Komentarji in pobude

Pobuda za spremembo organizacije državne uprave in normativov, ki veljajo za pravne službe
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Uporabniki storitev državne uprave ugotavljamo, da se upravni postopki v nekaterih primerih nedopustno podaljšujejo tudi zaradi samovolje pravnih služb, ki so organizirane v posameznih organih. Sam lahko to dokažem s konkretnimi primeri v...
Predlog za spremembo ZOFVI
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...
Izboljšanje medsebojne komunikacije med upravnimi organi
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ
Spoštovani. Vladi oz. pristojnim ministrstvom predlagam, da izboljšajo medsebojno komunikacijo organov v upravnih postopkih, zlasti kadar v postopku sodeluje več organov. Nedavno sem namreč ugotovil, da je potrebno odjavo od plačevanja...
Dopolnitev in sprememba Zakona o rudarstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlog za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10 in 57/12) – dalje (ZRud-1) in uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, (Ur. list RS, št. 91/11) Za odmero koncesnin za rudarske...
Predlogi za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Predlogi za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10 in 57/12) – dalje (ZRud-1), ki urejajo sanacije nelegalnih kopov.Poznano nam je, da pred vrati državnih birokratov že več kot eno leto in pol...
Obvezna elektronska prijava na delovno mesto
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Naj postane elektronska prijava (e-pošta ali podobno) na delovna mesta stalna praksa in enakovredna prijavi po pošti. Taka prijava je bolj ekonomična s stališča časa, porabe denarja in iz ekološkega vidika.
Predlog spremembe in dopolnitve določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam spremembo in dopolnitev določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se nanašata na obvezne priloge in na vračanje le teh v primeru zavrženja vloge.   Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem...
Pridobitev obrazca E101
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Kot s.p. delam v tujini in me moti otežen postopek pridobivanja E 101 obrazcev, ki jih delavci potrebujejo za delo v tujini, ker če na novo zaposlim delavca in mu prejšnji delodajalec ni plačeval prispevkov v zdravstveno zavarovanje ali pa si...
Predlogi za odpravo administrativnih ovir s strani javnih uslužbencev
Pristojni organi: MNZ
Ocenjujem, da bi dobre predloge za odpravo administrativnih ovir in prijaznejši odnos do strank lahko posredovali tudi javni uslužbenci, ki neposredno izvajajo predpise. Zakaj? Zato, ker bolje poznajo zakonodajo, ki so jo dolžni izvajati in...
Predlog za spremembo ZGO
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Zaradi vztrajanja ARSO, da tudi po noveli ZGO ne upošteva z molkom pridobljenega soglasja, podajam predlog za dopolnitev posameznih določb zakona o graditvi objektov, ki se nanašajo na projektne pogoje in soglasja.   PREDLOG ZA NOVO SPREMEMBO...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | |