Oddajte pobudo

Izplačila zahtevkov za izplačila iz sredstev evropske kohezijske politike

Področje: Kohezija
Pristojni organi: SVRK
  • 04. 06. 2020Pobuda objavljena
  • 04. 06. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani,

predlagam vam natančnejšo definicijo oz. objavo avtentične razlage 5. odstavka 29. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18). Omenjeni člen določa :»Posredniški organ oziroma izvajalski organ opravi kontrolo popolnosti in pravilnosti zahtevka za izplačilo v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka za izplačilo, v primeru dopolnitve pa najpozneje v 90 dneh. Če posredniški organ oziroma izvajalski organ vloge ne zavrne, izda odredbo za izplačilo sredstev iz državnega proračuna«. V praksi posredniški organi ta člen razumejo, da imajo 90 dni časa za pregled zahtevka. Upravičenci v obdobju od 30. do 90. dne od oddaje zahtevka torej ne vemo, če je zahtevek ustrezen ali je v fazi pregleda, in torej tudi ne vemo, kdaj bomo prejeli sredstva za izvajanje operacije. Prav tako je že v samem členu navedeno nasprotje. Popolnost zahtevka se preverja v fazi kontrole, torej je prvi stavek popolnoma nelogičen. Menim, da bi bilo potrebno določiti rok, ki ga ima PO za pregled zahtevkov (npr. 15 dni za zahtevke, ki se uveljavljajo v obliki standardnih stroškov na enoto; 30 dni za zahtevke do višine npr. 50 tisoč EUR itd.). Omenjeni člen bi bilo potrebno uskladiti tudi s plačilnimi roki v Zakonu o izvajanju proračuna. Po trenutno ureditvi je popolnoma nejasno, če zahtevek/račun zapade v plačilo v roku 30 dni od oddaje zahtevka (če ni dopolnitev), 30 dneh po potrditvi zahtevka, 30 dneh od izdaje odredbe itd. V praksi je torej teh interpretacij res ogromno in upravičenci čakamo na sredstva tudi po 120 dni od oddaje (tudi popolnih) zahtevkov, kar je izvajalce izredno problematično, ker NVO res ne morejo zalagati sredstva za štiri mesece izvajanja operacij.

Lep pozdrav

Odgovor še ni na voljo