Pobuda / Predlog uporabnika
Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Posredovan: 06.11.2012
Objavljen: 07.11.2012
Odstopljen organu: 07.11.2012
Predlog sprejet: 16.11.2012

Enotno nadomestilo za čas "porodniškega dopusta" (12 mesecev). Zakaj? Stroški za bivanje doma so enaki tako za revne kot bogate in naj vsaj tukaj pokažemo, da smo socialna država - enake možnosti za vse. Nenazadnje bo vsak mali otrok prispeval enako v državno blagajno...

Odgovor pristojnega ministrstva

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB2 in 10/08, v nadaljevanju: ZSDP)  v 1. točki 6. člena določa, da so zavarovanci za starševsko varstvo osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. Zavarovanje za starševsko varstvo pa je pogoj za uveljavitev pravice do starševskega nadomestila.

ZSDP v 39. členu določa, da imajo pravico do starševskega nadomestila tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta. V tem primeru se  starševsko nadomestilo izračuna na način, kot to določa ZSDP v prvem odstavku 41. člena, in sicer je osnova za posamezno vrsto nadomestila povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust. Za manjkajoče mesece, torej mesece ko ni dohodka (plače), se kot osnova upošteva 55% minimalne plače.

Iz določb ZSDP torej izhaja način izračuna starševskega nadomestila. Nadomestilo se izplačuje iz proračuna Republike Slovenije in ga krije država. Od bruto nadomestila so plačani vsi prispevki in zavarovancu seveda teče tudi pokojninska doba.