Oddajte pobudo

Posredovanje potrdila o plačanih davkih ZZZS

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, ZZZS
  • 09. 08. 2013Pobuda objavljena
  • 09. 08. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 09. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

KONKRETNI PRIMER:

Zavezanka je po pomoti plačala mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje na konto pokojninskega zavarovanja v tekočem mesecu… ker je posledično na kontu zdravstvenega zavarovanja nastal dolg je DURS posredoval podatke ZZZS-ju o dolgu in ZZZS  zavezanki blokiral kartico zdravstvenega zavarovanja (kar pomeni, da je samoplačnik vseh zdravstvenih storitev in morebitnih zdravil…). Ko smo ugotovili napako, vložili vlogo za preknjižbo preplačila težav ni bilo konec…

DURS namreč SAMO  1x mesečno posreduje podatke (osvežitve) o stanju dolga zavezanca za prispevke za zdravstveno zavarovanje!

To pomeni, da mora zavezanka vložiti PISNO vlogo za pridobitev PISNEGA potrdila o plačanih davkih in prispevkih in ga DOSTAVITI SAMA ZZZS-ju!

MOREBITNA REŠITEV:

1. Vsaj vloga naj se odda elektronsko, če pa obstaja sistem E-davki, ki ga mora uporabljati zavezanka za oddajo obračuna prispevkov zasebnika…

2. Potrdilo bi lahko DURS končno oblikoval v elektronski obliki, dostop do njega bi imel samo zavezanec preko sistema e-davki  (da ne prihaja do zlorab), potrdilo je v PDF obliki…

3. Zavezanec ga po prejemu izpiše in dostavi ZZZS-ju pač pisno… ker elektronsko poslovanje z ZZZS-jem seveda v taki obliki tudi ni vzpostavljeno…

To pomeni, da če boste kdaj samostojni podjetnik in vam bo ZZZS blokiral kartico (zaradi podatka Durs-a) boste hodili od urada do urada, namesto, da uredite to elektronsko!

Elektronsko pomeni, da preko sistema e-davki oddate vlogo za potrdilo o plačanih davkih, prejmete potrdilo elektronsko in jo pač odnesete na ZZZS, da vam deblokira kartico, ker ste v nasprotnem primeru samoplačnik storitev, kljub temu, da imate plačane prispevke za zdrav. zavarovanje...


 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance, Davčne uprave RS:

 

V skladu z dogovorom o izmenjavi podatkov sklenjenih med DURS in ZZZS se podatki o neporavnanih obveznostih zavezancev za prispevke za zdravstveno zavarovanje posredujejo na ZZZS trikrat mesečno (10., 17. in 24. v mesecu).Preko sistema e-Davki lahko zavezanec oz. njegov pooblaščenec, ki je identificiran kot uporabnik eDavkov, z digitalnim potrdilom vloži vlogo za izdajo potrdila o plačanih davkih. Davčni zavezanci lahko s storitvijo "NF-LD Lastni dokument" vložijo katerokoli vlogo v elektronski obliki naslovljeno na davčni organ, pod pogojem, da obrazec za to vlogo ni na voljo kot posebna storitev na eDavkih, oziroma da zanjo ni podpore v zalednih sistemih davčnega informacijskega sistema.

 

Vloga oddana s storitvijo "NF-LD Lastni dokument" izpolnjuje zahteve Zakona o splošnem upravnem postopku glede oblike (predvsem varen podpis), tako, da jo davčni organ obravnava kot vsako drugo vlogo, prejeto v fizični obliki in lastnoročno podpisano. S storitvijo "NF-LD Lastni dokument" oddana vloga se avtomatično dostavi na davčni urad, kjer je vložnik vloge vpisan v davčni register.

 

Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki nastane na podlagi vloge vložene s storitvijo "NF-LD Lastni dokument", se vroči vložniku zahtevka za izdajo potrdila o plačanih davkih v fizični obliki (po pošti ali z osebnim prevzemom), skladno z določbami ZDavP-2 oziroma ZUP. Davčna uprava Republike Slovenije še ne razpolaga s sistemom vročanja po elektronski pošti.

 

DURS že zagotavlja elektronsko storitev, kolikor je v tem trenutku to mogoče. Prav tako še naprej razvija storitev elektronskega poslovanja, ki bo v prihodnje omogočala tudi elektronsko izmenjavo podatkov tudi v smeri od DURS do zavezanca. Ena od konstantnih nalog DURS je izboljševanje storitev za zavezance, vendar so aktivnosti vezane na razpoložljive resurse.