Oddajte pobudo

Prispevek za urejanje gozdnih cest

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MOP
  • 08. 08. 2013Pobuda objavljena
  • 08. 08. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 09. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Imam nekaj arov gozdnega zemljišča, za katerega je potrebno plačati prispevek za urejanje gozdnih cest in to v višini nekaj centov več kot en evro. Za to dobim en ogromen kos papirja s priporočeno pošiljko, katero moram osebno prejeti, prejem dvakrat podpisati (na povratnico in v poštno knjigo) in seveda, če me poštar ne dobi doma, jo iti iskat na pošto nekaj kilometrov daleč. En kup dela in stroškov zame, poleg tistih, ki jih ima DURS s pripravo in pošiljanjem odločbe. Stroški DURSi seveda presegajo znesek, ki ga plačam. Zato predlagam, da se določi nek minimalni znesek, za katerega DURS pošilja odločbe. Za primerjavo še to: informativni izračune dohodnine, v katerih so bistveno višji zneski DURS pošlje z navadno pošto tako, da ga poštar vrže v nabiralnik.

Predlagam tudi, da DURS informativni izračun izda tudi tistim, ki letno nimamo dohodkov v višini nekaj več kot 3.000 evrov (npr. imamo dohodek 2.500 evrov). Sedaj moramo, če želimo dobiti povrnjeno dohodnino, ki smo jo plačali, to od DURSa posebej zahtevati - predložiti podatke o dohodkih, čeprav ima ta vse podatke pri sebi.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance, Davčne uprave RS:

 

Pristojbina za gozdne ceste:

 

V zvezi z dano pobudo navajamo, da je v javni obravnavi Zakon o davku na nepremičnine z dne 7. 6. 2013, ki bo nadomestil odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in odmero pristojbine za godne ceste.

 

Do nove ureditve pa velja 50. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 31/12 in 94/12), ki v prvem odstavku določa, da se davek ne odmeri, če ne bi presegel 10 evrov. Vendar to velja le za davke, ki so prihodek državnega proračuna oziroma pokojninske in zdravstvene blagajne. Če pa je davek izključno prihodek proračuna samoupravne lokalne skupnosti, kar velja za pristojbino za gozdne ceste, pa se uporabi drugi odstavek tega člena, ki pa ne določa nobenih omejitev glede na znesek odmere, torej se davek odmeri tudi, če znaša manj kot 10 evrov.

 

Problem odmerjenih nizkih zneskov, ki so v nesorazmerju s stroški, ki so povzročeni zavezancu oziroma davčnemu organu, je davčna uprava zaznala že v preteklosti in na to opozorila tudi Ministrstvo za finance ter v zvezi s to problematiko predlagala spremembo zakonodaje.

 

Informativni izračun dohodnine

 

V skladu z drugim odstavkom 267. člena Zakona o davčnem postopku davčni organ na podlagi podatkov s katerimi razpolaga, najpozneje do 31. maja tekočega leta za davčnega zavezanca sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine. Osebam, ki ne presegajo zneska splošne olajšave po prvem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/2012 Odl. US, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJIF, 71/12 Odl. US, 75/12, 94/12 in 52/12 Odl. US) davčni organ v skladu z 268. členom Zakona o davčnem postopku ne sestavi informativnega izračuna, ampak mora zavezanec sam vožiti napoved.

 

Odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

 

Rešitev v komentarju navedene problematike se predlaga s sprejemom novega Zakon o davku na nepremičnine.  Z navedenim zakonom se namreč ukinja pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, njen prihodek pa se nadomešča s prihodkom od davka na gozdna zemljišča. Občina bo namreč morala del prihodka od davka nameniti vzdrževanju gozdnih cest. Z navedeno rešitvijo tudi ne bo več prihajalo do tega, da bi se zaračunavali nesorazmerno nizki zneski.