Pobuda / Predlog uporabnika

Poenostavitev postopkov zavarovanj preko e-Vem v primeru, da s.p. uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka po Zakonu o starševskem varstvu

Predlog sprejet
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: , MDDSZ, MZ, ZZZS
Posredovan: 09.06.2017
Objavljen: 09.06.2017
Odstopljen organu: 09.06.2017
Predlog sprejet: 29.08.2017

Trenutno stanje: Postopek poteka tako, da se s.p. najprej prijavi v zavarovanje s polnim delovnim časom in nato zaprosi Center za socialno delo (CSD) za pridobitev pravice iz naslova starševskega varstva (za skrajšani delovni čas). Po pridobitvi pravice na Centru za socialno delo si mora s.p. skladno s priznano pravico urediti zavarovanje 005 na ustrezno število ur, kar naredi z odjavo za poln delovni čas in novo prijavo v zavarovanje za krajši delovni čas, pri čemer se upošteva datum, od katerega mu je priznana pravica na CSD skladno z izdano določbo.

Predlagana rešitev: Predlagamo razbremenitev samostojnega podjetnika, in sicer tako, da po priznanju pravice s strani CSD postopek razveljavitve prejšnje prijave za polni delovni čas in novo prijavo za krajši delovni čas po uradni dolžnosti izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje na podlagi odločbe CSD.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Pravica do dela s krajšim delovnim časom pripada osebi, ki je obvezno zavarovana kot delavec ali samozaposlena oseba, kmet oziroma družbenik in poslovodna oseba. To pomeni, da mora biti oseba najprej vključena v zavarovanje iz tega naslova, da lahko uveljavi to pravico. Dejstvo je, da se mora oseba obvezno zavarovati iz naslova samozaposlitve z dnem vpisa v predpisan register-ali bo iz naslova samozaposlitve uveljavila pravico do dela s krajšim delovnim časom, in od kdaj dalje bo pravica priznana, pa ni mogoče vnaprej vedeti. Ko je na Centru za socialno delo pravica priznana, CSD nima pravne podlage, da to odločbo posreduje ZZZS, saj le-ta ni stranka v postopku.

Ocenjujemo, da predlog ni utemeljen.

Stališče MJU

Ministrstvo za javno upravo bo v nadaljevanju skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) proučilo možnosti za realizacijo te pobude.