Oddajte pobudo

Poenoten in dnevno ažuriran seznam zdravnikov, pri katerih se je mogoče opredeliti

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
  • 29. 05. 2020Pobuda objavljena
  • 29. 05. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 06. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se uvede poenoten in dnevno (ali vsaj tedensko) ažuriran seznam osebnih zdravnikov, pri katerih se je mogoče opredeliti in da se uvede tudi obveznost (!) sporočanja sprememb s strani zdravstvenih domov/ustanov, lahko tudi z dodano rubriko pri elektronsko oddanih vlogah za nove zaposlitve, upokojitve, bolniške staleže ipd., preko katere bi se ti podatki samodejno posredovali v te sezname. Trenutno je mogoče pri iskanju novega osebnega zdravnika, pri katerem se je še mogoče opredeliti, ugotoviti, da prihaja do ZELO VELIKIH odstopanj med seznamom, objavljenem na spletni strani ZZZS in dejanskim stanjem pri izvajalcih, za posodabljanje katerega ''ni zadolžen nihče''. To vodi v nepotrebno izgubo večih ur, saj je treba dobesedno preklicati vse mogoče zdravstvene ustanove, ambulante in podobno. Morebiti bi veljalo vzporedno razmisliti tudi o aplikaciji, s katero bi bili ti podatki dosegljivi vsakomur in bi se tudi sproti posodabljali. Hvala za temeljit razmislek in za morebitno ukrepanje.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje:

Glede na področje pobude, ki sodi v pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) smo za odgovor zaprosili ZZZS, katerega odgovor v nadaljevanju povzemamo.

ZZZS objavlja podatke o številu opredeljenih oseb pri zdravnikih in informacijo, če zdravnik še sprejema zavarovane osebe, pri čemer se upošteva doseganje dogovorjenega števila glavarinskih količnikov na tim. Podatke objavlja trikrat mesečno, pri čemer gre za podatke o izbirah, ki so jih osebni zdravniki kot izvajalci vnesli v informacijski sistem ZZZS (v nadaljevanju: sistem on-line). Zavarovana oseba namreč opravi izbiro osebnega zdravnika tako, da pri njem podpiše Izjavo o izbiri, ki jo osebni zdravnik evidentira v sistemu on-line. Navedeno pomeni, da so objavljeni podatki na spletni strani ZZZS glede izbir pravilni pod pogojem, da osebni zdravniki te izbire ažurno in sproti evidentirajo. Ob tem je potrebno opozoriti, da so osebni zdravniki v skladu z Navodilom izvajalcem za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do izbire osebnega zdravnika dolžni podatke o izbiri posredovati v sistem on-line ZZZS z dnem izbire (kar praviloma tudi počnejo), izjemoma pa najkasneje v 7-ih dneh po opravljeni izbiri. Omenjeni 7-dnevni rok je lahko razlog za nekajdnevni zamik pri ažuriranju teh podatkov in za morebitno razhajanje med podatki, ki so objavljeni na spletni strani ZZZS in dejanskim stanjem izvedenih izbir.

Z izbiro novega osebnega zdravnika se avtomatično prekine izbira pri prejšnjem. Prekinitev izbire je lahko tudi zaradi smrti zavarovane osebe, izgube lastnosti zavarovane osebe ali prekinitve na željo zavarovane osebe.

Podatke o vseh prekinjenih izbirah ZZZS mesečno pošilja posameznim osebnim zdravnikom, saj bi bolj pogosto pošiljanje dodatno obremenilo osebne zdravnike in prekomerno poseglo v njihove redne naloge v ambulantah. Podatke o prekinitvah ti uvozijo v svoj informacijski sistem ter na ta način zagotovijo pravilnost podatkov o številu pacientov pri vsakem posameznem zdravniku v njihovih lastnih evidencah.

Glede nastalih odstopanj med seznamom, objavljenim na spletni strani ZZZS, in dejanskim stanjem pri izvajalcih bo ZZZS obvestil izvajalce in jih pozval, da tudi svoje lastne evidence podatkov o izbirah tekoče in sproti posodabljajo.