Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka registracije s.p. za tujce

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 21. 02. 2017Pobuda objavljena
  • 21. 02. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 10. 03. 2017Pobuda sprejeta

Pobuda

Na postopek registracije je prišla hrvaška državljanka, ki živi v Sloveniji z možem, ki dela v Sloveniji. Odločila se je, da bo registrirala s.p. za kar je seveda morala pridobiti enotno dovoljenje za delo in bivanje. Pri postopku smo ji pomagali. EDD dobijo tujci v roku cca 2 mescev ob popolni vlogi. Tako osebo pri postopku registracije s.p. tudi ne moremo prijaviti v zavarovanje, ker čakamo EDD. V tem času 2 mesecev pa je gospa s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in tudi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, prejemala opozorila, da naj si uredi socialno zavarovanje. Dopise je redno nosila na našo VEM točko in smo nato klicali omenjene institucije in jim razlagali, da bomo gospo (in smo potem tudi jo) prijavili v zavarovanje takoj, ko bo prejela EDD in prijavila bivanje.

V izogiba strašenju strank, predvsem tujcev, ki niso seznanjeni z našo birokracijo in institucijami, pozivamo k ureditvi in poenotenju postopkov pri registraciji podjetja in pridobivanju dovoljenj za tujce. Morda bi lahko Služba za tujce na nek način obvestila ZPIZ in ZZZS, da je oseba v postopku pridobivanja EDD in naj ne tratijo po nepotrebnem papirja, časa in delovne sile za nepotrebna administrativna opravila.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da se enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Republiki Sloveniji, v primeru izpolnjevanja pogojev, določenih v Zakonu o tujcih (Ur. I. RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15, 47/15 – ZZSDT in 5/17, v nadaljevanju: ZTuj-2), izda tujcu, državljanu tretje države, ki ni družinski član državljana države članice EGP ali slovenskega državljana. Hrvaška državljanka, ki je omenjena v pobudi, je tujka z državljanstvom države članice Evropske unije, to je Republike Hrvaške in kot državljanka države članice Evropske unije po ZTuj-2 ne more pridobiti enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, temveč se ji v primeru izpolnjevanja pogojev, določenih z ZTuj-2, izda potrdilo o prijavi prebivanja za državljana države članice EU (v primeru, da v Republiki Sloveniji opravlja delo kot samozaposlena oseba in izpolnjuje pogoje po ZTuj-2, se ji izda potrdilo o prijavi prebivanja za državljana države članice EU zaradi samozaposlitve). Državljani Republike Hrvaške se lahko v Republiki Sloveniji samozaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja. V kolikor je prošnja za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, ki jo državljan države članice EU vloži pri pristojni upravni enoti na območju katere prebiva, vložena pravočasno, to je pred pretekom 90 dni od dneva vstopa v Republiko Slovenijo, upravna enota državljanu države članice EU izda potrdilo o vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, ki mu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji (drugi odstavek 119. člena ZTuj-2).

Glede predloga, da bi pristojni organ za izdajo dovoljenj za prebivanje oziroma potrdil o prijavi prebivanja za državljana države članice EU oziroma »Služba za tujce«, kot je navedeno v pobudi, obvestila nosilca javnih pooblastil, to je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o tem, da je tujec v postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, kar bi po mnenju pobudnika administrativno razbremenilo oziroma poenostavilo postopke, pojasnjujemo, da podatke o enotnih dovoljenjih za prebivanje in delo, vključno s podatkom o vloženi prošnji za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, pridobiva Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) iz centralne evidence o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu (Registra tujcev), katere upravljavec je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ). ZRSZ prejema podatke o dovoljenjih za prebivanje (med drugim tudi podatke o enotnih dovoljenjih za prebivanje in delo kot tudi podatke o vloženih prošnjah za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo) preko dveh spletnih servisov, in sicer preko spletnega servisa za posamičen vpogled v podatke o tujcu iz Registra tujcev za potrebe ZRSZ in preko paketne izmenjave podatkov, to je EMŠOjev dnevnih sprememb. S paketno izmenjavo podatkov se ZRSZ posredujejo samo tisti EMŠOji tujcev, za katere je ZRSZ podal soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo/modri karti EU/pisni odobritvi oziroma izdal delovno dovoljenje in pri katerih je prišlo do sprememb na posameznem dogodku (npr. vlogi, odločitvi).

ZRSZ je med drugim tudi uporabnik podatkov iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) in  je s tako imenovano vzpostavitvijo začetnega stanja iz CRP pridobil tudi podatke o dovoljenjih za začasno prebivanje tujcev in datume veljavnosti dovoljenj za začasno prebivanje od/do. ZRSZ iz CRP pridobiva tudi dnevne spremembe podatkov tujcev, seveda če do sprememb pride.

MNZ iz CRP posreduje podatke v skladu z zakonskimi podlagami pristojnih institucij in zahtevami v okviru le-teh, ni pa pristojno, niti odgovorno za vodenje postopkov in uporabo podatkov pri uporabnikih. Izmenjava podatkov o dovoljenjih za prebivanje (med drugim tudi podatkov o enotnem dovoljenju za prebivanje in delo) med ZRSZ in nosilcema javnih pooblastil, to je ZPIZ in ZZZS oziroma poenostavitev postopkov v zvezi z izmenjavo podatkov o dovoljenjih za prebivanje med ZRSZ, ZPIZ in ZZZS, ni v pristojnosti MNZ.