Oddajte pobudo

Plačevanje prispevkov na različne račune

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
  • 22. 07. 2013Pobuda objavljena
  • 22. 07. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 07. 2013Pobuda sprejeta

Pobuda

Citiram pobudo in odgovor:

Pobuda / Predlog uporabnika
Pozdravljeni.
Sem samostojni podjetnik. Pri mesečnem plačilu davkov in prispevkov plačujem tudi starševski prispevek in prispevek za zaposlovanje. Oba sta relativno nizka (nekaj EUR). Vendar problem nastane, ko plačam preko banke, ki mi za vsako plačilo zaračuna provizijo. Ta znaša tudi nad 50% samega prispevka. Bi se to dalo urediti, da bi nakazali v celotnem znesku in se poceni poslovanje s.p.-jev in ostalih gospodarskih subjektov.
Odgovor pristojnega ministrstva
Odgovor Ministrstva za finance:
V zvezi s konkretno pobudo za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov plačevanja prispevkov z eno položnico, odgovarjamo, da je plačilo vseh davčnih obveznosti z enim nalogom je že omogočeno za vsa tista plačila, ki so zapadla v plačilo in je pri plačilu naveden splošni sklic SI19 DŠ-99996, ki omogoča, da davčni zavezanec z enim plačilnim nalogom poravna vse svoje davčne obveznosti. V primeru, ko zavezanec pri plačilu navede sklic za točno določeno vrsto davka, se plačilo ne prenaša na druge konte davkov, razen na zahtevo davčnega zavezanca.
Lep pozdrav.

Na osnovi obeh citiranih odstavkov vprašanja uporabnika s.p. in odgovora Ministrstva za finance, postavljam naslednja vprašanja:
1. Kaj je do sedaj naredilo Ministrstvo za finance da bi ta informacija prišla v prave roke, torej do zavezanca s.p. ?
2. Kaj je do sedaj naredilo Ministrstvo za finance da bi ta informacija prišla do vseh računovodskih servisov, ki praviloma knjižijo dokumentacijo za s.p. (stroške) in pošiljajo zneske za plačilo prispevkov.
Vprašanja utemeljujem s tem, ker sem dobil ta teden ponovno dobil 4 sklice za plačilo prispevkov in sicer 44008, 45004, 43001=1,83, 420005=1,83 EUR. Že večkrat sem protestiral pri računovodji, kako da ni mogoče zneskov združevati, računovodski servisi tega pač ne vedo. Kaj lahko naredite, da bodo to informacijo dobili vsi računovodski servisi in vsi podjetniki s.p..
Danes plačam prvič vse davke in prispevke z VA 17.05. na skupni sklic SI19 DŠ-99996, kopijo plačila pa pošljem računovodji.
Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor DURS:

 

V Republiki Sloveniji je bil s 1.10.2011 uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev (v nadaljevanju: davek).

 

Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune zavezanci za davek od 1.10.2011 dalje svoje obveznosti plačujejo na prehodne davčne podračune po vrsti javnofinančnih blagajn in sicer:

 

1. Prehodni davčni podračun - proračun države (prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo, akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, davek na nepremično premoženje večje vrednpsti, dohodnina od dobička iz kapitala, obresti, devidende...)

2. Prehodni davčni podračun - ZPIZ (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost...)

3. Prehodni davčni podračun - ZZZS (prispevki za zdravstveno varstvo, prispevki kmetov in članov njihovih gospodinjstev...)

4. Prehodni davčni podračun - občine (davek na promet nepremičnin, občinske takse, davek na dobitke od iger na srečo, davek od premoženja od stavb, nadomestilo za uporabo savbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek od premoženja na posest plovnih objektov...).

 

Uporaba reference SI19 DŠ-99996 omogoča, da z enim plačilnim navodilom poravnamo vse davke v okviru posamezne javnofinančne blagajne.

 

Torej s tem, ko davčni zavezanec v plačilno navodilo vpiše referenco SI19 DŠ-99996, prostovoljno dopusti, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po datumu zapadlosti - vendar le znotraj posamezne javnofinančne blagajne.

 

Zgoraj navedeno bomo ponovno objaviči na spletnih straneh Davčne uprave RS ter obvestili tudi strokovna združenja.