Oddajte pobudo

Podaljšanje vozniškega dovoljenja prek eUprave

Področje: Promet
Pristojni organi: MJU, MzI
  • 18. 11. 2020Pobuda objavljena
  • 18. 11. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 30. 11. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Glede na že dano pobudo za podaljšanje vozniškega dovoljenja z dne 4.12.2017, ki je vidna na naslovu https://www.stopbirokraciji.gov.si/komentar/?comment_id=855 in glede na odgovor pristojnega organa z dne 21.2.2018, ki je prav tako viden na istem naslovu, podajam pobudo za podaljšanje vozniškega dovoljenja prek euprave, saj je šel čas naprej in povozil odgovor pristojnega organa že v 1. točki. Tehnologija je šla naprej, istovetnost osebe, zajemanje podpisa, fotografije je možna na daljavo kot to počnejo že vse banke, zavarovalnice, kjer je možna identifikacija osebnega dokumenta na daljavo, možno je prek videopovezave ugotoviti istovetnost osebe ter s posebno programsko opremo zajeti podpis in fotografijo ali prevzeti fotografijo iz elektronskega odložišča fotografij. V 2. točki odgovora, kaj je potrebno priložiti za IZDAJO vozniškega dovoljenja, gre za odgovor, ki ni povezan s PODALJŠANJEM vozniškega dovoljenja oz z namenom moje pobude, ki se predvsem nanaša na opomnik na strani euprave, kjer nas opominjate, da je 19.1.2023 zadnji dan veljavnosti vozniških dovoljenj, izdanih na starih 3-delnih obrazcih. Moja pobuda se nanaša predvsem na ta opomnik in izvedbo spremembe (niti ne podaljšanja) vozniškega dovoljenja. V točki 3 odgovora, kjer je zapisano "Oseba mora k vlogi priložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, pri čemer mora fotografija kazati pravo podobo osebe in ne sme biti retuširana (brez prisotnosti osebe ni možno ugotoviti ali fotografija kaže pravo podobo osebe). Skladno z določbo 65. člena ZVoz-1 mora imetnik vozniškega dovoljenja zamenjati veljavno vozniško dovoljenje, če fotografija na vozniškem dovoljenju ne kaže več njegove prave podobe." je ponovno časovno tehnološka komponenta, ki ne velja več in je sedaj na daljavo brez prisotnosti osebe možno ugotoviti ali fotografija kaže pravo podobo osebe. Zaključni odgovor drugega pristojnega organa, odgovor Ministrstva za javno upravo: "Z Ministrstvom za infrastrukturo bomo raziskali možnosti glede (tehnične) izpeljave predlagane rešitve" je v na datum 21.2.2018 morda dajal upanje na spremembo, skoraj tri leta po dani pobudi (4.12.2017) kliče po opomniku in novi pobudi v upanju, da se tehnološke rešitve hitro najdejo in glede na zdravstveno situacijo v kateri smo se znašli, čimprej omogoči tehnološke rešitve za procese, ki se lahko opravijo na daljavo in s tem omogočijo debirokratizacijo, hitrejšo obravnavanje in izdajo ter brezstično (brez stikov med osebami) obravnavno. V upanju na hitro rešitev pobude vas lepo pozdravljam.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Zakon o voznikih  (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20) v prvem odstavku 59. člena določa, da vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnosti podaljša upravna enota.

Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12, 4/13, 7/14, 32/16 in 85/16 - ZVoz-1), izdan na podlagi  24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih, v 3. členu določa, da se vloga za izdajo vozniškega dovoljenja vloži neposredno (osebno) pri upravni enoti. Oseba mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi ter vlogo podpisati pred uradno osebo upravne enote v prostor, ki je namenjen podpisu, podpis osebe pa se prenese kot podatek na izdelano vozniško dovoljenje.

Navedena ureditev je v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev), ki v Prilogi 1 določa temeljne lastnosti in vsebino vozniškega dovoljenja Evropske unije (podatke, ki se obvezno vpisujejo v vozniško dovoljenje).

V vozniško dovoljenje se na prednji strani vpisujejo naslednji podatki:

-       pri številki 1 priimek imetnika vozniškega dovoljenja;

-       pri številki 2 ime imetnika vozniškega dovoljenja;

-     pri številki 3 rojstni datum in rojstni kraj imetnika vozniškega dovoljenja, ki je za rojene v Republiki Sloveniji občina in naselje, kjer je posameznik rojen oziroma vpisan v rojstno matično knjigo, za rojene v tujini pa država in kraj v tuji državi;

-      pri številki 4 a. datum izdaje vozniškega dovoljenja, ki je datum, ko je prosilec pri upravni enoti podal vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja;

-       pri številki 4 b. veljavnost obrazca;

-       pri številki 4 c. pristojni organ, ki je vozniško dovoljenje izdal;

-       pri številki 4 d. EMŠO in številka registra;

-       pri številki 5 serijska številka izdanega vozniškega dovoljenja;

-       pri številki 6 je prostor, predviden za fotografijo imetnika vozniškega dovoljenja;

-       pri številki 7 podpis imetnika vozniškega dovoljenja;

-       pri številki 8 naslov stalnega oziroma začasnega prebivališče imetnika vozniškega dovoljenja;

-       pri številki 9 kategorije vozil in nacionalne kategorije vozil, ki jih imetnik vozniškega dovoljenja lahko vozi, pri čemer morajo biti nacionalne kategorije vozil zapisane z drugačno pisavo od tiste, s katero so zapisane druge kategorije vozil, ki jih imetnik lahko vozi.

V vozniško dovoljenje se na hrbtni strani vpisujejo naslednji podatki:

-       v stolpcu pod št. 10 datum prve izdaje za vsako kategorijo (ta datum se ponovi na novem vozniškem dovoljenju pri poznejši nadomestitvi, zamenjavi, podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja);

-       v stolpcu pod št. 11 datum izteka veljavnosti za vsako kategorijo;

-       pri številki 12 dodatne omejitve/informacije, ki se vpisujejo v obliki kode ali podkode, in so določene v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar se koda ali podkoda uporablja pri vseh kategorijah, za katere je izdano vozniško dovoljenje, je lahko natisnjena pod naslovi 9, 10 in 11;

-       pri številki 13 podatki, pomembni za upravljanje z vozniškim dovoljenjem, ki jih lahko vpiše država članica gostiteljica;

-       pri številki 14 podatki, pomembni za upravljanje z vozniškim dovoljenjem oziroma podatki, povezani s prometno varnostjo, ki jih vpiše država, ki izda vozniško dovoljenje.

Fizično varnost vozniških dovoljenj ogrožajo izdelovanje lažnih kartic in spremembe nekaterih podatkov, natisnjenih na dokumentu, zato je splošna varnost zajeta v sistemu kot celoti, kar vključuje postopek oddaje vlog za izdajo vozniškega dovoljenja (osebno pri organu, ki je v državi članici pristojen za izdajo vozniških dovoljenj), prenos podatkov, snov, iz katere je izdelana podloga kartice, tehniko tiskanja, minimalen sklop različnih varnostnih elementov in personalizacijo.

Skladno z vsem navedenim podaljševanje vozniških dovoljenj preko sistema eUprava ni možno.