuda objavljena
  • 29. 10. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 11. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V skladu s Pravilnikom je obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu za vsakega zaposlenega na vsaki 2 leti. Zahteva je absurdna za vsa podjetja, ki delujejo v intelektualni - storitveni dejavnosti, kjer se pri delu uporabljata le telefon in računalnik, saj pomeni le dodaten in nepotreben strošek. Preverjanje znanja enkrat v karieri bi zadoščalo. V storitvenem sektorju so taka dela v večini, tako da gre za veliko število delovnih mest.

Odgovor pristojnega organa

Pobuda za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov ni utemeljena.

Obrazložitev:

Obveznost delodajalca glede usposabljanja delavcev za varno in zdravo delo ureja 38. člen zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 ( Uradni list RS, št. 43/2011), ki določa:

(1) Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

(2) Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

(3) Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.

(4) Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

(5) Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let.

(6) Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi uskladitev programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo.

(7) Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.

Iz pobude povzemamo, da v primeru, ki ga pobudnik navaja, ne gre za delovna mesta, kjer bi iz ocene tveganja izhajala večja nevarnost za nezgode ali poklicne bolezni in prav tako ne gre tudi za delovna mesta, kjer bi bile nezgode in poklicne bolezni pogostejše, torej delodajalec nima utemeljene podlage, da bi določil obvezne preizkuse usposobljenosti  v obdobju dveh let.

Materijo na opisan način ureja le ZVZD-1, ne pa pravilnik.