Oddajte pobudo

Nova deskriptor v kategoriji trgovine v AJPES

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MGRT, SURS
  • 11. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 11. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 23. 07. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se v AJPES v kategorijo G (TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL) umesti nov deskriptor "Trgovina z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom". Brez tega deskriptorja NŽD ne bi smeli tržiti ekoloških proizvodov, UVHVVR in ZIRS pa lahko tudi uparita lastne podatke z javno objavljenimi certifikati na iskalniku certifikatov ter hitreje sprožijo zahteve za certifikacijo, kot pa da se NŽD certificirajo šele ko so že uvozili/tržili ekološke proizvode. Nepravočasne certifikacije povzročajo težave v procesu trgovine ter v določenih primerih tudi gospodarsko škodo.

Hvala in lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Statističnega urada RS:

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008) temelji na Uredbi (ES) št. 1893/2006, ki ureja statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2. Do ravni razreda gre za identično klasifikacijo, nacionalni SKD 2008 pa ima dodatne členitve na ravni podrazredov. Omenjena uredba NACE Rev. 2 je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU (21. člen). Nacionalna zakonodaja nima vpliva na to uredbo in je ne more spreminjati.

Bistveni namen klasifikacije NACE Rev. 2 in posledično SKD 2008 je evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti gospodarstva in za spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. Klasifikacija se tako uporablja za statistični namen in ni odvisna od druge zakonodaje, ki ureja posamezna področja klasifikacije. S tem je zagotovljena ne samo popolna primerljivost podatkov na ravni EU, temveč tudi primerljivost podatkov z mednarodnimi klasifikacijami (predvsem s standardno industrijsko klasifikacijo vseh gospodarskih dejavnosti Združenih narodov ISIC Rev.4).

Sprememba klasifikacije kot npr. uvedba novih razredov, prerazvrstitve storitev iz enega v drug razred ipd. so mogoče ob reviziji klasifikacije NACE. Podobno velja za uvedbo novih podrazredov na nacionalni ravni (torej v okviru SKD). Za uveljavitev spremembe je potrebno pripraviti utemeljene razloge z dokumentacijo/analizo in upoštevati določena merila:

  • da gre za nacionalno pomembno in razpoznavno dejavnost, ki je opredeljena kot del posameznega razreda NACE;
  • da to dejavnost opravlja dovolj veliko število poslovnih subjektov, da je statistično izkazovanje podatkov na ravni določenega podrazreda mogoče oz., da je v podrazredu zadostno število enot, da ni potrebno zakrivanje vsaj na ravni statističnih regij.

Členitev na ravni NACE mora podpreti večina članic, prav tako mora Komisija odobriti morebitne dodatne členitve na ravni podrazredov znotraj nacionalnih klasifikacij. Pri slednjem je možna le podrobnejša členitev znotraj obstoječih razredov in nacionalno torej ni mogoče ustvariti podrazred, ki bi bil kombinacija dveh ali več različnih razredov.

V zvezi z revizijo NACE, ki je v teku, smo v 2019 pozvali različne inštitucije, da nam posredujejo predloge sprememb in obenem upoštevali tudi tiste, ki smo jih že prejeli s strani različnih uporabnikov. Vse te predloge smo posredovali Eurostatu in so predmet usklajevanj med državami pri pripravi predloga prenovljene klasifikacije NACE. Da pa je na koncu nek predlog spremembe klasifikacije sprejet, ga mora potrditi oz. se z njim strinjati večina držav. Prvi osnutek prenovljene klasifikacije naj bi bil predvidoma pripravljen do konca prvega četrtletja 2021, ko ga bomo države dobile v pregled in pripombe.

Menimo, da klasifikacija NACE/SKD ni ustrezna za rešitev pravilnega certificiranja prodaje ekoloških proizvodov. Vaš predlog členitve klasifikacije različnih dejavnosti na področju dejavnosti trgovine z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom bi namreč pomenil, da bi iz različnih razredov tvorili nov razred. Med samim dosedanjim delom na področju revizije NACE se je debata okoli ekoloških ali bio-izdelkov že odprla. Pri tem je bilo utemeljeno, da sama klasifikacija NACE (in s tem SKD) ne razlikuje med ekološkimi in neekološkimi proizvodi. Samo merilo razvrščanja je pri trgovini glede na vrsto proizvoda oz. blaga in ne glede na njihovo (ekološko) naravo.