Oddajte pobudo

Hrup toplotnih črpalk in motenje posesti

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 23. 03. 2020Pobuda objavljena
  • 23. 03. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 04. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Smo žrtev emisij toplotne črpalke zrak/voda, ki je neustrezno montirana na parcelno mejo, med dve stavbi z navpičnimi stenami in površinami, ki odbijajo zvok in na strani, kjer imamo spalnice. Celo kurilno sezono nas moti hrup, bobnenje po celi hiši in leden piš. Zakonodaja ne predvideva načina montaže, tako, da nihče od pristojnih organov (gradbena inšpekcija, policija, sodstvo) ne more zadeve sankcionirat. Na kratko ni zakonske podlage.

Prosim za hitro in učinkovito sprejetje ustreznega zakona.

Enakomeren bobneč hrup 24/7 po celi hiši skozi nam načenja zdravje, onemogoča počitek in normalno življenje. Poleti pa si bomo v vročini za zaprtimo okni zatiskali ušesa in trpeli, ko se bo sosed hladil in smejal, ker mu nihče nič ne more! Potrebno je uvesti stroge kazni za "proizvajalce klopotcev, monterje, investitorje in eko sklad, ki ne nadziram kako se TČ voda/zrak montirajo".

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Pojasnjujemo, da se toplotne črpalke prodajajo na notranjem trgu Evropske unije, zato sta njihova proizvodnja in dajanje na trg regulirana z zakonodajo na področju proizvodov, varovanje okolja pa je vključeno v celoten postopek ugotavljanja skladnosti le-teh.

V okviru predpisov s področja hrupa v okolju pa razlikujemo med (1) toplotnimi črpalkami, ki so del naprav, katerih obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti povzročajo v okolju stalen ali občasen hrup in (2) toplotnimi črpalkami, ki so v uporabi pri fizičnih osebah.

To pomeni, da za toplotne črpalke, ki so v rabi pravnih oseb, veljajo zahteve in določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 43/18 in 59/19, v nadaljevanju uredba). Gre za predpis, ki vključuje zahteve po ustreznih protihrupnih ukrepih, v kolikor vir onesnaževanja okolja s hrupom presega mejne vrednosti določene v uredbi. Povzročitelj obremenitve, torej upravljavec vira hrupa, je po uredbi dolžan zagotoviti obratovalni monitoring vplivov svojega delovanja na okolje, v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa, tj. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08; v nadaljevanju: pravilnik). Iz pravilnika izhaja, da mora zavezanec za napravo zagotoviti obratovalni monitoring enkrat v obdobju treh let, kopijo poročila o ocenjevanju hrupa pa predložiti tudi ministrstvu oziroma Agenciji RS za okolje v hrambo.

Obratovanje toplotnih črpalk, ki so v uporabi pri fizičnih osebah oz. v gospodinjstvih ni normirano. Določil uredbe se namreč ne uporablja za hrup, ki ga povzročajo prebivalci v (sosednjih) stanovanjih oziroma stanovanjskih stavbah. Seveda pa stvarnopravni zakonik določa, da mora lastnik svojo nepremičnino uporabljati tako, da drugim ne povzroča prekomerne škode.