Oddajte pobudo

Sprememba okoljske in prostorske zakondaje, ki vpliva na odpadke

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
  • 20. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 20. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Vsa okoljska in prostorska zakonodaja, ki obravnava ravnanje z odpadki naj se spremeni tako, da se lahko na vsaki lokaciji, v vsakem obratu, obdeluje, predeluje in začasno zbira odpadke, če se pri tem tehnično zagotovi delovanje, ki je brez vplivov na okolico.

V tem sektorju je ogromen potencial za delovna mesta in pripravo sekundarnih surovin. Vsi predpisi so napisani tako, da favorizirajo javne komunale, zahteva se razne študije, ki jih birokracija na ARSO ne razume ali celo ne upošteva, okoljevarstvena dovoljenja so samo blokada, za ohranjanje monopola, ki izvira iz lokalne politike, ki je skoraj obvezno prisotna z omejitvami pri prostorskem načrtovanju, tako imamo industrijske cone, kjer ni mogoče drobljenje in zbiranje stekla, priprave komposta, predelave gradbenih odpadkov,...

Te omejitve za inertne in biološke materiale, ki ne predstavljajo vpliva na okolico naj se izloči iz vseh predpisov, določi naj se, da postopki morajo potekati brez vpliva na okolico in morajo biti določeni v tehnični dokumentaciji, katero preveri inšpekcija. Vsa soglasja in dovoljenja so v takih primerih zatiranje gospodarstva in svobodnega trga.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

 

Veljavna okoljska zakonodaja s področja odpadkov že omogoča,  da "se na vsaki lokaciji, v vsakem obratu, obdeluje, predeluje in začasno zbira odpadke, če se pri tem tehnično zagotovi delovanje, ki je brez vplivov na okolico", kar je tudi vsebina spodnjega predloga. Vplivi takšnih dejavnosti na okolje in zdravje ljudi pa se preverjajo v upravnih postopkih pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali vpisa v ustrezno evidenco (zbiralci, prevozniki, trgovci, posredniki).

Podlaga za te postopke je zakonodaja EU. Direktiva 2008/98/ES o odpadkih namreč določa, da mora vsaka ustanova ali podjetje, ki namerava izvajati obdelavo odpadkov, pridobiti dovoljenje pristojnega organa. V teh dovoljenih pa je navedeno vsaj naslednje:


(a) vrste in količine odpadkov, ki se lahko obdelajo;
(b) tehnične in kakršne koli druge zahteve, pomembne za zadevno lokacijo, za vsak dovoljen postopek;
(c) varnostni in previdnostni ukrepi, ki jih je treba sprejeti;
(d) metoda, ki naj se uporabi za vsak postopek;
(e) takšni postopki spremljanja in nadzora, kot bi lahko bili potrebni;
(f) takšne določbe glede zaprtja in oskrbe po zaprtju, kot bi lahko bile potrebne.

Kadar za spodaj navedene ne veljajo zahteve za dovoljenje, države članice zagotovijo, da pristojni organ, vodi register:


(a) ustanov ali podjetij, ki poklicno zbirajo ali prevažajo odpadke in
(b) trgovcev ali posrednikov.

Na podlagi teh določb lahko izvajalec obdelave obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Prevoznik lahko prevaža odpadke, če je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov. Trgovec lahko kupuje in prodaja nenevarne odpadke, če je vpisan v evidenco trgovcev z odpadki. Posrednik lahko ureja obdelavo odpadkov v imenu tretjih oseb, če je vpisan v evidenco posrednikov. Vse omenjene evidence vodi ministrstvo, pristojno za okolje,  v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.