Pobuda / Predlog uporabnika

DURS zahteval nakazilo 0,01€

Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: , MF
Posredovan: 25.03.2015
Objavljen: 26.03.2015
Odstopljen organu: 26.03.2015
Predlog sprejet: 02.04.2015

OPOMBA Ministrstva za javno upravo

Preko spletnega Portala PoslovniSOS smo prejeli le priponko poslovnega subjekta, katere vsebino kratko povzemamo: Poslovni subjekt je prejel OPOMIN DURS, ki ga je ta izdal na podlagi tretje točke 1. odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZdaVP-2, ki določa, da ima zavezanec za davek pravico do podatkov o stanju svojih davčnih obveznosti. Iz podatkov knjigovodske evidence izhaja, da mora poslovni subjekt na posamezne vplačilne podračune nakazati naslednje dolžne zneske, pri čemer gre tudi za znesek v višini 0,01 EUR.

Podatki iz knjigovodske evidence:

Vrsta obveznosti

Vplačilni podračun

Sklic

Znesek

40 Dohodek iz zaposlitve PO

SI56011008881000030

19-469*****-40002

0,10 EUR

42 PZAP od zaposlenih pri PO

SI56011008881000030

19-469*****-42005

0,01 EUR

80 Davek od doh. PO DDPO akontac.

SI56011008881000030

19-469*****-80004

29,18 EUR

80 Zamudne obresti-država

SI56011008881000030

19-469*****-80004

0,65 EUR

 

 

 

Odgovor pristojnega ministrstva

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE

V proučitev in odziv ste nam dne 26. 3. 2015 posredovali predloge za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, ki ste jo oblikovali na podlagi prejetega sporočila uporabnika. Povod za podano pobudo je prejet opomin zaradi neplačanih dajatev, in sicer plačevanje zelo majhnih zneskov na posamezne vplačilne podračune. Iz prejete tokratne pobude in tudi preteklih pobud uporabnikov ste nam v razmislek, proučitev in pojasnilo posredovali naslednja izhodišča, do katerih želite, da se opredelimo:

1. se določi en sklic;

2. se določi mejni znesek, od katerega je smiselno, da se poziva zavezanca k plačilu obveznosti na posamezen vplačilni podračun;

 

3. da se zavezancev ne poziva k plačilu le-teh, v kolikor ne dosegajo zneska 1,00 EUR;

4. da se zamudne obresti pripišejo k osnovi, glede na to, da gre za isti podračun in isti sklic.

Kot ste tudi sami ugotovili gre za sistemsko težavo. Vendar le-ta ne zajema samo načina plačevanja po opominih, ampak plačilni sistem kot celoto v državi, ki je bil spremenjen in delno tudi poenostavljen s 1. 10. 2011, ko je takratna DURS uvedla nov informacijski sistem. Z uvedbo novega informacijskega sistema smo po odpravi začetnih težav in na podlagi dobljenih praks, pričeli razmišljati tudi o dodatnih poenostavitvah plačevanja obveznih dajatev. Vmes je prišlo do združitve dveh velikih organov in sistemov, carinske in davčne uprave, in konsolidacija zahteva svoj čas. Kljub temu, pa smo že pristopili k izpolnitvi vašega prvega predloga in pričeli z manjšimi koraki oziroma postopoma z uvedbo poenostavitev po parcialnih vsebinah, katere nas bodo v nekaj letih pripeljale do želenega cilja uvedbe enega računa in enega sklica za plačevanje dajatev. Za dosego tega cilja, ki predstavlja izjemno sistemsko spremembo, bomo postopoma uvajali manjše izboljšave, kamor sodijo tudi vaši predlogi pod točko 2., 3. in 4.

Hitrost oziroma dinamika sprememb je pogojena tudi z zakonodajnimi spremembami ter zagotavljanjem zadostnih finančnih virov za nadgradnje IT sistemov.

Stališče MJU

OPOMBA MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO: Na pobudo Ministrstva za javno upravo je Finančni urad RS (FURS) izdal dodatna pojasnila in navodila o sistemu plačevanja obveznih dajatev Finančnemu uradu RS, ki ga v nadaljevanju objavljamo.

DODATEN ODZIV FINANČNE UPRAVE RS:
V proučitev in odziv ste nam dne 26. 3. 2015 posredovali predloge za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, ki ste jih oblikovali na podlagi prejetega sporočila uporabnika. Povod za podano pobudo je bil prejet opomin zaradi neplačanih dajatev, in sicer plačevanje zelo majhnih zneskov na posamezne vplačilne podračune. Odgovor smo vam posredovali 30. 3. 2015. Na skupnem sestanku 15. 5. 2015 pa je bilo dogovorjeno, da FURS pripravi drugačno pojasnilo za poslovne subjekte oz. državljane v zvezi z izpostavljeno problematiko plačevanja zelo majhnih zneskov dajatev po posameznih vplačilnih podračunih.
V nadaljevanju podajamo pojasnilo:

