Oddajte pobudo

Obračun dohodnine na pokojnino iz tujine

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MF
  • 06. 05. 2020Pobuda objavljena
  • 06. 05. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Sem upokojenka, ki del pokojnine prejema v Sloveniji, manjši del pa v Nemčiji. Prejela sem odločbo, kjer mi davčni urad nalaga plačilo akontacije dohodnine, kljub evidentnim podatkom, da cenzusa za odmero v SLO ne dosegam. Davčni urad razpolaga z vsotama obeh pokojnin in ima jasen vpogled v skupne prejemke. Na odločbo sem posredovala pritožbo. Menim, da je takšna obravnava prejemnikov pokojnin nepoštena in birokratsko popolnoma neupravičena. Prosim vas za obravnavo predloga/pobude.

Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Glede konkretnih postopkov odmere akontacije dohodnine se ne moremo opredeljevati, v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila:

Po Zakonu o dohodnini se dohodki fizičnih oseb obdavčujejo na dva načina. Sintetični način obdavčevanja, po katerem se dohodnina obračunava od vseh dohodkov fizičnih oseb, ki jih te prejmejo v posameznem davčnem letu, ne glede na to, od kod so prejeti, z enim davkom, po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav, ter cedularni način obdavčevanja, po katerem se nekateri dohodki, obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji brez upoštevanja davčnih olajšav.

Odmera in poračun dohodnine se za posamezno davčno leto opravita po preteku leta, z odločbo davčnega organa, v rokih in na način, določen z zakonom o dohodnini in zakonom, ki ureja davčni postopek. Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, se odšteje med letom plačana dohodnina od teh dohodkov. Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine vrne.

Pri določitvi višine davčne stopnje ter načina za izračun, obračun in plačilo akontacij dohodnine od posameznih vrst dohodkov se je sledilo cilju, da se, v splošnem, višina med letom plačanih akontacij dohodnine od različnih vrst dohodkov zavezancev, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, v čim večji meri približa odmerjeni dohodnini na letni ravni. V določenih primerih tega cilja ni mogoče doseči, saj je od dohodkovnega položaja posameznika odvisno, ali njegova povprečna davčna stopnja odstopa od uporabljene davčne stopnje pri akontaciji dohodnine. 

Ministrstvo za finance glede na navedeno meni, da je veljavna davčna obravnava ter način izračuna akontacije od dohodkov iz delovnega razmerja ustrezna.