Oddajte pobudo

Predlog spremembe 6. in 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
  • 16. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 16. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 10. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda


Obrazložitev:

Strelovodne naprave/sistem niso predmet harmoniziranih pravil EU, zato je zanje potrebno spoštovati pravilo vzajemnega priznavanja in omogočiti trženje uvoženih izdelkov brez administrativnih ovir, popolnoma neskriminatorno, kot je to omogočeno neuvoženim izdelkom (po pravilu iz zadeve 120/78, Casis de Dijon).

Od MGRT smo pridobili dokument, v katerem je zapisano, da proizvodi Prevectron niso gradbeni proizvodi (dokument št. 315-21/2006-2 z dne 11.04.2006).

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele ( Ur.l. RS št. 28/2009) v 6. členu jasno dovoljuje uporabo drugih tehničnih rešitev, če te zagotavljajo vsaj enako stopnjo varnosti, kot projekt pripravljen z uporabo tehnične smernice TSG-N-003:2009.

Stopnjo varnosti pa mora v skladu z 12. členom Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele dokazati z revizijo dela opreme, ki je uporabljena kot predmet oz. rešitev zadnjega stanja tehnike.

Pred sprejetjem novega Zakona o graditvi objektov (ZGO 1D Ur.l. RS št.57/2012) - smo januarja 2010 glede razlage obveznosti revizije po 12. členu Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele naročili pravno mnenje pri PF Maribor, v katerem je pravno argumentirano, da bi bila dovolj uspešno izvedena samo ena referenčna revizija kot dokaz, da je Prevectron kot samostojna zaščita ustrezna zaščita pred strelo. Vse revizije razen prve pa pomenijo t.i. dvojno breme in kršijo pravilo prostega pretoka blaga (34. člen Pogodbe o delovanju EU), ker so ukrep, ki ima enake značilnosti kot količinska omejitev. Podobno npr. velja za homologacijo pri avtomobilih (v zadevi 50/85, Bernhard Schloh) je Sodišče EU odločilo, da je homologacija upravičena samo, če gre za prvi preizkus uvoženega avtomobila v državo (torej, neupravičena če že vozi kakšen takšen avto po cestah v državi članici) in če enako velja za domače avtomobile.

RS je glede te problematike od Evropske komisije že prejela opomin ( dokument št. 2007-4831 z dne 19.03.2009) in Vlada je nanj odgovorila (dokument št. 5423-7/2007/148 z dne 22.05.2009), da je zadeva urejena. Evropska komisija je postopek za zdaj ustavila, nas pa je pozvala, kolikor bi še imeli težave, naj jim javimo (dokument ENTR/C2/LS/kd D(2010)2015 z dne 25.01.2010.

Z novim Zakonom o graditvi objektov ZGO-1D ( Ur. l. RS 57/2012) revizija ni več obvezna, saj ZGO- 1D v 53. členu določa, da se revizija projektne dokumentacije opravi, če tako zahteva investitor. Prav tako ZGO – 1D v 48. členu navaja, da je pri projektiranju treba poleg predpisov in standardov v Republiki Sloveniji upoštevati tudi druge normativne dokumente.

Kljub vsemu pa se v RS dogaja sledeče:

- Elektroenergetski inšpektorji v RS, ki pregledujejo objekte, na katerih je nameščena strelovodna zaščita Prevectron po NFC 17-102, že pred leti ali v zadnjem času, odločajo, da to ni ustrezna strelovodna zaščita in da jo je potrebno zamenjati s klasično strelovodno zaščito.

- Elektroenergetski inšpektorji v RS trdijo, da standard NFC 17-102 pri nas ni sprejet in s tem ni veljaven in ne upoštevajo Sklepa Vlade in dokumentov Evropske komisije.

- Elektroenergetski inšpektorji v RS trdijo, da je strelovod Prevectron kot navadna kovinska palica in da ima tudi takšen radij ščitenja, da nima certifikata. Kar pa so tehnično ovrgli certifikacijski organi iz EU (TUV Avstrija, Beroau Veritas. SIQ, Končar – Quality Austria,...), ki so certificirali ta sistem strelovodne zaščite po NFC 17-102).

Z drugimi besedami, za proizvod, za katerega je v 26 državah članicah omogočeno enakovredno trženje in uporaba, kot v Franciji, kjer se proizvaja, RS zahteva revizije, ki pomenijo dvojno breme in s tem povzročajo učinek enak količinskim omejitvam.

RS tako krši 34. člen PDEU in ne priznava uporabe proizvoda, kot ga priznavajo povsod drugod.

