Oddajte pobudo

Ustanovitev podjetja

Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
  • 04. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 04. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 11. 09. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Odprava zakonske spremembe, ki je zakomplicirala postopek ustanavljanja podjetja. Še leto dni nazaj je bilo mogoče podjetje ustanoviti v nekaj dneh.

Pred več kot mesecem dni smo na Okrožnem sodišču v Kranju dali vlogo za ustanovitev d.o.o.ja  in še vedno nismo dobili odgovora. Kljub temu, da imamo dogovorjena naročila, ne moremo začeti poslovati!

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

 

Z odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-311/11-16 z dne 25. 4. 2013, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 44 dne 24. 5. 2013, so se začele uporabljati določbe 10.a in 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 83/09 Odl.US: U-l-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-l-311/11- 5, 32/12, 57/12 in 44/13 Odl.US: U-l-311/11-16, v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).

Šesti odstavek 10. a člena posameznikom, pri katerih so podane okoliščine iz tega odstavka, onemogoča ustanovitev in pridobitev statusa družbenika gospodarske družbe. Sodišče po uradni dolžnosti preverja, ali so ob predlogu za vpis ustanovitve gospodarske družbe v register podani razlogi za omejitev ustanavljanja ali pridobitve statusa družbenika. Določbe se smiselno uporabljajo tudi za podjetnika (peti odstavek 10. a člena). Sedmi odstavek 10. a člena določa trajanje ukrepa iz šestega odstavka 10. a člena in sicer ukrep preneha 10 let od dneva pravnomočnosti sodbe ali dane lažne izjave.

Z 10. b členom je določena ureditev, po kateri mora sodišče posamezniku - članu poslovodstva ali organa nadzora družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, po uradni dolžnosti odvzeti pooblastilo oziroma upravičenje za vodenje poslov oziroma ga odpoklicati z mesta člana organa nadzora v vseh družbah, v kateri ta posameznik opravlja takšno funkcijo.

Zaradi izvajanja omenjenih določb v praksi se je podaljšal čas registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na sodiščih in AJPES.

Podaljšanje časa registracije v povezavi s konkretnimi težavami registrskih organov, upravljavcev evidenc in drugih, ki sodelujejo v postopkih registracije, je botrovalo k pripravi 1 novele ZGD-1, ki bo predvidoma obravnavana na eni izmed naslednjih sej Vlade RS. Cilj novele ZGD-1 je med drugim ravno pohitriti postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na eni in razbremeniti registrske organe in upravljavce evidenc na drugi strani.