Oddajte pobudo

Obveščanje o prisilnih, neupravičenih izterjavah

Področje: Finance
Pristojni organi: FURS, MF
  • 22. 12. 2020Pobuda objavljena
  • 22. 12. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 01. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Po prejemu opomina smo upoštevali pojasnilo "če ste obveznosti poravnali, smatrajte opomin za brezpredmeten" poravnane smo smo imeli obveznosti, na katere se je opoomin nanašal, in nismo odreagirali. Glede na to, da ima Furs pregled naših plačil, kjer lahko ugotovi, da NISMO nikoli bili dolžniki, bi nas lahko opozorili na izterjavo, ki so jo izvedli pri SKB. In to ravno v letošnjem letu, ko se borimo za preživetje in ni okusno, da banki plačujemo enormne stroške izterjave.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

V zvezi s pobudo vas obveščamo, da smo odgovor pripravili skupaj s Finančno upravo RS (v nadaljnjem besedilu: FURS).

FURS pogosto prejema različne pobude v zvezi z izvajanjem postopkov opominjanja, zadeva pa se lažje pojasni, če se prejme konkretne podatke o zavezancu. Glede na navedeno sklepamo, da je pobudo podal poslovni subjekt.

FURS na podlagi tretje točke prvega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP2) z opominom obvešča zavezance o stanju njihovih neplačanih zapadlih davčnih obveznostih. Zakon izdaje opomina ne predpisuje kot obvezne in hkrati to tudi ni predpogoj za začetek davčne izvršbe. Namen opomina je seznanitev zavezanca s stanjem njegovih neplačanih davčnih obveznosti, poziv k ureditvi morebitnih nepravilnih knjigovodskih stanj, hkrati pa gre tudi za opozorilo zavezancu, da naj plača zapadle obveznosti in se na ta način izogne davčni izvršbi ter s tem povezanimi stroški. V opominu so zajete obveznosti, ki so zapadle v plačilo osem dni pred izdajo opomina, ter zamudne obresti od zapadlih neplačanih obveznosti, ki so izračunane do vključno datuma izdaje opomina. Glede na veliko število izdanih opominov FURS ne more zagotoviti še dodatne storitve, da bi poleg obveščanja o nastalih terjatvah na podlagi obračuna ali odločbe in poslanega opomina pošiljal še eno dodatno obvestilo zavezancem, ki redno plačujejo in se niso odzvali na opomin, preden izda sklep o davčni izvršbi. Kljub morebitni izdaji še enega opomina zavezancu ni pričakovati njegovega odziva. Zato naj se po predlogu FURS zavezanci dosledno poslužujejo komunikacijskih kanalov, ki jih imajo na voljo po prejemu opomina in so dostopni na povezavi, ki opisuje poslovni dogodek prejema opomina: Opomin | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si).

Z besedilom na opominu se poskuša predvideti vse situacije, ki lahko nastanejo pri plačevanju, tudi dejstvo, da zavezanec plača obveznost, ki je navedena na opominu, ravno na dan, ko mu je opomin izdan. V besedilu opomina je dejansko navedeno, da se opomin šteje za brezpredmeten, če so bile obveznosti medtem že poravnane. Zaradi vrstnega reda zapiranja terjatev v davčnem knjigovodstvu, ki je določen z zakonom in včasih v nasprotju z domnevami zavezanca, pa je po prejemu opomina, tudi ob domnevi, da je bila določena obveznost plačana, smiselno to preveriti v eKartici na eDavkih ali kontaktirati FURS.

V začetku decembra 2020 se je spremenil tudi način opominjanja, in sicer tako, da opomin za novonastale obveznosti prejmejo tudi zavezanci, zoper katere je že začet postopek davčne izvršbe. V tej povezavi je bilo na opomin dodano besedilo: »V tem opominu morda niso navedeni nekateri zneski zapadlih neplačanih obveznosti iz preteklih obdobij, zato vas pozivamo, da pred plačilom preverite stanje vseh svojih neplačanih obveznosti. Uporabniki portala eDavki in mobilne aplikacije eDavki lahko stanje dolga preverite na knjigovodski kartici zavezanca (vpogled eKarticaO).« V prejeti pobudi pa je navedeno, da je zavezanec reden plačnik in ni bil nikoli dolžnik, torej ne gre za situacijo, da ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja.

Poslovni subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost) so v skladu z ZDavP-2 dolžni uporabljati spletni portal eDavki, možnost imajo uporabljati tudi mobilno aplikacijo eDavki, oboje pa omogoča takojšen vpogled v knjigovodsko stanje zavezanca. Prav z namenom čim večje seznanjenosti zavezancev o stanju njihovih terjatev in obveznosti je FURS uvedel storitev eknjigovodska kartica - eKartica, s katero lahko vsak zavezanec sproti preverja stanje odprtih terjatev in obveznosti. Prav tako so na tej spletni strani podane vse podrobne informacije in pojasnila, ki jih zavezanci potrebujejo za vpogled v knjigovodske podatke. Zato je skoraj nerazumljivo, da je bil poslovnemu subjektu izdan sklep o izvršbi, ki ga ni pričakoval.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega tako ni mogoče ugotoviti, do katere situacije je prišlo pri konkretnem zavezancu, da je bil izdan sklep o davčni izvršbi, ki ga ni pričakoval, in bi jo FURS v okviru svojih storitev lahko izboljšal.

V primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti, lahko poslovni subjekti zaprosijo za obročno plačilo ali odlog plačila davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. Več informacij v zvezi z obročnim plačilom davka in ostalimi plačilnimi ugodnostmi po ZDavP-2 je dostopnih tudi na spletni strani FURS:

https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/ in

https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placilo_na_obroke/.