Sistem vplačevanja dajatev za več blagajn javnega financiranja
Sistem vplačevanja obveznih dajatev v RS je določen na način, da je za vsako blagajno javnega financiranja določen poseben podračun za plačevanje dajatev. V RS imamo štiri blagajne javnega financiranja:
o Proračun države,
o Proračun ZPIZ,
o Proračun ZZZS,
o Proračuni lokalnih skupnosti (za vsako občino posebej).
Finančna uprava RS ima tako pri ukrepih v zvezi s poenostavitvami plačevanja zakonske omejitve, da ne more omogočiti zavezancem združevanja plačil, ki pripadajo več blagajnam. Podrobnejši opis načina plačevanja se nahaja na spletni strani FURS, na povezavi:
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

Mesečno mora davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, plačevati trem ali celo štirim različnim javnofinančnim blagajnam. Davčni zavezanec se lahko samostojno odloča za katero blagajno in katero vrsto dajatve bo poravnaval v prvi vrsti in to namero izraža s tem kateri podračun izbere pri
plačevanju oziroma katero dajatev navede v referenci za plačevanje na plačilnem nalogu. Te možnosti lahko uveljavlja do uvedbe izvršbe.
V kolikor pa davčni zavezanec ne želi izbrati vrsto dajatve v okviru istega podračuna za isto blagajno javnega financiranja, to se običajno zgodi, ko mu istočasno zapade več vrst obveznosti oziroma je zaradi zamud pri plačevanju tik pred uvedbo izvršbe na kar ga opominja prejeto obvestilo
o zapadlih obveznostih (opomin). V tem primeru je zaradi zmanjševanja stroškov plačevanja (bančna provizija) zainteresiran za plačevanje več vrst obveznosti z enim plačilnim nalogom za isto blagajno javnega financiranja, ki jih sicer pri rednem plačevanju poravnava ločeno z različnimi referencami pri plačilu in s tem izbira vrsto dajatve, ki jo plačuje. Dne 19. 6. 2015 smo vam posredovali odgovor na pobudo 520. Obveščamo vas, da je prišlo do sprememb v podatkih za plačevanje obveznih dajatev. Prosimo vas, da upoštevate delno spremembo že posredovanega odgovora v delu (navedeno besedilo spodaj), ki se nanaša na poenostavitev plačevanja obveznosti in jo objavite na vašem spletnem portalu.
»Davčni zavezanec ima v takih primerih možnost plačati vse obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma imajo isti IBAN račun, z enim plačilnim nalogom z izbiro ustrezne reference za plačilo:

- PDP – proračun države: SI56 01100-8881000030, referenca SI19 DŠ-99996
- PDP – ZPIZ: SI56 01100-8882000003, referenca SI19 DŠ-99996
- PDP – ZZZS: SI56 01100-8883000073, referenca SI19 DŠ-99996
- 212 PDP – občine: SI56 01EZR-888OBČ00kk, referenca SI19 DŠ-99996.«

Pri tem načinu plačevanja davčni zavezanec ne more več vplivati na vrstni red zapiranja saj se v davčnem knjigovodstvu zapirajo najprej najstarejše knjižene terjatve v okviru blagajne za katero plačuje.

Pobuda 520 posebej izpostavlja opomin, s katerim FURS zavezanca opominja v primeru zamude pri plačevanju davčnih obveznosti. Pogosto je na opominu navedenih več majhnih zneskov dolga po vrstah dajatev, ki jih mora zavezanec poravnati na posamezen podračun z različnimi sklici. Davčni zavezanec lahko na način kot je opisan zgoraj sešteje vse zneske za katere je v opominu naveden isti podračun za plačilo in jih plača z enim plačilnim navodilom in uporabo zgoraj navedenega sklica za ta podračun.

Pri tem si lahko pomaga tudi z vpogledom v eKartico, ki se nahaja na povezavi http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx, kjer preveri svoje odprte obveznosti, izračuna nadaljnje zamudne obresti (od datuma izračuna na opominu do datuma dejanskega plačila) s pomočjo kalkulatorja obresti, ki je objavljen na spletni strani FURS
http://edavki.durs.si/OpenPortal/CommonPages/Documents/Interest.aspx in izpolni plačilne naloge.

Naj v nadaljevanju navedemo, da se opomin izda za vse odprte postavke do določenega datuma, ki obsegajo tudi vse zamudne obresti, obračunane do tega dne, zato so na posameznih postavkah zneski zamudnih obresti lahko tudi zelo majhni, vendar predstavljajo del skupnega dolga, ki ga mora zavezanec poravnati. Zaradi možnosti preveritve pravilnosti odprtih terjatev na opominu s strani davčnega zavezanca in izračuna nadaljnjih zamudnih obresti do dneva plačila, morajo biti vse obveznosti specificirane po izvršilnih naslovih in ločene na glavnico in zamudne obresti.