Pobuda / Predlog uporabnika

Predlog za spremembo Zakona o orožju

Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Posredovan: 02.03.2016
Objavljen: 24.03.2016
Odstopljen organu: 24.03.2016

Pozdravljeni.

Predlagam spremembo Zakona o orožju. V orožnem listu se nahaja podatek o stalnem prebivališču. Ker Orožni list izkazuje (s sliko) pravico osebe NN s fotografijo do nošenja in/ali posesti orožja, naslov stalnega prebivališča nima kaj iskati v njem. Če oseba spremeni stalno prebivališče in pridobi novo osebno izkaznico ali potno listino ni nobene potrebe, da po nepotrebnem obremenjuje uradne organe še s spremembo tega naslova v Orožnem listu. Vsaka uradna oseba lahko pridobi podatek o imetniku orožnega lista (osebi s sliko) na podlagi ustnega pogovora in EMŠO ter z vpogledom v podatke CRP. V zakonu o obrambi po nepotrebnem zahtevamo od državljana, da v roku 8 dni po spremembi stalnega prebivališča mora spremeniti tudi ta podatek, ki v orožnem listu samem po sebi nima kaj iskati. S tem bi tudi razbremenili del uradnikov, ki bi lahko v tem času počeli kaj drugega.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Ministrstvo za notranje zadeve se s predlogom ne strinja.

Obrazložitev:
Zakon o orožju (Ur. list RS, št. 23/05 – UPB1 in 85/09) v četrtem odstavku 8. člena določa, da posameznik sme nositi orožje, če ima pri sebi orožni list, oziroma ga sme prenašati, če ima pri sebi ustrezno orožno listino in listino o istovetnosti, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo. Nadalje v prvem odstavku 8.a člena med drugim določa, da orožne listine izdaja upravna enota, na območju katere ima oseba stalno prebivališče. V tretjem odstavku 11. člena pa določa, da orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega kosa orožja in se izda za lovsko in športno orožje z veljavnostjo dvajsetih let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo desetih let. Po preteku veljavnosti orožni list posamezniku dovoljuje posest orožja brez pravice nošenja in prenašanja.

Iz navedenih določb zakona izhaja, da je orožni list (za razliko od drugih orožnih listin) javna listina, ki se uporablja kot identifikacijski dokument pri upravnem organu ali v pravnem prometu, in ki omogoča identifikacijo tako posameznika, ki nosi orožje, kot tudi orožja, za katerega je izdan orožni list.

Orožne listine so tudi eden od instrumentov države za opravljanje nadzora. Z njimi namreč posameznik izkazuje pravico do nabave, posesti in nošenja konkretnega orožja. Podatke o prebivališču v orožnih listinah lahko zasledimo v večini orožnih listin drugih evropskih držav, kakor tudi v evropski prepustnici, ki je potovalni dokument za orožje po državah članicah EU in je predpisana z Direktivo 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja z dne 18. junija 1991.

Poleg navedenega, bi z ukinitvijo vpisovanja stalnega prebivališča imetnika v orožni list, le ta izgubil na funkciji identifikacijskega dokumenta, saj se z njim njegov imetnik ne bi mogel ustrezno identificirati v pravnem prometu.

Iz navedenih razlogov menimo, da predlog predlagatelja za spremembo Zakona o orožju ni utemeljen.