Oddajte pobudo

Zakon o interventnih ukrepih - sprememba pogoja

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT
  • 19. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 19. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 24. 06. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 – v nadaljevanju zakon) določa, da se turistični bon lahko vnovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki na dan 13.3.2020 kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje: - je vpisan v Poslovni register RS in - je vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in - opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008: o 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, o 55.201 – Počitniški domovi in letovišča, o 55.202 – Turistične kmetije s sobami, o 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom, o 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča, o 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas, o 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov. Dajem pobudo, da iz zakona odpravite pogoj da je ponudnik storitev na dan 13.03.2020 vpisan v Poslovni register RS. Mnogi sobodajalci - med katerimi je mnogo upokojencev, ki si s to dejavnostjo omogočajo dostojnejše dohodke - oddajajo nastanitev samo v poletnih mesecih. Zato se vsako leto znova prijavljajo v Poslovni register RS, da si prihranijo plačevanje Socialnih in zdravstvenih prispevkov iz naslova dejavnosti v obdobju, ko povpraševanj po nastanitvah ni. Če turističnih bonov ne bodo smeli unovčiti, bodo napram drugim ponudnikom nastanitev prikrajšani. Zato predlagam, da omogočite vnovčitev bonov pri tistih nastanitvah, ki so bile na dan 13.03. vpisane v Register nastanitvenih obratov in bile hkrati že v predhodnih letih registrirane v Poslovnem registru RS za opravljanje ene izmed dejavnosti, navedene v interventnem zakonu in omenjene zgoraj.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Državni zbor RS je na seji 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) katerega del je tudi bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom pri ponudnikih storitev neposredno.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE) v 35 členu določa, da je ponudnik storitev pri katerem se lahko bon unovči, poslovni subjekt, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in vpisan v register nastanitvenih obratov (RNO), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 pod šiframi navedenimi v zakonu. 

V kolikor se sobodajalec, kot poslovni subjekt izpiše iz Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: PRS) njegov nastanitveni obrat avtomatično postane neaktiven. Obrat je sicer še vedno vpisan v Register nastanitvenih obratov, vendar je zaveden kot nastanitveni obrat brez izvajalca. Glede na ZIUOOPE, tak sobodajalec ne more sprejemati bonov. 
Vpis ali izpis sobodajalca, kot poslovnega subjekta v/iz PRS je odločitev posameznega sobodajalca. Pri tem želimo poudariti, da gre v tovrstnih primerih predvsem za sobodajalce, ki so skladno z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16; v nadaljevanju: ZGos) fizične osebe in svojo dejavnost opravljajo le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni) in gostom nudijo do 15 ležišč. V praksi to pomeni, da se ti sobodajalci lahko večkrat v koledarskem letu vpišejo v PRS (pridobijo vsakič novo matično številko) in iz njega izbrišejo, torej so vpisani v PRS le tedaj, ko sobe dejansko oddajajo. Glavni razlog za tako početje sobodajalcev so obračunani pavšalni mesečni prispevki za zavarovanje, ki na letni ravni znašajo okrog 360 EUR, torej na mesečni ravni 30 EUR. To ponavljajo vsako leto in se na ta način izognejo plačilu dela prispevkov za čas, ko niso vpisani v PRS. Zaradi tega imajo več administrativnih obveznosti tudi Agencija za javnopravne evidence Slovenije (AJPES), Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ne nazadnje sami sobodajalci. 

Ukrep turističnih bonov pa se primarno uvaja zaradi pospešitve domačega povpraševanja, ki je ključno za ohranitev in razvoj dejavnosti ter za ohranitev delovnih mest zaposlenih v turizmu po COVID-19 epidemiji.