Oddajte pobudo

Izdaja sklepa za novo ustanovljene gospodarske družbe

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MP
  • 19. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 08. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spostovani.

Problem:
Denimo. Na isti dan se na novo ustanovita enoosebni gospodarski druzbi. Ena s sedežem v Celju in druga s sedežem v Ljubljani. Po dokazilu o vplačilu ustanovnega kapitala recimo Ajpes odda vlogo v E-vem in vloga se posreduje sodnemu registru, ki je krajevno pristojen za vpis. Družba v CE se pošlje registru Okrožnega sodišča v Celju, družba v LJ pa se pošlje registru Okrožnega sodišča v LJ.
Zdaj pa najpomembneje. Naslednji dan register OKS v LJ izda sklep o ustanovitvi družbe, register OKS v CE pa ta sklep izdaja naslednja dva meseca ali pa se vec.

To je problem pri ustanavljanju novih pravnih oseb. Gremo pa h konkretni tezavi pri BANALNIH spremembah v registru.

Problem:
Recimo, da želimo v Celju spremeniti poslovni naslov gospodarske družbe, register za spremembo tega vpisa potrebuje dva meseca. Prav tako je pri spremembi direktorja ali prokurista pravne osebe. Sprememba vpisa traja dva meseca ali vec. Pri konkretnih spremembah gre za DEKLERATORNI VPIS, kar pomeni, da register nima nobene druge vloge kot zgolj in samo vpis podatkov, ki jih prejmejo od notarja ali druge organizacije, ki lahko posreduje spremembo vpisa.

Razumeti je potrebno, da zaradi tega v realnem življenju prihaja do neizmernih stroškov in posledičnega oškodovanja tako podjetij kot drugih vpletenih.

Prosim, da ukrepate, da se situacija nemudoma spremeni.

Odgovor pristojnega organa

 

Odgovor Ministrstva za pravosodje:

 

Sodni register, podatke, ki se vpišejo v sodni register, pravila postopka, v katerem pristojno sodišče odloča o vpisu v sodni register, ureja Zakon o sodnem registru  (v nadaljnjem besedilu: ZSReg). V skladu s 13. členom ZSReg je postopek za vpis v sodni register hiter, sodišče pa mora zadeve obravnavati po vrsti, kot jih je prejelo, če posebne okoliščine ne zahtevajo drugače. V 20. členu ZSReg je določeno, da je za odločanje o vpisih v sodni register v zvezi s posameznim subjektom vpisa pristojno sodišče, na območju katerega je sedež tega subjekta vpisa (registrsko sodišče), če ni drugače posebej določeno. V primeru vpisa novih subjektov vpisa, nastalih z razdelitvijo subjekta vpisa, je za vpis v skladu z 21. členom ZSReg pristojno sodišče, pri katerem je vpisan subjekt vpisa, ki se razdeli.


Glede na dejstvo, da ZSReg predpisuje enaka pravila postopka in enaka sodna opravila ne glede na to, katero sodišče je v konkretni zadevi krajevno pristojno, menimo, da razlogov za očitano bistveno različno časovno obravnavanje podobnih zadev na različnih sodiščih ni mogoče iskati v sami normativni ureditvi, temveč v izvajanju le-te oziroma v organizaciji izvajanja normativne ureditve na posameznih sodiščih. Zato smo z očitki v pobudi seznanili Vrhovno sodišče RS, ki je pojasnilo, da je do situacije na Okrožnem sodišču v Celju, opisane v obravnavani pobudi, prišlo zaradi nezadostne kadrovske zasedbe. Ta se je odražala na trajanju reševanja registrskih zadev, vendar le v krajšem časovnem obdobju. Kadrovska zasedba na Okrožnem sodišču v Celju je urejena, zato se registrske zadeve sedaj rešujejo v skladu z veljavnimi določili ZSReg oziroma v primerljivem času glede na ostala okrožna sodišča v Sloveniji.