Oddajte pobudo

Upravičenost do Zoisove štipendije za srednješolce v letu 2020/2021 oz. 2021/2022

Področje: Šolstvo
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS
  • 27. 11. 2020Pobuda objavljena
  • 27. 11. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 17. 12. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

sem mati srednješolke, ki je lani zaključila 1. letnik splošne gimnazije v Novem mestu. V šolskem letu 2019/20 je dosegla odličen uspeh s povprečno oceno 4,92. Poleg tega se je udeležila več tekmovanj in med drugim osvojila zlato priznanje na tekmovanju Popri in srebrno priznanje na evropskih statističnih igrah, obe priznanji štejeta pod naziv izjemnega dosežka po Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. L. RS, št. 35/14 s spremembami). Avgusta letos smo na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vložili vlogo za pridobitev Zoisove štipendije. V začetku novembra smo prejeli odločbo, da hči ni upravičena do štipendije, saj se po 57. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), objavljenem v Uradne listu RS, št. 80/2020, kot izjemne dosežke uveljavlja le dosežke iz leta 2017/2018 in 2018/2019 za šolsko leto 2020/2021 oziroma dosežke iz leta 2018/2019 in 2020/2021 za šolsko leto 2021/2022. Razočaranje ob zavrnjeni vlogi je bilo veliko. Razumemo, da so kot kriterijem za dodelitev štipendije zaradi epidemije dodali predhodno šolsko leto, ne razumemo pa, da se dosežki, doseženi v šolskem letu 2019/2020 ne upoštevajo in jih, če pravilno razumemo odločbo, tudi za šolsko leto 2021/2022 ne bo mogoče upoštevati. Učenci so tudi v šolskem letu 2019/2020 za osvojitev priznanj in dosežkov morali prikazati ustrezno znanje, na tekmovanja so se pripravljali, raziskovali, ... Menim, da so pogoji diskriminatorni, slabo vplivajo na dobre in uspešne učence in popolnoma razumem zakaj se mladi po končanem šolanju odločijo za odhod v tujino.

Glede na trenutne razmere, razglašena druga epidemija v državi (zaradi širjenja koronavirusa), prosim za odgovor ali se bodo dosežki iz šolskega leta 2019/2020 in letošnjega šolskega leta 2020/2021 spoloh upoštevali pri odločanju o dodelitvi Zojsove štipendije v naslednjem šolskem letu 2021/2022 oziroma ali bodo v letošnjem šolskem letu odpovedana vse tekmovanja. Prav tako me zanima, koliko učencev letos zaradi nepriznavanja dosežkov iz leta 2019/2020 ni upravičenih do Zoisove štipendije in ali je bilo v šolskem letu 2020/2021 zaradi koronavirusa dodeljenih manj štipendij.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sprva pojasnjuje, da Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1) v 24. členu določa izjemne dosežke. Za izjemne dosežke med drugim štejejo najvišja mesta ter prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev. Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije na isti ravni izobraževanja uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat.

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 kar 43 od 68 tekmovanj na državni ravni ni bilo zaključenih. Glede na določbe ZŠtip-1 ter podatke MIZŠ se zaradi načela enake obravnave različnih skupin vlagateljev, izjemni dosežki iz tega šolskega oziroma študijskega leta ne morejo upoštevati, saj bi v nasprotnem primeru v neenakopraven položaj postavili tiste, ki se niso imeli možnosti udeležiti državnega tekmovanja in s tem pridobiti izjemni dosežek v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020, katerega bi lahko uveljavljali za pridobitev Zoisove štipendije.

Vlada RS se je zato odločila in v Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) določila, da vlagatelj vloge za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na isti ravni izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, razen izjemni dosežek iz leta 2019/2020, pri tem da lahko uveljavlja tudi znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 (57. člen ZIUOOPE).

