Oddajte pobudo

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
  • 19. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 06. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Po Zakonu za evidentiranje nepremičnin je za vpis novogradnje v kataster stavb potrebno priložiti "Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb", ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Izdelava elaborata stane okrog 500 eur. Glede na to, da so podatki identični kot v projektni dokumentaciji gradbenega dovoljenja, bi bilo smiselno, da bi se le-ti avtomatsko upoštevali tudi za elaborat, ne pa da je potrebno ponovno plačevati za že znane podatke.

Odgovor pristojnega organa

Strokovna izdelava elaborata  za evidentiranje podatkov v zemljiškem katastru in katastru stavb s strani geodetskih podjetij in projektantov,  ter izvedba upravnega postopka s strani geodetske uprave, zagotavlja, da je evidentirano dejansko stanje o nepremičninah. Pravilno evidentirani podatki o nepremičninah v zemljiškem katastru in katastru stavb zagotavljajo pravno varnost glede lege, oblike in velikosti nepremičnine. V povezavi z zemljiško knjigo zagotavljajo pravno varnost pri evidentiranju stvarnih pravic na nepremičnini. Vedno pomembneša pa postaja prvilnost podatkov za zagotavljanje pravične obdavčitve nepremičnin.

Ob vpisu stavbe v kataster stavb se evidentirajo podatki o stavbi, delih stavb in o zemljišče pod stavbo ter vpišejo podatki v register nepremičnin.  Gre za celovit sklop evidentiranja podatkov o nepremičninah, ki izražajo dejansko stanje nepremičnine v naravi.

Neposredna uporaba projektne dokumentacije za vpis v kataster stavb ni možna, zaradi več razlogov:
•    V vsakem primeru bi morali dokumentacijo najmanj prerisati, saj so grafični prikazi v katastru stavb poenostavljeni. Razlog je v namenu katastra stavb in v obsegu dokumentacije, ki bi jo morali voditi za 1.200.000 stavb.
•    Praviloma med gradnjo pride do sprememb med projektiranim in dejansko izvedenim stanjem. Zato je potrebno,  po končani gradnji izmeriti oziroma evidentirati dejansko stanje.
•    Sestavni del elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je tudi določitev zemljišča pod stavbo. Gradbena dovoljenja velikokrat določijo možna odstopanja lokacije objekta. Zato je dejansko lokacijo z določitvijo zemljišča pod stavbo možno ugotoviti in izmeriti šele po zgraditvi objekta.
•    Za evidentiranje in preveritev podatkov je v vsakem primeru nujen ogled nepremičnine v naravi. Brez preveritve podatkov v naravi odgovorni geodet oziroma projektant ne more prevzeti odgovornosti za pravilno izdelavo elaborata in za to, da prikazuje dejansko stanje v naravi.

Zaradi navedenega ni možno neposredno uporabiti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za evidentiranje podatkov o novogradnjah v katastru stavb.

Evidentiranje zgolj na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja bi povečalo tveganje, da ne bodo evidentirani podatki o dejanskem stanju objekta ali da bi bili celo evidentirani še nezgrajeni objekti. Brez evidentiranje dejanskega stanja v naravi tudi ne bo možno preverjati (ne)skladnost  gradenj z izdanimi gradbenimi dovoljenji.