Publikacije

I. STRATEŠKI DOKUMENTI

Enotni dokument Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih

Strategija razvoja slovenske javne uprave 2014 - 2020

Strategija razvoja slovenske javne uprave 2014 - 2020 ang.

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave (zgibanka)

Koalicijski sporazum o sodelovanju v VRS za mandatno obdobje 2014 - 2018

Nacionalni reformni program 2013-2014

Program stabilnosti 2013, priloga

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2014

Akt za mala podjetja 

Resolucija o normativni dejavnosti

Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik

Poslovnik Vlade Republike Slovenije,

Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, Načrt ukrepov 2012 - 2013, sklep Vlade RS, 5.7.2012

Program dela medresorske delovne skupine za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev (SPPD)

Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, sklep Vlade RS, 7.5.2009

 II. POROČILA

Deseto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (marec 2018)

Poročilo pregleda regulatornih politik v Republiki Sloveniji (OECD, marec 2018)

Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 4. 6. 2010 in 31. 12. 2014 (marec 2017)

Deveto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (januar 2017)

Osmo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (oktober 2016)

Sedmo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (junij 2016)

Šesto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (februar 2016)

Peto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Četrto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Tretje poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Poročilo o napredku na projektu Enotna kontaktna točka (EKT) v letih 2013 in 2014 (3. 12. 2014)

Drugo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Prvo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih

Poročilo o napredku na prenovi zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev v letu 2013 (april 2014)

Analiza uvedbe e javnih naročil:

Poročilo o stanju realizacije ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev (december 2013)

Drugo kvartalno poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir

Vmesno poročilo o stanju realizacije I. paketa ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev na področju obrti, turizma in gradbeništva, sklep Vlade RS, 30.5.2013

II. Paket ukrepov (popis in ukrepi za spremembo zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev na področju detektivske dejavnosti, nepremičninskega posredovanja, dejavnosti šol vožnje, odvetništva, geodetske dejavnosti in veterinarstva

I. Paket ukrepov (sprememba zakonodaje reguliranih dejavnosti na področju obrti, turizma in gradbeništva)

Poročilo o izvedenih aktivnostih projekta "EKT" od junija do decembra 2012

Program dela medresorske delovne skupine za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev (SPPD)

Prvo kvartalno poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir 

Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, Načrt ukrepov 2012 - 2013, sklep Vlade RS, 5.7.2012

Vmesno poročilo o izvajanju nalog in realizaciji ciljev na področju priprave boljših predpisov ter Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 za leto 2011, Priloga (1, 2, 3), Slep Vlade RS, 2.2.2012

Zbirna tabela - Načrt realiziranih in načrtovanih ukrepov (Načrt ukrepov 2011)

Tabela realizacije ukrepov

Poročilo o izvedeni III. fazi Akcijskega programa

Poročilo o izvedeni II. fazi Akcijsekga programa

Poročilo o odpravi administrativnih ovir - mnenja od 1.1. do 30.6.2010 (statistični podatki in grafi)

Poročilo o realizaciji nalog MDS za področje priprave boljših predpisov (jan 09 do nov 09)

Poročilo o odpravljenih administrativnih ovirah in poenostavitvah v obdobju od 1.1.2009 do 31.10.2009

Prvo poročilo o realizaciji Programa ukrepov za odpravo administrativni ovir v letu 2007 in drugo dopolnjeno poročilo o realizaciji ukrepov odrpave administrativnih ovir v letu 2006

Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir v letu 2008 in 2009

Poročilo o odpravljenih administrativnih ovirah v letu 2006

Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir v letu 2007

Sezman odpravljenih administrativnih ovir v letu 2005

III. ČLANKI

Elektronska podpora postopku nadomestila plače od začasne zadržanosti od dela preko eVEM (DSI 2016)

"Boljša zakonodaja - osnova za dobre informacijske rešitve" (DSI 2012)

Odprava administrativnih ovir in poenostavitev postopkov s pomočjo informacijske tehnologije (IJU 2011)

S programom "minus 25" do prihrankov v času in denarju (Obrtnik 2011)

Program zniževanja administrativnih bremen v Sloveniji (Kadrovske informacije 2011)

IV. PREDSTAVITVE

Dosežki na področju odprave administrativnih ovir (DSU 2016)

Priprava kakovostnih predpisov s presojo učinkov (SZKO 2014)

Primer dobre prakse: Spremljanje realizacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje (SZKO 2014)

Izzivi in priložnosti managemenata  sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave (SZKO 2014)

S projektom STOP birokraciji do 360 mio EUR prihrankov v gospodarstvu (SZKO 2013)

Predstavitev STOP birokraciji!

Projekti na področju priprave boljših predpisov in odprave administrativnih ovir (angleška verzija)

Pregled aktivnosti na področju boljše zakonodaje od leta 2007 do leta 2012

"Boljša zakonodaja - osnova za dobre informacijske rešitve" (DSI 2012)

EKT, Enotna kontaktna točka (Delavnica 2012)

Odprava administrativnih ovir in poenostavitev postopkov s pomočjo informacijske tehnologije (IJU 2011)

Regulatorne reforme (2011)

Boljša zakonodaja - Boljše poslovno okolje za razvoj gospodarstva (2012)

Projekti MPJU na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir (2012)

V. PRIROČNIKI, NAVODILA, METODOLOGIJE, BROŠURE

Uporabniški pripomoček za delo v aplikaciji MSP test

Strategija EVROPA 2020

Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov (EMMS)

Evropa je lahko uspešnejša (Najboljše prakse za zmanjševanje administrativnih bremen)

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10

VI. EVALVACIJE UKREPOV IZ ENOTNE ZBIRKE UKREPOV

Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo

Čezmejno izvajanje storitev - Vzpostavitev elektronskega obrazca za napotitve 

Znižanje stroškov davčne izvršbe

Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

Poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republike Slovenije

Poenostavitev sistema za socialne prispevke

e-Policist

Poenostavitve na področju starševskega varstva