Oddajte pobudo

COVID-19 Oproščeni prispevki s.p. in pravica do temeljnega dohodka

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MF
  • 15. 04. 2020Pobuda objavljena
  • 15. 04. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 22. 04. 2020Pobuda sprejeta
  • 24. 04. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

glede na odločitev FURS-a, da samozaposlene osebe, ki hkrati koristijo starševsko varstvo niso opravičene do oprostitve plačila prispevkov ter pravice do temeljnega dohodka, se nikakor ne moremo strinjati. Sem samozaposlena oseba z dvema otrokoma (7 in 2 leti) ter koristim polovični delovni čas, se pravi, za 4 ure koristim starševsko varstvo, 4 ure pa opravljam svojo dejavnost ter redno plačujem prispevke. Zaradi pandemije COVID-19 sem "svoja vrata" morala zapreti že 12.03.2020 (po klicu iz šole, da moramo priti po otroke). Sedaj pa ugotovim, da nisem upravičena do kakršnega koli dohodka ter plačila prispevkov. Danes je rok za plačilo prispevkov za marec2020, za katere pa nimam kje dobiti denar. prav tako za plačilo kredita ter hrano za svoja otroka. Upokojenci ter osebe, ki prejemajo socialno denarno pomoč pa bodo dobili celo dodatek. Te osebe pa po mojem mnenju res niso prikrajšane, saj se višina pokojnine ter socialne pomoči ni spremenila. Meni, ki je država prepovedala opravljati dejavnost, ter tako odvzela dohodek, pa moram plačati še prispevke, od kje.....? Upam, da so v tem primeru spregledali celotno sliko ter še enkrat preučili, kdo je in kdo ni upravičen do nadomestila izpada dohodka.

Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Opravljanje samostojne dejavnosti s  krajšim delovnim časom zaradi starševstva ter upravičenost do ukrepov iz ZIUZEOP

V zvezi s pobudo št. 1020, posredovano preko portala STOPbirokraciji.si, glede upravičenosti do ukrepov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP) za samozaposlene, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva, v nadaljevanju podajamo pojasnilo z vidika pristojnosti MDDSZ, v zvezi z ostalimi ukrepi za pomoč samostojnim podjetnikom pri spopadanju z nastalo gospodarsko situacijo (npr. mesečni temeljni dohodek) pa opozarjamo, da le-ti spadajo v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za finance.

ZIUZEOP ureja različne ukrepe za različne kategorije samozaposlenih, posameznikov, delodajalcev, itd. V skladu z 38. členom ZIUZEOP je do oprostitve plačila prispevkov lahko tako upravičena tudi samozaposlena oseba, ki je vključena v obvezno zavarovanje zgolj na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in hkrati ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi. Ker je samozaposleni, ki uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo in starševsko zavarovanje, v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na več podlagah, le-ta po trenutno sprejetih ukrepih ne izpolnjuje pogojev za oprostitev plačila prispevkov.

Ker v okviru krovnega interventnega zakona za izpostavljeno kategorijo zavarovancev tako dejansko ni bilo sprejetih ukrepov, ki bi zanje pomenili določeno omilitev posledic epidemije, smo na MDDSZ v okviru naših pristojnosti proučili vsebino ZIUZEOP tudi z vidika plačila prispevkov iz naslova starševskega varstva ter predlagali spremembe pravkar sprejetega zakona. Vlada RS je namreč že sprejela načrt za pripravo novih smernic z naborom ukrepov za omilitev posledic »korona« epidemije za državljane in gospodarstvo, v katere naj bi vključili usklajene predloge ukrepov, ki bodo zajemali tudi skupine, ki so bile v prvem zakonskem paketu izpuščene.

Odgovor Ministrstva za finance:

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je bil samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, zagotovljen avtomatičen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu (20. 4. 2020), maju (20. 5. 2020) in juniju 2020 (20. 6. 2020). Do odloga plačila prispevkov je bil zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ni bilo treba vlagati vloge. Odložene prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Do predlaganega ukrepa ni upravičen samozaposleni, če je imel neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ni poravnal do 6. 4. 2020.
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa se samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim uslužbencem lahko oprosti plačilo prispevkov za marec (od 13. 3. do 31. 3. 2020), april in maj, če prek eDavkov oddajo posebno izjavo. Izjava je ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Pogoji so navedeni v sami izjavi.

Oprostitev plačila prispevkov je mogoče uveljavljati za mesec marec od 13. 3. do 31. 3. 2020 (ki zapadejo v plačilo 20. 4. 2020), april (ki zapadejo v plačilo 20. 5. 2020) in za maj 2020 (ki zapadejo v plačilo 20. 6. 2020). 

Če želijo uveljavljati oprostitev plačila za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30. 4. 2020, za majske prispevke pa najpozneje do 31. 5. 2020 (vse našteto je možno označiti na eni izjavi). Do predlaganega ukrepa ni upravičen samozaposleni, če ima na dan oddaje izjave neporavnane davčne obveznosti.

V zvezi s predlogom, da bi bili upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka tudi samozaposleni, ki so tudi na starševskem varstvu, pa pojasnjujemo, da je Vlada RS sprejela predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, kjer je naslovila tudi te primere na način, da bi bili v teh primerih samozaposleni upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. Predlog zakona je bil posredovan v zakonodajni postopek v Državni zbor RS.