Komentarji in pobude

Dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Predlagamo dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1. Delodajalec trenutno nima pravne podlage za lastno izvajanje nadzora bolniškega staleža z namenom odkrivanja zlorab...
Sprememba oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Predlagamo spremembo oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami. Tudi, če podjetje ne pogojuje neke ekskluzive ali konkurenčne klavzule s.p.-ju (edinemu zaposlenemu), s katerim ima sklenjeno...
Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MGRT, MOP
Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...
Oblika vloge
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU, MK, MOP
Spoštovani,za investitorja pridobivamo projektne pogoje, med drugimi tudi pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije na Območni enoti Maribor (v nadaljevanju Zavod). Od novembra 2014 do danes smo vložili 23 elektronskih vlog...
Večkratno poročanje istovrstnih podatkov različnim organom
Pristojni organi: MDDSZ, MF, SURS
Pozdravljeni. AAG je v letu 2014 imel zaposlenega delavca preko javnih del. Za njega smo redno vsak mesec posredovali podatke o bruto plači in plačanih prispevkih na FURS, ter poslali še zaključno poročilo. Poleg podatkov na FURS smo morali...
Potrebna soglasja sosedov za razdelitev lastne parcele
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
V postopku gradnje Poslovnega centra Gonzaga smo naleteli na banalno težavo, ki nam je za pol leta odmaknila gradnjo. Lastno parcelo smo želeli razdeliti na več parcel. Mejnike smo morali postaviti tudi na parcelno mejo, ki ima več lastnikov...
Pavšalna obdavčitev
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Včasih so kmetje plačevali desetino in zadeva je bila jasna. Danes s.p.-ji večinoma tisti, ki niso pripojeni k kašnim državnim jaslim, nimajo takoj nekega zaslužka, morajo pa takoj plačevati prispevke, ki nanesejo 50% ali...
Izvajanje 78a. člena ZZVZZ
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani. Predlog se nanaša na izvajanje 78a. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki govori o tem, da se določenim kategorijam zavarovanih oseb zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če nimajo...
Plačilni promet
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  Za boljšo zakonodajno in poslovno prakso bi morala država ukrepati tudi zaradi neplačil naročnikov. Če se pravdanja vlečejo v nekaj let, izvajalec storitev potone zaradi neplačanih računov. Tudi davki od dobička se ne bi smeli...
Ovire v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
V nadaljevanju je opisan postopek oviranja pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorja, kjer s strani Občine Krško pooblaščen soglasodajalec (Kostak d.d.) na vse načine zavlačuje postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, z namenom...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |