Oddajte pobudo

Preverjanje podatkov po uradni dolžnosti

Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 20. 04. 2017Pobuda objavljena
  • 20. 04. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 05. 2017Pobuda sprejeta
  • 20. 04. 2017Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Kot prejemnik otroškega dodatka, subvencije najemnine, denarne socialne pomoči itd., moraš CSD javljati določene spremembe na podlagi 42. členu ZUPJS. Med drugim tudi to, da moraš javiti spremembo vzgojno – izobraževalne institucije otroka (npr. prehod iz vrtca v šolo), čeprav to v ničemer ne vpliva na prihodke družine in s tem višino otroškega dodatka, denarne pomoči ali podobno. Mogoče je to še razumljivo v primerih, ko gre otrok iz srednje šole na fakulteto, kjer ima štipendijo ali pa se celo zaposli (ima potem svoje prejemke in starši niso upravičeni npr. do otroškega dodatka), je pa popolnoma nelogično, da morajo starši sporočiti CSD tudi prehod otroka iz vrtca v šolo, ker je osnovna šola itak obvezna in je jasno, da se mora šolati do 9. razreda. Predlagam ukinitev sporočanja podatkov, ki si jih lahko pridobi organ samostojni in ne zahteva tega od vlagatelja.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ):

Skladno s trenutno veljavnim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) morajo biti pogoji za upravičenost do pravice iz javnih sredstev izpolnjeni ves čas prejemanja pravic iz javnih sredstev.

Upravičenec do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel. Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo sporočiti zakonsko taksativno naštete spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. V primeru, ko stranka sporoči zakonsko določeno spremembo, center za socialno delo na novo odloči o posamezni pravici.

Center za socialno delo mora ves čas trajanja pravice iz javnih sredstev po uradni dolžnosti spremljati, ali so nastopile zgoraj omenjene spremembe, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice, ker upravičenec do pravice iz javnih sredstev ni več upravičen ali je upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, in začeti postopek po uradni dolžnosti. Center za socialno delo je torej skladno z zakonom po uradni dolžnosti dolžan spremljati samo spremembe, ki so v korist Republike Slovenije.

Sprememba ali vključitev v vzgojno – izobraževalni zavod otroka lahko posredno vpliva na denarno socialno pomoč, tj. če se spremeni višina otroškega dodatka, ki se šteje kot dohodek pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, pa tudi na otroški dodatek in znižano plačilo vrtca. Na znižano plačilo vrtca vpliva v primeru, če sta v vrtec hkrati vključena dva otroka in zaradi izpisa iz vrtca in vstopa v šolo starejšega, starši za mlajšega otroka niso več upravičeni do 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za še mlajšega otroka pa tudi niso več oproščeni plačila vrtca. Na otroški dodatek pa vpliva vstop otroka v šolo, ki pred tem ni bi vključen v vrtec in so starši zaradi tega prejemali 20 % povečanje otroškega dodatka – to povečanje starši z otrokom v šolo izgubijo.

Stališče MDDSZ je, da so centri za socialno delo po uradni dolžnosti dolžni spremljati samo spremembe, ki so v korist Republike Slovenije, ne pa tudi sprememb, ki so v korist stranki. Le-te mora stranka za spremembo veljavne odločbe sporočiti sama. MDDSZ trenutno iz uradnih evidenc drugih državnih organov (Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) iz centralnega registra prebivalstva, Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) iz evidence CEUVIZ ter eVŠ) avtomatsko že pridobiva določene podatke o spremembah, ki so lahko v škodo stranke, med drugim tudi spremembo statusa in vzgojno-izobraževalnega zavoda in tako že postopno uvaja avtomatizacijo pridobivanja podatkov o spremembah.

Stališče MDDSZ je, da mora zakonska dolžnost sporočanja strank ostati, saj so na njo vezane zakonske posledice, tj. sprememba odločbe in vračilo neupravičeno prejetih sredstev. Ukinitev sporočanja podatkov s strani stranke, ki si jih lahko pridobi organ samostojno, pa je s strani smotrne porabe javnih sredstev sprejemljiva samo v primeru sprememb, ki gredo v škodo stranke in v primeru celostne avtomatizacije pridobivanja podatkov o spremembah. Celostna avtomatizacija predstavlja dolgotrajen proces, ki zahteva zanesljivost in ažurnost podatkov iz uradnih evidenc ter natančno interpretacijo vsebine podatkov.