RS odgovarja, da ne krši ničesar, ker dovoljuje trženje, vendar to ne drži, kajti če se ne dovoljuje neovirane uporabe, se s tem tudi ovira trženje. Sklicevanje na Zakon o splošno varnosti proizvodov (češ, da ta zahteva obvezno revizijo) pa ne zdrži, kajti takšnega določila zakon ne vsebuje. Tako je obveznost revizije iz zgoraj omenjenega Pravilnika tudi v neskladju z Ustavo RS, kajti pravila podzakonskih aktov morajo imeti podlago, kriterije in okvirje v zakonu.

Rešitev:

Upošteva naj se Pogodba o delovanju EU o prostem pretoku blaga (z interpretacijsko sodno prakso) in se odpravi neposredne in posredne administrativne ovire na področju strelovodne zaščite - ki ga kot varnega in nenevarnega za zdravje in življenje ljudi opredeljuje Standard NFC 17-102.


Predlog spremembe Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

6. člen
(uporaba drugih ukrepov)
(1) Pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju sistema zaščite pred strelo se smejo namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici, uporabiti  uporabiti  metodologije analize tveganja  pred udarom strele ter naprave sistema zaščite pred strelo po standardu, ki se zakonito uporablja in trži na trgu držav članic EU.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo  skladnost s predpisi, ki urejajo graditev. Izpolnjenost zahtev po tem pravilniku se v takem primeru zagotovi v skladu z 12. členom tega pravilnika.

 

12. člen
(obveznost revizije)
(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg v primerih, navedenih v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US in 126/07), obvezna tudi takrat, kadar projektant sistem zaščite pred strelo projektira v skladu s 6. členom tega pravilnika in se opravi po postopku in z udeleženci, ki so določeni v zakonu, ki ureja graditev objektov. Revizija po tem členu ni potrebna, če gre za vgradnjo takšne naprave sistema zaščite pred strelo, ki se zakonito že trži na trgu držav članic EU in če je glede istovrstne, ali naprave z enakimi značilnostmi, v Republiki Sloveniji  že bila narejena revizija.
(2) Predmet revizije iz prejšnjega odstavka je izključno kontrola brezhibnosti tistih delov načrta električnih instalacij in električne opreme v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da predloženi projekt glede sistema zaščite pred strelo izpolnjuje zahteve tega pravilnika
(3) V povzetek revizijskega poročila v smislu predpisa, ki ureja projektno dokumentacijo, odgovorni revident vnese le tiste podatke, ki so bistveni za obseg revizije iz prejšnjega odstavka. S podpisom revizijskega poročila potrdi le to, da iz njegove revizije izhaja, da projekt izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
4) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.

 

Obrazložitev:
S temi spremembami se zmanjša administrativno breme za tiste proizvode sistema zaščite pred strelo, za katere se je že ugotovilo, da so po stopnji zaščite enaki tehnični smernici in s tem se tudi spoštuje prepoved dvojnega bremena po Pogodbi o delovanju EU (34. člen PDEU, ki prepoveduje količinske omejitve in ukrepe z enakim učinkom, kamor spada tudi dvojno breme in ostala administrativna bremena). Omenjena določba je v sodni praksi Sodišča EU razlagana tudi tako, da imajo države članice pravico zahtevati presojo varnosti določenega proizvoda in njegove vgradnje, vendar ne za vsak posamičen primer, ampak samo za prvi primer; ko pa je z revizijo prvega primera dognano, da proizvod in njegova vgradnja ustrezata pogojem in pravilom varnosti ter ne predstavlja nevarnosti za ljudi ter njihovo zdravje, se takšne presoje ne smejo več zahtevati. Dodane spremembe sledijo temu in vprašanje proizvodov sistema zaščite pred strelo, ki imajo poreklo držav članic Evropske unije (ali se na notranjem trgu zakonito tržijo), uredijo na način, ki je skladen s pravili EU.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor:

 

V odgovoru se omejujemo le na tisti del pobude, ki predstavlja neposreden poziv k spremembi Pravilnika o zaščiti pred delovanjem strele.

Kot navaja že sam pobudnik, je bil pravilnik v sedanji vsebini že predmet presoje Evropske komisije, ki neskladja z evropskim acquis-em in zahtevami v Pravilniku o zaščiti pred delovanjem strele ni ugotovila.

Sprememba pravilnika, kot je predlagana, je nepotrebna. Predlagatelj še vedno zamenjuje pojem  "revizija projektne dokumentacije" s pojmom preskušanja in certificiranja proizvoda. Slednjega Zakon o graditvi objektov in njegovi podzakonski akti ne urejajo, saj gre za področje, ki ga pokriva druga zakonodaja, ki pa ni v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Določbe o reviziji projektne dokumentacije pa zadevajo preveritev izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekt, ki je predmet projektiranja kot celote in ne (gradbenih) proizvodov, iz katerih je zgrajen. Zato so predlagane spremembe predpisa nepotrebne.

Lep pozdrav.