Oddajte pobudo

Ad futura - pospešitev izbire štipendiranja

Področje: Šolstvo
Pristojni organi: MDDSZ
  • 30. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 30. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 29. 07. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V predlogu podajamo pobudo za odstranitev birokratskega zapletanja pri dodeljevanju štipendij sklada Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Imeli smo veliko primerov študentov, ki jih je navedena zamuda pri dodeljevanju štipendije prizadela. V letu 2016 je bila na primer naša doktorska študentka Ekotehnologije prijavljena na štipendijo Ad future za študente iz držav Zahodnega Balkana. 1. oktobra se je začelo šolsko leto, 10. oktobra 2016 je prejela slovensko vizo, na odločitev o štipendiji pa je še vedno čakala. Medtem ni smela biti niti zaposlena niti prijavljena kot brezposelna in ni vedela, ali bo lahko svoj študij finančno preživela. Čakala je še tri mesece, obvestilo o odobreni štipendiji je prejela šele 3. januarja naslednje leto, na pošto je bilo oddano 29. 12. 2016. Navedena zamuda je zelo negativno vplivala na njen študij v tistem obdobju, skoraj cel prvi semester.

Tudi drugi prijavljeni kandidati v letu 2016 so imeli enak problem, saj so vsi obvestilo o odobritvi štipendije prejeli šele po 29. 12. 2016, torej tri mesece pa začetku študijskega leta.

V letu 2017 je bilo podobno. Imeli smo dva študenta vpisana na študijski program Informacijske in komunikacijske tehnologije, odločitev o odobritvi štipendije je prav tako zamujala in posledice za oba študenta so bile podobne kot za zgoraj opisano študentko. Tudi drugi naši študenti v zadnjih letih so imeli enake težave, nekateri so tudi razmišljali o odpovedi štipendiji in prekinitvi študija. Uspeli smo jih sicer prepričati, da počakajo, a ostal je slab vtis, ki bi se mu lahko s pospešitvijo navedenih postopkov izognili.

Zavedamo se, da je potrebno vse prijavljene študente obravnavati enakopravno in počakati, da se vpišejo.  A to ne more biti izgovor za zamudo pri odločanju, saj mora biti vpis skladno z Zakonom o visokem šolstvu zaključen v septembru, tako da bi oktobra lahko bil zaključen postopek dodelitve štipendij in ne bi bil nihče diskriminiran.

Zato kot rešitev predlagamo spremembo Zakona o štipendiranju po hitrem postopku in spremembo navodil za izvedbo tovrstnih postopkov organom, ki jih izvajajo, tako da:

  • Tovrstni razpisi javnih organizacij vsebujejo določilo, da mora kandidat ob prijavi navesti delujoč način za elektronsko vročanje, tako da se pri odločanju o razpisih prihrani 16 dni, ki se drugače izgubijo zaradi čakanja, da kandidati prevzamejo priporočen poziv za dopolnitev vloge.
  • V tovrstnih razpisih bi omogočili oblikovanje prednostnega seznama izbranih kandidatov, iz katerega se po vrstnem redu dodeljujejo štipendije do porabe sredstev. Trenutni razpis namreč v primeru, da eden od izbranih kandidatov po izdaji odločbe o štipendiranju odstopi od štipendije, sredstva predvidena za tega kandidata vrne v proračun in ne dovoli, da bi se štipendija dodelila naslednjemu kandidatu s prednostnega seznama, kot je to na primer možno pri dodeljevanju sob v Študentskem domu Ljubljana.
  • Zelo koristna bi bila tudi poenostavitev postopkov v Zakonu o upravnem postopku, tako da bi komunikacija s prijavljenimi in izbranimi kandidati lahko potekala hitreje.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

V zvezi s posredovano pobudo glede dodeljevanja štipendij Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ( v nadaljnjem besedilu: sklad) v nadaljevanju podajamo pojasnila v okviru svojih pristojnosti oziroma pristojnosti sklada, pri čemer dodajamo, da sodi Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZUP) v pristojnost Ministrstva za javno upravo.