Navedena odločitev zasleduje načelo enake obravnave ter načelo enakosti. Kar 43 od 68 tekmovanj, ki so bila v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 organizirana, na državni ravni ni bilo izvedenih. Gre za tekmovanja, na katerih sodelujoči lahko osvojijo srebrno in zlato priznanje, ki se šteje kot izjemni dosežek pri uveljavljanju Zoisove štipendije. Za pridobitev Zoisove štipendije mora vlagatelj izkazati zadostno povprečno oceno ter izjemni dosežek. Zoisova štipendija se dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni sklad). Skupna višina razpisanih sredstev po letošnjem javnem razpisu znaša 3.500.000,00 EUR. Javni razpis v Točki 3 Razvrščanje in izbira štipendistov določa, da v primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višje število točk za izjemne dosežke. Vsa leta do sedaj, je pogoje za pridobitev Zoisove štipendije izpolnjevalo več vlagateljev, kot je bilo razpoložljivih sredstev, zato je javni sklad vloge vlagateljev razvrstil na podlagi višjega števila točk za izjemne dosežke. Za štipendiranje se izberejo vlagatelji, ki izkažejo višje število točk za izjemne dosežke. V kolikor bi se za pridobitev Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 upoštevali tudi izjemni dosežki, doseženi v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020, bi ta dosežek lahko uveljavljalo le 37% šolajočih (25 tekmovanj, ki so bila izvedena), ostalih 63% šolajočih pa dosežka ne bi moglo uveljavljati. Ker se pri dodelitvi Zoisove štipendije uporabljajo razmejitvena pravila, kjer se štipendija dodeli tistim vlagateljem, ki izkažejo višje število točk za izjemne dosežke, bi bilo 37% šolajočih v boljšem položaju. Za dosego enake obravnave ter določitev enakih pogojev za vse, ki so se v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 prijavili na javni razpis, se izjemni dosežki iz šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020, ne upoštevajo.

Javni sklad še ni ovrednotil vseh vlog, ki so bile oddane za dodelite Zoisove štipendije v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021. Je pa javni sklad zaključil z razvrstitvijo skupine osnovnošolcev (v nadaljnjem besedilu: OŠ), ki so v šolskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik srednješolskega izobraževanja. V šolskem letu 2020/2021 je bilo podeljenih 957 Zoisovih štipendij v skupini OŠ. V šolskem letu 2019/2020 je bilo podeljenih 913, v šolskem letu 2018/2019 je bilo podeljenih 941, v šolskem letu 2017/2018 pa je bilo podeljenih 938 Zoisovih štipendij v skupini OŠ. Iz navedenega izhaja, da je bilo v letošnjem šolskem letu 2020/2021 podeljenih več štipendij, kot v preteklih treh letih. Višja številka podeljenih sredstev izhaja iz dejstva, da je ministrstvo za letošnje leto razpisalo višjo višino sredstev za javni razpis[1] . Pri tem dodajamo, da se je v skupini OŠ na javni razpis prijavilo več vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki so izpolnjevali pogoje, kot je bilo razpoložljivih sredstev, zato so bili do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višje število točk za izjemne dosežke – javni sklad je moral tudi v letošnjem letu uporabiti razmejitvena pravila.

Glede vprašanja ali se bodo dosežki iz šolskega leta 2019/2020 in letošnjega šolskega leta 2020/2021 sploh upoštevali pri odločanju o dodelitvi Zoisove štipendije v naslednjem šolskem letu 2021/2022, ministrstvo pojasnjuje, da je Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) določeno, da vlagatelj vloge za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022, lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, pri tem da lahko uveljavlja tudi znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Iz navedenega izhaja, da tudi v šolskem letu 2021/2022 ne bo mogoče uveljavljati dosežek iz šolskega leta 2019/2020 (80. člen ZZUOOP).

Odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Katera tekmovanja bodo izvedena, kot tudi časovnica in način izvedbe le-teh v tem trenutku zaradi nejasne epidemiološke situacije ni moč odgovoriti, zato so v pripravi različni scenariji.

V kolikor bi se pod določenimi pogoji učenci in dijaki vračali v šole, bodo tekmovanja izvedena po novem urniku/koledarju, ki ga bo pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Za primer, da bodo ne glede na morebitno sprostitev ukrepov ostale v veljavi nekatere omejitve združevanja, gibanja, nošnje mask ipd., bomo skupaj z izvajalci in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravili protokole izvedb.

Hkrati potekajo pogovori z izvajalci tekmovanj, da bi ob morebitnem podaljšanju zaprtja šol ali delnega odprtja (nižji razredi) vsaj nekatere aktivnosti (npr. šolski nivo tekmovanj) lahko izvedli spletno in bi tako iskali rešitve le za fizično izvedbo tekmovanj na državnem nivoju.

MIZŠ skupaj z MDDSZ, za katerega dosežki na tekmovanjih predstavljajo ključno merilo za podeljevanje Zoisovih štipendij, razmišlja tudi v smeri, da bi se časovni okvir izvedbe tekmovanj podaljšal čez poletne počitnice ali morda celo v september 2021, kar Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj v pristojnosti ZRSŠ omogoča.


[1] Skupna višina razpisanih sredstev po letošnjem javnem razpisu znaša 3.500.000,00 EUR, v preteklih dveh letih je skupna višina razpisanih sredstev znašala 2.800.000,00 EUR.