Oddajte pobudo

Plačilo kazni, ki jih izreče Policija na policijskih postajah v gotovini ali s plačilno kartico

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
  • 19. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

 

Predlagam, da se omogoči plačilo kazni - položnice oz. bolj strokovno plačilnega naloga, ki jih izreče Policija, na Policijskih postajah v gotovini ali s plačilno (kreditno) kartico in to brez dodatne provizije. Več ali manj ima vsaka Policijska postaja dežurnega policista in je odprta 24 ur (res je tudi, da se dežurne službe ukinjajo) in s tem ukrepom bi lahko zagotovili večji odstotek plačanih kazni in s tem manj ukrepov uklonilnega zapora. S tem bi tudi olajšali plačilo kazni tujcem, ki ni nujno, da imajo pri sebi dovolj gotovine, s čimer bi se pospešil postopek policistov na terenu, saj bi tujca enostavno odpeljali na Policijsko postajo, kjer bi plačal s plačilno kartico. Enako bi se lahko uredilo tudi za druge javne službe, npr. Carinska uprava, Davčna uprava, ker bi se dalo dolgove državi plačati tudi na okencu teh služb..... Glede na to, da zadeva uspešno poteka na Upravnih enotah, ne vidim razloga, da se ne bi to uvedlo tudi drugje.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Minsitrstva za notranje zadeve - Policije

 

Uvedba POS terminalov kot načinov plačevanja v sodobni družbi je nujnost, saj ljudje pri sebi zaradi varnosti ne nosijo več gotovine ali pa le manjše zneske. S tem dejstvom se je srečala tudi policija, zato  sta Policija in strokovna služba MNZ tudi v letu 2012 preučila možnost uvedbe POS terminalov za plačevanje glob v policiji. O možnosti uvedbe POS terminalov je bil izdelan dokument št. 224-279/2012/3 (212-07), 20. 7. 2012, ki je bil posredovan takratnemu državnemu sekretarju MNZ. V dokumentu so bili opredeljene tako prednosti kot tudi slabosti ter finančno-organizacijski in tehnični vidik uvedbe POS terminalov.


Dne 13. 3. 2013 je bil v Uradnem listu RS, štev. 21/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekršku (ZP-1H), ki v 57.c členu omogoča, da lahko kršitelj plača globo in stroške postopka izrečene v postopku o prekršku z negotovinskim plačilnim sredstvom, pri tem pa lahko prekrškovni organ zaračuna kršitelju tudi stroške negotovinskega plačevanja s plačilnimi karticami. Strošek negotovinskega plačila globe in stroškov postopka se lahko naloži kršitelju v plačilo v hitrem postopku o prekršku z izdajo plačilnega naloga in v postopku z izdajo odločbe o prekršku.


Na podlagi pojasnila Ministrstva za finance št. 450-98/2013/2 z dne 31. 5. 2013 ˝Pojasnilo v zvezi s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških˝ lahko prekrškovni organ zaračuna kršitelju stroške negotovinskega plačila v višini provizije oziroma v višini dejanskih stroškov, ki jih ima prekrškovni organ z negotovinskim poslovanjem, če kršitelju omogoči plačilo s plačilno kartico. Kršitelj mora biti o možnosti takšnega plačila seznanjen v pravnem pouku plačilnega naloga, odločbe ali sklepa. Hkrati je potrebno kršitelja seznanit tudi z višino stroškov negotovinskega plačila.


Policija je 4. 7. 2013 z dokumentom štev. 007-159/2013/9 (212-02) ponovno obvestila strokovno službo MNZ UFZN o možnosti uvedbe POS terminalov. V dokumentu je bilo predlagano, da strokovna služba pripravi ustrezne podlage za uvedbo (vsaj poskusno) POS terminalov za plačevanje glob, upoštevaje stanje finančnih sredstev pa to v letu 2013 zelo verjetno še ne bo mogoče izvedeno.