Oddajte pobudo

Pridobitev dokumenta E104 ob vrnitvi v Slovenijo iz zaposlitve v Romuniji

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
  • 26. 10. 2020Pobuda objavljena
  • 26. 10. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 11. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, bila sem zaposlena v drugi državi EU (Romuniji) pri tujem delodajalcu in ob odpovedi delovnega razmerja sem pravočasno pričela z zbiranjem dokumentov, ki jih potrebujem za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, natančneje evropskega obrazca E104. Namreč, pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje v Romuniji se je odzval šele na drugič vloženo vlogo za izdajo obrazca E104 po skoraj 2 in pol mesecih čakanja s pripisom, da lahko dokument osebno prevzamem. V tem času sem se že odselila iz Romunije, saj nihče ne more čakati 3 mesece na en dokument kljub večkrat vloženi vlogi. Na ZZZS pa je potrebno oddati obrazec E104. Kaj posamezniku preostane, ko državni zavod v drugi EU državi ne izda želenega in pravočasno zahtevanega dokumenta, ki je potreben za urejanje obveznega zavarovanja v Sloveniji, čeprav sta obe državi članici EU in zavezani k izdaji obrazca e104? Lahko ZZZS po uradni poti zahteva potrebne podatke od zavoda za zdravstveno zavarovanje v Romuniji? In predvsem kako naj dokažem ZZZS, da sem bila zaposlena in obvezno zdravstveno zavarovana v drugi članici EU, če le-ta ni izdala dokumenta. Ponovni obisk tuje države in pooblastilo drugi osebi seveda zaradi korona virusa v obeh državah ni možen. Vloga za izdajo obrazca pa je bila vložena mesec in pol pred odhodom. Vljudno naprošam za stališče in vas lepo pozdravljam.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje:

Zavarovane osebe Republike Slovenije so vključene v obvezno zavarovanje v Sloveniji v skladu z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) ter Pravili  obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma Pravnim redom EU ali meddržavno pogodbo o socialnem zavarovanju.

Uredba (ES) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti v 15. točki Preambule določa, da za osebe, ki se gibljejo v v Skupnosti, mora veljati sistem socialne varnosti ene same države članice, da bi se preprečilo prekrivanje določb nacionalnih zakonodaj, ki se uporabljajo in zaplete, ki lahko iz tega izhajajo.

V točki 17a Preambule Uredbe je določeno, da ko se za osebe začne uporabljati zakonodaja neke države članice v skladu z naslovom II. te uredbe, bi se morali pogoji za zavarovanje in upravičenost do dajatev opredeliti v skladu s to zakonodajo pristojne države članice, pri čemer se spoštuje zakonodaja Skupnosti.

V členu 11.1 Uredbe je določeno, da za osebe, za katere se uporablja ta uredba, velja zakonodaja ene same države članice.

Glede na zgoraj navedeno se osebo prijavi v obvezno zdravtvseno zavarovanje v Republiki Sloveniji, če oseba ni več vključena v obvezno zavarovanje v drugi državi članici EU, EGP, Švici in sicer na podlagi ustreznih dokazil.

Če oseba ne izpolnjuje pogojev za vključitev v zavarovanje po eni izmed točk 15. člena ZZVZZ in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter si sama plačuje prispevke, se zavaruje po 20. točki 15. člena ZZVZZ. Prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje na tej podlagi oseba predloži bodisi obrazec E 104 – Potrdilo o seštevanju zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali dob prebivanja, kjer je v delu B obrazca naveden datum zaključka zavarovanja, bodisi dopis tujega nosilca oziroma zavarovalne ustanove, pri katerem je bila oseba vključena v zavarovanje.

Če oseba pri urejanju zavarovanja predloži samo podpisano izjavo, da ni zavarovana v tujini, se osebi sicer zdravstveno zavarovanje uredi s tekočim datumom, za nazaj pa se obveznost vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje (v primeru odsotnosti drugih dokazil) lahko ugotavlja tudi s pridobitvijo podatkov po uradni dolžnosti, in sicer za osebo, ki nima več urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja v državah članicah EU, EGP in Švici, z mednarodno izmenjavo informacij preko sistema EESSI z državami, ki so v ta sistem vključene oziroma v primeru držav, ki v ta sistem še niso vključene, na obrazcu E 104. Zavarovana oseba v teh primerih ZZZS sporoči obdobje zaključenega zavarovanja v tujini in pa nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja v tujini, pri katerem je bila vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje.