Oddajte pobudo

Odločba tržne inšpekcije

Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
  • 30. 03. 2015Pobuda objavljena
  • 30. 03. 2015Pobuda odstopljena organu
  • 16. 04. 2015Pobuda sprejeta
  • 30. 03. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Kot nepremičninska agencija posredujem pri prodaji nepremičnin. Posredniško pogodbo imam pripravljeno tako, da v primeru, da se stranka premisli pri dolgotrajni aktivnosti z njo, plača tudi stroške posredovanja. V konkretnem primeru sem ji zaračunala delno provizijo - 1/4, oz. stroške, ker je od posla odstopila. Ti stroški so bili napisani v vrednosti 600 eur. Zaradi take "napake" po mnenju inšpekcije, sem dobila 12.500 eur kazni kot pravna oseba in 1000 eur kot odgovorna oseba + sodne takse blizu 2000 eur. Zaradi take odločbe inšpekcije moram podjetje zapreti. Prosim pristojne organe, da razglasijo člene v nepremičninskem zakonu, ki so protiustavni, za protiustavne in jih prekličejo in v nadaljnem tudi protizakonito odločbo inšpekcije. Moram povedati, da so šle zadeve že tudi skozi Višje sodišče in državno tožilstvo, pa se očitno nikomur niso zdele zadeve nenormalne.

Dodatno k vsebini - opomba MJU: Odgovorna oseba poslovnega subjekta je MJU naknadno posredovala dokumente, iz katerih izhaja, da v njeni konkretni zadevi teče postopek pred Vrhovnim sodiščem RS. S tem v zvezi opozarjamo (kar izhaja tudi iz 6. točke Pogojev uporabe spletnega mesta poslovnisos.gov.si), da koordinator PoslovniSOS pri svojem delu ne posega v nadzor dela, ki ga izvršujejo drugi organi, ne predstavlja pritožbenega organa (nima pooblastil za spreminjanje ali odpravo upravnih aktov), ne more izrekati kazenskih sankcij niti ne razveljaviti upravnih aktov. Namen projekta PoslovniSOS ni vplivanje na vsebinske odločitve organov kot take, za izpodbijanje katerih imajo stranke na voljo ustrezna pravna sredstva.Kljub temu pa bo lahko sicer zakonita vsebina (po prejetem stališču pristojnega organa) zaznana kot birokratska ovira in podlaga za pripravo predloga za spremembo zakonodaje.

 

Odgovor pristojnega organa

1. SPOROČILO MJU:

Ministrstvo za okolje in prostor smo seznanili s sporočilom uporabnice, ki nam je še naknadno posredovala dokumentacijo, iz katere izhaja, da je bila oglobljena za prekršek po 12. točki 1. odstavka 34. člena ZNPosr. Navedeni primer smo zato lahko izpostavili le z vidika preučitve ustreznosti zakonske ureditve glede sorazmernosti določitve najnižje višine globe za prekršek glede na težo prekrška. Zakon o nepremičninskem posredovanju v 34. členu določa, da se z globo od 12.500 do 250.000 eurov za prekršek kaznuje nepremičninska družba, če:

1.opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami v nasprotju s 3. členom tega zakona;

2.zaračuna plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami v nasprotju s 5. členom tega zakona;

3.ne zavaruje odgovornosti za škodo v skladu s 6. členom tega zakona;

4.pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami ne vsebuje vseh sestavin iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona;

5.ne določi splošnih pogojev poslovanja in ne ravna skladno s 15. členom tega zakona;

6.oglašuje v nasprotju s 16. členom tega zakona;

7.ne zagotavlja zaščite interesov naročitelja v skladu s 17. členom tega zakona;

8.ne zagotavlja nepristranosti pri posredovanju v prometu z nepremičninami v skladu z 20. členom tega zakona;

9.naročitelja pisno ne opozori o nasprotju interesov iz 21. člena tega zakona;

10.ne ugotavlja morebitnih stvarnih in pravnih napak na nepremičnini, ne ugotavlja dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in če pisno ne opozori na ugotovljene oziroma morebitne napake po 23. členu tega zakona;

11.listine iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ne sestavi univerzitetni diplomirani pravnik;

12.zahteva plačilo za posredovanje v nasprotju s 25. členom tega zakona.