·         Pobuda: tovrstni razpisi javnih organizacij vsebujejo določilo, da mora kandidat ob prijavi navesti delujoč način za elektronsko vročanje, tako da se pri odločanju o razpisih prihrani 16 dni, ki se drugače izgubijo zaradi čakanja, da kandidati prevzamejo priporočen poziv za dopolnitev vloge.

Sklad je v postopku vzpostavitve varnega elektronskega poslovanja, s katerim bodo strankam omogočili sodoben in uporabniku bolj prijazen način poslovanja. Do takrat so zavezani delovati na klasičen način, tako da bodo kandidati zahtevana dokazila pošiljali po pošti skladno s splošnim upravnim postopkom. Kljub temu se uradne osebe na skladu trudijo, da čim več komunikacije s kandidati za štipendijo, predvsem tistimi iz tujine, opravijo po elektronski pošti. Tako se je tudi v zadnjih letih na javnem razpisu za pridobitev štipendije za podiplomski študij v Sloveniji vzpostavila praksa, da se vsem kandidatom na javnem razpisu najprej po e-pošti pošlje neuradni elektronski poziv k dopolnitvi njihove vloge. Če kandidat svoje vloge še vedno ne dopolni v celoti, je treba v skladu z ZUP izdati uradni poziv kandidatovi pooblaščeni osebi v Republiki Sloveniji. Zavedamo se dolgotrajnosti postopka dopolnjevanja vlog, vendar imajo pri tem velik delež tudi fakultete same, ki ne morejo izdati potrdil o sprejemu študentov na študij prej kot šele v novem študijskem letu, v katerem študent prične s študijem in za katerega se prijavlja za štipendijo Ad futura. Le-to potrdilo je največkrat tudi edino dokazilo, zaradi katerega kandidat svoje vloge nima popolne in sklad ne more zaključiti postopka odločanja. Sklad na tem mestu tako apelira predvsem na univerze in druge visokošolske izobraževalne zavode v Sloveniji, da prisluhnejo omenjeni problematiki in tudi sami poiščejo rešitev v izogib omenjenim težavam.

·         Pobuda: v tovrstnih razpisih bi omogočili oblikovanje prednostnega seznama izbranih kandidatov, iz katerega se po vrstnem redu dodeljujejo štipendije do porabe sredstev. Trenutni razpis namreč v primeru, da eden od izbranih kandidatov po izdaji odločbe o štipendiranju odstopi od štipendije, sredstva predvidena za tega kandidata vrne v proračun in ne dovoli, da bi se štipendija dodelila naslednjemu kandidatu s prednostnega seznama, kot je to na primer možno pri dodeljevanju sob v Študentskem domu Ljubljana.

Podpiranje študijske mobilnosti tujcev v Slovenijo je za razvoj visokega šolstva zelo pomembno, saj omogoča internacionalizacijo doma in s tem izmenjavo kulturnih vrednot in znanja, kar prispeva k bolj pestremu ter kakovostnemu študiju tudi v Sloveniji. Poleg poglabljanja sodelovanja z državami, iz katerih prihajajo študenti, na ta način nudimo tudi pomoč državam v razvoju na področju izobraževanja, v smislu zagotavljanja izobraženega kadra za njihov nadaljnji razvoj. Kakovostni tuji študenti za nas po zaključku študija predstavljajo tudi potencialno delovno silo, zato stremimo k temu, da privabimo kakovostne študente iz tujine. Le-to pa lahko dosežemo izključno na podlagi meril, kot so predhodni akademski dosežki in drugi, kar pomeni vrednotenje vsake vloge posebej. Iz navedenega razloga se s predlaganim načinom, torej da se štipendijo dodeli zgolj na podlagi popolne vloge po sistemu, kdor prej pride, sklad ne more strinjati, saj s tem ne bi sledili namenu razpisa.

Glede vračila neporabljenih sredstev v proračun naj pojasnimo, da če pravočasno pride do odstopa kandidata od štipendije, torej takoj po izdani ugodeni odločbi, sklad navadno štipendijo ponudi takoj naslednjemu kandidatu, ki je po točkah izpadel s prednostnega seznama ter s tem poskrbi, da se sredstva porabijo v skladu s prvotnim namenom.

Naj še dodamo, da je bil za lansko generacijo štipendistov postopek odločanja zaključen v novembru.