Oddajte pobudo

Prijava gostov - AJPES

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: AJPES, MGRT, MNZ
  • 14. 07. 2020Pobuda objavljena
  • 14. 07. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 09. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Na vas se obračam z naslednjo pobudo. Pri dnevnem poročanju o gostih in prenočitvah (knjiga gostov) na portal Ajpes-a se srečujemo s težavami, ki nastanejo, zaradi napak pri prepisovanju št. osebnega dokumenta, imena ali priimka gosta. Nastale napake so povsem človeške narave in pri množici prijav, ki jih izvedejo receptorji, čisto pričakovane. Za nastale napake so lahko receptorji in podjetje tudi kaznovani, čeprav neposredno preverjanje pravilnosti vnešenih podatkov ni mogoče. Napake, ki nastanejo nikakor niso namerne. Predlagam, da Ajpes pri sprejemu podatkov s strani zalednih ERP sistemov zabeleži napake pri prijavah gostov (napačno ime, priimek, datum rojstva,...) in poda povratno informacijo, katere prijave je potrebno popraviti in razumni rok za odpravo. Za obravnavo pobude in morebitno olajšanje dela na tem področju se že v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

V skladu z 39. členom Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) mora gostitelj voditi knjigo gostov, ki mora vsebovati  vse v zakonu navedene podatke. Deveti odstavek navedenega člena opredeljuje, da  je "za točnost podatkov, ki se vpisujejo v knjigo gostov, odgovoren gostitelj. V kolikor ta dokaže, da je z dolžno skrbnostjo storil vse potrebno, da se v knjigo gostov vpisujejo podatki, kot izhaja iz javne listine, za točnost podatkov odgovarja oseba, ki je pooblaščena za evidentiranje podatkov v knjigo gostov."

Hkrati mora gostitelj v skladu s 40. členom ZPPreb-1 o gostih poročati in posredovati podatke v spletno aplikacijo eTurizem, ki jo vodi AJPES. V šestem odstavku tega člena je tudi navedeno, da je za točnost posredovanih podatkov odgovoren gostitelj.

AJPES nato podatke posreduje SURS-u, občinam in policiji. Policija je namreč odgovorna za vodenje evidence gostov, pri čemer podatke iz te evidence primerja s podatki v evidencah, ki jih vodi v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), na primer z evidenco pogrešanih oseb. Točnost in pravočasnost vpisa podatkov v knjigo gostov in v aplikacijo eTurizem je torej ključna, saj  v nasprotnem primeru povezovanje evidenc ni učinkovito.

Za namen posredovanja točnih podatkov je AJPES v svojo aplikacijo vključil tudi programsko rešitev z namenom zajema znakov, ki jih slovenska abeceda ne pozna. AJPES je ustvaril virtualno tipkovnico za prevzem identičnega tipa zapisa podatkov z listine v knjigo gostov in v aplikacijo eTurizem. Da gre za pomemben delovni proces pričajo tudi kazenske določbe zakona, po katerih se z globo od 1.500 do 4.000 evrov kaznuje posameznik, ki v knjigo gostov ne vpiše vseh podatkov ali ne vpiše točnih podatkov (2. točka prvega odstavka 46. člena ZPPreb-1).

Menimo, da bi kakšno koli odstopanje od navedene ureditve oz. dopuščanje popravljanja napačno vnesenih podatkov, ne da bi bilo to razvidno nadzornim organom oz. to ne bi predstavljalo kršitve, vodilo k neučinkovitosti vzpostavljenega sistema.