Ministrstvo za okolje in prostor smo prosili za preučitev stališče/pojasnila glede predmetne zakonske ureditve oziroma možnosti za njene spremembe.

2. ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:

V zvezi z vašim predlogom, ki se nanaša na spremembo 34. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr, Uradni list RS, št. 72/06, 49/11) v delu, ki določa najnižjo odmerjeno globo za prekršek nepremičninske družbe, odgovarjamo naslednje:

ZNPosr v 34. členu odmerja globo v razponu od 12.500€ do 250.000 € za prekršek, ki ga stori pravna oseba - nepremičninska družba. Navajte, da je v vašem primeru višina najnižje odmerjene globe previsoka in popolnoma nesorazmerna z opravljenim prekrškom, na kar so nas tudi že večkrat opozorili. Na Ministrstvu za okolje in prostor smo hvaležni za tovrstne pobude in bomo ob spremembi zakonodaje, ki se nanaša na nepremičninsko posredovanje (letos ni predvidena) vsekakor proučili tudi možnost znižanja najnižje globe za prekrške nepremičninskih družb.

3. STALIŠČE TIRS:

O sporočilu podjetnice smo zaradi morebitnih nadaljnjih aktivnosti v zvezi z zaznano problematiko in s tem vpliva na morebitno spremembo Zakona o nepremičninskem posredovanju v delu, ki se nanaša na kazenske določbe, zaprosili za stališče tudi Tržni inšpektorat RS (TIRS), kot izvajalca predpisa.  S strani TIRS smo prejeli naslednje stališče: »Tržni inšpektorat RS Zakon o nepremičninskem posredovanju nadzira vse od uveljavitve v letu 2003. Prekrškovni organ pa je Tržni inšpektorat RS od leta 2005, ko tudi izreka sankcije v skladu z določbami Zakona o prekršku, zato razpolagamo s podatki o odločbah o prekršku od leta 2005. Od leta 2005 pa do vključno 4. 5. 2015 je bilo zaradi kršitve 25. člena Zakona onepremičninskem posredovanju izdanih 21 prekrškovnih ukrepov. Zaradi narave kršitve se pregledi po navedenem členu večinoma opravljajo na podlagi prijav uporabnikov storitev nepremičninskega posredovanja. V letu 2003, ko je bil Zakon o nepremičninskem posredovanju sprejet, je bil nepremičninski trg zelo živahen, cene nepremičnin so bile visoke, posledično so bili tudi zaslužki nepremičninskih družb visoki, zato so bile globe tedaj prilagojene takšnemu stanju na trgu. Ker pa se je stanje od tedaj v veliki meri spremenilo, saj so cene nepremičnin bistveno padle, promet z nepremičninami je zelo upadel, veliko nepremičninskih družb je tudi prenehalo poslovati, pa menimo, da so predpisane globe previsoke in da bi bilo vsekakor smiselno razmisliti o znižanju vsaj najnižje predpisane mere globe in to ne le za ta prekršek, pač pa tudi za druge prekrške, predpisane v tem zakonu. V primerjavi z globami, določenimi v predpisih iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS lahko rečemo, da višine glob, določene z Zakonom o nepremičninskem posredovanju, bistveno odstopajo od višine glob, predpisanih v drugih predpisih.«

OPOMBA MJU: Navedeno pojasnilo smo že posredovali MOP, da se do njega opredeli, hkrati pa predlagali tudi uvrstitev ukrepa s predlaganim nazivom: Znižanje (najnižjih) predpisanih mer glob za vse prekrške, predpisane v Zakonu o nepremičninskem posredovanju v Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja (ED), ki predstavlja zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. Ukrepi so poenoteni in izhajajo iz enajstih strateških dokumentov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav tako je poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se Vladi RS posreduje poročila o realizaciji enotnega dokumenta trikrat letno.