Oddajte pobudo

Uvoz avtomobila Švica-Slovenija

Kategorija: Promet
Pristojni organi: MF
  • 18. 10. 2017Pobuda objavljena
  • 18. 10. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 11. 2017Pobuda sprejeta
  • 18. 10. 2017Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Uvoz avtomobila kot selitvene dobrine iz Slovenije v Švico: izpolnitev enega obrazca, žig na carini, strošek 20 EUR. Trajanje postopka: 30 minut.

Uvoz družinskega avtomobila kot selitvene dobrine iz Švice v Slovenijo: izpolnitev xy obrazcev, strošek za papirologijo: 300 EUR, strošek za davek na motorna vozila za 8 let star avto: 700 EUR, skupno 1.000 EUR. Trajanje postopka: že mesec in pol in še vsaj dva tedna zaradi čakanja na odločbo FURSa za oprostitev davka.

Predlagam poenostavitev opisanega postopka.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za finance:

Pri uvozu blaga iz tretjih držav se v Republiki Sloveniji uporablja zakonodaja Evropske unije, tako na carinskem kot davčnem področju. Uvoz blaga v EU ureja Carinski zakonik Unije (Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije, v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU), ter oprostitve carin, Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu Uredba 1186/2009/ES). Področje davka na dodano vrednost ureja Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki je v slovenski pravni red implementirana z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15). Oprostitve davka na dodano vrednost pri uvozu pa so natančneje urejene v Pravilniku o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, v nadaljnjem besedilu:  pravilnik). Veliko držav članic ima na osebne avtomobile uvedeno dodatno dajatev, ki je v RS urejena z Zakonom o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZDMV). Oprostitev plačila davka na motorna vozila določa 5. člen ZDMV.

Če fizična oseba prenese običajno prebivališče iz tretje države na carinsko območje Unije, se za osebni avtomobil in drugo osebno lastnino lahko uveljavi oprostitev uvoznih dajatev (carine) v okviru oprostitev, ki so določene v 3. do 11. členu  Uredbe 1186/2009/ES. Oprostitev lahko uveljavlja fizična oseba, ki je prebivala zunaj Unije najmanj 12 mesecev in je imela osebno lastnino v lasti ali uporabi najmanj 6 mesecev pred preselitvijo, pod pogojem, da se blago uporablja za enak namen. Oprostitev se lahko uveljavlja v 12 mesecih od dneva, ko se je oseba preselila na carinsko območje Unije. Za uveljavljanje oprostitev se vloži elektronska uvozna carinska deklaracija. Za uvoznika carinsko deklaracijo vloži carinski zastopnik (špediter). K uvozni carinski deklaraciji se priloži listine, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za uveljavitev oprostitve in seznam osebne lastnine, ter pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil zadevne oprostitve in da je predmete, ki so na seznamu, uporabljal oziroma so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo.

Ob uveljavljanju oprostitve plačila uvoznih dajatev (carine), se ob uvozu osebnega avtomobila in druge osebne lastnine lahko uveljavlja tudi oprostitev plačila davka na dodano vrednost v skladu s 5. in 6. členom pravilnika.

V skladu s 3. členom ZDMV se ob uvozu osebnega avtomobila plača davek od motornih vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Če je prostornina motorja motornega vozila 2500 ccm ali več, se lahko obračuna tudi dodatni davek na motorna vozila. Stopnja davka za motorna vozila je odvisna od vrste motorja, izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in stopnje izpusta Euro oziroma izpusta trdih delcev. Stopnje so določene v 6. členu ZDMV.  Podatke za obračun DMV (podatki o avtomobilu) se v predpisani obliki šifer vnese v carinsko deklaracijo. Oprostitev pri prenosu prebivališča iz tretjih držav ni predvidena. Predvidena pa je oprostitev davka na motorna vozila za osebne avtomobile, ki so namenjena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok. Ob uvozu se takšna oprostitev lahko uveljavlja že ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet.

V dopisu so izpostavljeni tudi stroški, pri čemer domnevamo, da se le ti nanašajo na stroške carinskega zastopanja (špediterja) in stroške pridobitve homologacije v skladu s prometno zakonodajo. Oprostitev davka na motorna vozila za osebne avtomobile namenjene za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, se lahko odobri ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev osebnega avtomobila v prost promet pri Finančni upravi. Ob tem je potrebno predložiti ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogojev za oprostitev. Kot dokazilo se upošteva potrdilo pristojnega organa za notranje zadeve o skupnem gospodinjstvu, ki se vodi v registru stalnega prebivalstva. Ob sprejemu carinske deklaracije se blago sprosti v prost promet še v istem dnevu. V tem primeru je carinska deklaracija odločba organa.

Če zavezanec za davek na motorna vozila ob sprostitvi blaga v prost promet (uvozu) plača davek, lahko uveljavlja vračilo davka na motorna vozila za osebni avtomobil, ki je namenjen za prevoz družine, z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri Finančni upravi v treh mesecih od uvoza. Finančna uprava, upoštevaje določbe ZDavP-2, ZUP in ZDMV, o zahtevku odloči tako, da izda odločbo. V primeru pozitivne odločbe za zavezanca za davek na motorna vozila,  Finančna uprava vrne plačani davek vložniku zahtevka.