Oddajte pobudo

Vključitev brezposelnih oseb na trg dela brezplačno

Pristojni organi: MDDSZ
  • 19. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 07. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Prejemnike denarnih nadomestil iz Zavoda za zaposlovanje bi bilo potrebno med prejemanjem nadomestil vključiti na trg delovne sile brezplačno.
Podjetjem bi lahko zagotovili dodatno delovno silo, ki bi jih lahko podjetja po preteku prejemanja nadomestila vključila v redno zaposlitev oz. jim podala priporočila za nadaljne zaposlitve.

S tem bi tudi bistveno omejili delo na črno.

Odgovor pristojnega organa

V zvezi s podano pobudo Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) podaja naslednje pojasnilo:

Prejemanje denarnega nadomestila je v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010, 40/12-ZUJF in 21/13) pravica, ki jo brezposelna oseba pridobi na podlagi vplačanih prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti, torej na podlagi preteklega dela oziroma zaposlitve. Hkrati s statusom brezposelne osebe pa posameznik ne pridobi le pravic, temveč tudi obveznosti. V času brezposelnosti (ne glede na obdobje prejemanja denarnega nadomestila) je oseba dolžna aktivno iskati zaposlitev, se odzvati na vsako vabilo zavoda, vključevati v ukrepe aktivne politike zaposlovanja itn.

Z reformami zakonodaje na področju urejanja trga dela se je v zadnjih letih močno spremenilo tudi obdobje prejemanja denarnega nadomestilo, ki je sedaj krajše, dodane so bile dodatni pogoji in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati brezposelna oseba,  z ukrepi politike zaposlovanja pa se spodbuja čimprejšnja aktivacija brezposelnih v aktivnost – delo, zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje. Še poseben poudarek je dan aktivaciji prejemnikov denarne socialne pomoči, za katere so bili pripravljeni posebni programi za ponovno vključevanje v delo, usposabljanje, prostovoljne dejavnosti ali v zaposlitev.


Država ne more nuditi delodajalcem brezplačne delovne sile, saj  bi bilo to problematično tako iz delovno-pravnega kakor tudi moralnega vidika.  Področje pravic delavcev je močno regulirano tudi v okviru prava Evropske Unije in Mednarodne organizacije dela. Brezposelne osebe lahko država usmerja k aktivnemu iskanju zaposlitve s strožjimi pogoji in večjim nadzorom nad izpolnjevanjem teh obveznosti, vendar pa je pri tem pa je potrebno zagotoviti brezposelnim tudi vse pravice, ki jim pripadajo na podlagi zavarovanja za primer brezposelnosti. Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja pa se spodbuja delodajalce, da preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, kot je npr. Usposabljanje na delovnem mestu, najprej spoznajo brezposelno osebo in jih uvedejo v delo (za ta čas delodajalec nima dodatnih stroškov), po zaključenem usposabljanju pa jih lahko zaposlijo. Ob zaposlitvi brezposelnih oseb iz posebej ranljivih ciljnih skupin, imajo delodajalci na voljo tudi možnosti za pridobitev subvencij ali povračilo prispevkov delodajalca.