Oddajte pobudo

Pavšalna letna turistična taksa

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MNZ
  • 08. 04. 2015Pobuda objavljena
  • 08. 04. 2015Pobuda odstopljena organu
  • 16. 04. 2015Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Kot lastnica stanovanja v Portorožu sem do dneva, ko sem se za stalno preselila  in prijavila na naslovu v Občini Piran na podlagi občinskega odloka plačevala pavšalno letno turistično takso. Z dnem, ko sem prijavila stalno bivališče na UE Piran  (31.1.2014) sem računala, da nisem več zavezanka za plačevanje te takse, zato me je pred dnevi presenetila pošta s položnico in odločbo. Danes sem se po telefonu prijazno pogovorila z delavko na Občini Piran, ki je odločbo izdala, vendar me je presenetilo dejstvo, da delavci pri svojem delu nimajo dostopa do »orodja«, ki naj bi bilo potrebno za pravilno ugotavljane dejstev. Torej delavka ne ve, da sem občan občine Piran, ker nima dostopa do teh podatkov ( dostopa le na posebno zahtevo na ue Piran in z obrazložitvijo zakaj podatke potrebuje) jaz pa lahko dosežem ustrezno zmanjšanje takse le na podlagi  ustne ali pisne pritožbe, katero pa naj bi opremila z vrednotnicami upravne takse v vrednosti 18 EUR, kar pa je skorajda vrednost eno in pol mesečne takse. Ker menim, da je to le eden izmed stotine  globalnih problemov delovanja državne uprave, zaradi česar je  posledično pogosto tarča jeze občanov ter ob dejstvu, da se v času informacijske tehnologije podatki ne posodabljajo avtomatično temveč jih je še vedno potrebno posredovati »peš«

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Uvodoma pojasnjujemo, da se podatki o prebivališčih posameznikov vodijo v Registru stalnega prebivalstva skladno z Zakonom o prijavi prebivališča. Register stalnega prebivalstva je računalniško vodena zbirka podatkov o posameznikih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Republike Slovenije oziroma so se stalno ali začasno, to je za več kot tri mesece, odselili iz Republike Slovenije. Register stalnega prebivalstva vodijo upravne enote (vsaka za svoje območje) in Ministrstvo za notranje zadeve (centralno) zaradi zagotovitve pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva.

V Centralnem registru prebivalstva (v nadaljevanju: CRP) pa se skladno z Zakonom o Centralnem registru prebivalstva , podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter za namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in drugih raziskovanj, za katere imajo zakonsko podlago.

CRP je tako osrednja zbirka podatkov:
-    o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
-    o državljanih, ki so stalno ali začasno, za več kot tri mesece, odsotni iz Republike Slovenije,
-    o tujcih, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje, imajo pa določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če je tako določeno z zakonom.

Občine pridobivajo podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdelujejo ter opravljajo statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe, med drugim tudi osebne podatke, ki se vodijo v CRP, na podlagi 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi .

Podatke lahko občine pridobivajo tudi po elektronski poti in sicer z uporabo posebnega spletnega servisa, ki je bil s tem namenom razvit že v letu 2006. Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko zagotovi pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja varovanje osebnih podatkov, na podlagi četrtega odstavka 5. člena Uredbe o vodenju in vzdrževanju Centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov,  po se za uporabo tako imenovanega e-CRP izda tudi soglasje ministra.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je Občini Piran na njen zahtevek za registracijo uporabnika storitev e-CRP, že dne 11.1.2007 izdalo soglasje za elektronsko poslovanje s CRP, saj je občina izpolnjevala vse zahtevane pogoje v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o centralnem registru prebivalstva, Uredbe o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov ter Navodili za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva . Občina Piran bi zato lahko sama, pred izdajo odločbe o plačilu takse, preverila podatke o tem ali posameznik, za katerega se izdaja odločba, stalno prebiva na območju občine Piran. Podatki, ki jih pridobivajo občine iz CRP, so ažurni.

Na koncu pojasnjujemo, da je Ministrstvo za notranje zadeve do 14.4.2015 izdalo soglasja za elektronsko poslovanje s CRP že 192 od skupaj 212 občin v Republiki Sloveniji. Storitve torej uporablja 91% vseh občin, ki so za to izkazale interes, med drugim tudi Občina Piran, kjer je določena tudi odgovorna oseba za postopke dela z e-CRP.  

Glede na navedeno pojasnilo občine Piran, da lahko pridobi podatke o prebivališču posameznika samo na podlagi predhodnega, zakonsko utemeljenega zaprosila na upravni enoti, ni točno, obravnava pobude z vidika uvajanja novih storitev pa ni potrebna, saj predlagana storitev "avtomatičnega posredovanja podatkov o naslovih posameznikov občinam", že obstaja.