15.12.2011

Poenostavljen postopek vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja

S 1. julijem 2011 se je pričel uporabljati Zakon o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ –B, Ur.l. RS, št. 25/2011), na podlagi katerega je prenehal veljati 24. člen ZMEPIZ, ki je določal krajevno pristojnost vlaganja prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Stanje izvajanja obveznosti pred spremembo Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 81/2000):

- za vsako spremembo sedeža poslovne enote (PE) ali centrale,

- premestitev zavarovanca v poslovno enoto na območje druge regijske izpostave

- ukinitev poslovne enote in premestitev zavarovanca v drugo PE z drugo regijsko številko,

je moral zavezanec zavarovance odjaviti iz zavarovanja (pod prvo registrsko številko) in jih ponovno prijaviti v zavarovanje z novo registrsko številko, omenjene odjave in prijave pa je lahko opravil le pri izpostavi organa, ki ji je registrska števila pripadala.

S sprejetjem Zakona o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 25/11) oziroma črtanjem 24. člena ZMEPIZ, za zavezance pri postopku spremembe naslova poslovnega subjekta odpade izpolnjevanje obrazca M-1 in M-2, ostane le obrazec M-3, prav tako pa kraj vložitve prijave zavarovanja ni več pomemben. Zavezanec lahko vloži katero koli prijavo zavarovanja pri katerikoli enoti oziroma izpostavi ZZZS.

Posledice ukinitve krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje nastanejo tudi pri vlaganju prijav v vsa obvezna socialna zavarovanja in so naslednja:

zavezanec za prijavo, ki je poslovni subjekt ali fizična oseba, bo imel le eno registrsko ševilko zavezanca e evidencah obveznih socialnih zavarovanj,

enostavnejše vlaganje prijav in uvedba novih obrazcev M-1, M-2, M-3 in M-DČ,

zavezanec za prijavo bo lahko vložil prijave v obvezna socialna zavarovanja za svoje zavarovance pri kateri koli območni enoti ali izpostavi ZZZS in


tiste odločbe o pravicah iz obveznih socialnih zavarovanj, ki jih poleg zavarovanca prejme tudi zavezanec, bodo poslej vročene zavezancu le na naslovu njegovega sedeža.

Zakon o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ–B, Ur.l. RS, št. 25/2011) ureja možnost, da zavezanci vložijo prijavo, odjavo in spremembo podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pri kateri koli izpostavi ZZZS za vse zavarovance, ne glede na kraj opravljanja dela.

Z uveljavitvami sprememb zakona je bil na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov (EMMAS) ocenjen prihranek v višini 410.935,65 EUR.