Oddajte pobudo

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Področje: Finance
Pristojni organi: FURS, MF
  • 18. 01. 2021Pobuda objavljena
  • 18. 01. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 02. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Postopek reševanja takšnega obrazca je veliko bolj kompleksen, kot ga imajo v drugih državah in kot bi sam po sebi moral biti, poleg tega pa izguba ni všteta v končni izračun, če ni bila transakcija povezana z isto delnico dovolj časa stran. V drugih državah imajo narejeno tako, da samo izpišeš svoj celotni profit, ki ti ga sam izračuna tvoj broker in potem glede na to samo odbijejo % davka. Za delnice, ki pa jih držiš dlje časa in na katere je davek manjši pa se izpolnjuje tako kot se zdaj, saj teh ni tako veliko.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance: 

Uvodoma pojasnjujemo, da je bila vsebina obrazca Napovedi določena upoštevaje ureditev obdavčevanja dobičkov iz odsvojitve kapitala, ki je predpisana z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljevanju: ZDoh-2).

Vsebina pobude ni povsem jasna (tudi v pobudi ni navedeno, v katerih drugih državah bi naj veljala opisana davčna obravnava dobičkov iz odsvojitve kapitala), vendar jo je  mogoče razumeti tako, da se z njo predlaga sprememba obdavčitve špekulativnih dobičkov iz odsvojitve kapitala na način, da bi finančni posrednik izračunal davčno osnovo od posamezne transakcije in odtegnil davčni odtegljaj, za nešpekulativne dobičke pa bi se ohranilo oddajanje davčne napovedi na letni ravni.

Na splošno pojasnjujemo, da po 147. členu Ustave Republike Slovenije država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. S podzakonskim akti (vključno s pravilniki, s katerimi so določeni obrazci za napovedi) torej ni mogoče predpisovati davkov. Iz navedenega sledi, da s spremembo obrazca napovedi ni mogoče spreminjati z ZDoh-2 predpisanega sistema obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb.

Dodatno pojasnjujemo, da se lahko skladno z drugim odstavkom 97. člena ZDoh-2 v davčnem letu doseženi dobički iz odsvojitve kapitala zmanjšajo za v istem letu realizirane izgube, in sicer ne glede na to, kako jih je posameznik dosegel (s kratkoročnimi ali dolgoročnimi naložbami, s transakcijami, ki jih je opravil sam, ali prek finančnih posrednikov). Takšen 'poračun' v letu doseženih dobičkov z realiziranimi izgubami pa ne omogoča uvedbe plačevanja dohodnine na način, da bi finančni posrednik dohodnino izračunal v obračunu davčnega odtegljaja od dobička iz posamezne odsvojitve kapitala ter jo odtegnil in plačal, saj bi uvedba takega načina še povečala kompleksnost sistema obdavčevanja davka od dobička iz odsvojitve kapitala.

Glede na to, da se v pobudi omenja tudi pravilo iz petega odstavka 97. člena ZDoh-2, po katerem v določenih primerih v davčnem letu doseženih dobičkov ni mogoče zmanjševati z v davčnem letu realiziranimi izgubami (tj. v primerih navideznih odsvojitev in odsvojitev med povezanimi osebami), v zvezi s tem pojasnjujemo, da gre za pravilo proti izogibanju plačevanja davkov. Tovrstno pravilo je v veljavi tudi v nekaterih drugih državah.