Oddajte pobudo

Potrdila o boleznih, invalidnostih pred določanjem dopusta

Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, MZ
  • 27. 02. 2017Pobuda objavljena
  • 27. 02. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 15. 03. 2017Pobuda sprejeta
  • 27. 02. 2017Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Vsako leto se ponavlja zbiranje potrdil o boleznih, invalidnostih pred določanjem dopusta. Za mnoge je to dodatno nepotrebno delo, saj določene kronične bolezni ne minejo; če je nekdo invalid, mu ne bo znova zrasla noga ali ne bo spregledal ali znova slišal. Potrdila bi bila lahko permanentna ali vsaj za daljše obdobje. Obremenjujemo zdravnike, njihove sodelavke, kadrovske službe.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 9t. 21/13, 78/13- popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) v tretjem in četrtem odstavku 159. člena določa primere, ko delavcu na podlagi zakona pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta glede na njegove osebne in socialne okoliščine. Te okoliščine so: status starejšega delavca, invalidnost delavca, najmanj 60-odstotna telesna okvara delavca, nega in varstvo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke in otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. V prvih štirih primerih ima delavec pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta, v zadnjem primeru pa najmanj do enega dodatnega dneva za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Dalje naj pojasnimo, da iz določila prvega odstavka 160. člena ZDR-1 izhaja, da je pri odmeri letnega dopusta treba upoštevati tudi kriterije po veljavnih kolektivnih pogodbah, ki določajo dodatne dneve letnega dopusta oziroma morebitno določitev le teh v pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Ob navedenem naj pojasnimo, da ZDR-1 posebej ne ureja dokazil, s katerimi se izkaže upravičenost do dodatnih dni letnega dopusta. Strinjati se je mogoče s stališčem, da v primerih, ko gre za okoliščino, ki je trajne narave (invalidnost, telesna okvara), delavcu dokazila ni potrebno pridobiti in ga predložiti delodajalcu vsako leto. Menimo, da je presoja, ali je potrdilo/dokazilo potrebno predložiti vsako leto ali pa ga je mogoče upoštevati v daljšem časovnem obdobju, odvisna od okoliščin vsakega konkretnega primera. Presoja okoliščin posameznega primera torej sodi v okvir pristojnosti delodajalca, ki je dolžan delavcu zagotoviti pravice iz delovnega razmerja (med katere pa sodi tudi izraba letnega dopusta). Ob tem pa naj opozorimo še na določilo 36. člena ZDR-1, v skladu s katerim mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja.

Upoštevaje navedeno je torej delavec, v primeru, ko se z delodajalcem dogovori, da se potrdilo o okoliščini, ki vpliva na odmero dodatnih dni letnega dopusta upošteva za daljše časovno obdobje (več let zapored), o morebitni spremembi upoštevane okoliščine dolžan delodajalca pravočasno obvestiti.