Ukrepi za boljše poslovno okolje

                                   

Aplikacija »ENOTNA ZBIRKA UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje« nudi uporabniku na enem mestu pregled ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo.

Enotna zbirka ukrepov predstavlja zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. Ukrepi so poenoteni in izhajajo iz štirinajstih strateških dokumentov/virov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Predmet desetega poročanja so bili vsi ukrepi v Enotni zbirki ukrepov, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2017 oziroma ukrepi, ki imajo sicer daljši rok realizacije in so resorji v zvezi z njimi izvajali aktivnosti potrebne za njihov zaključek.

Stanje realizacije na dan 31. 12. 2017 (343 ukrepov) je naslednje:
-   realiziranih je 230 ukrepov (67,06 %);
-   delno realizirani so 110 ukrepi (30,61 %);
-   nerealiziranih je še 27 ukrepov (2,33 %).

V okviru 10. poročevalskega obdobja se je Enotna zbirka dopolnila z 28 ukrepi. V poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 49 ukrepov.

Posamezni strateški dokumenti, ki so združeni v Enotno zbirko ukrepov:

- Agenda 46+,
- Agenda Malega Gospodarstva,
- Zahteve slovenske obrti in podjetništva,
- Akt za mala podjetja,
- Ovire za Tuje neposredne investicije,
- Stop birokraciji - program za zmanjševanje zakonodajnih bremen,
- Pobude Trgovinske zbornice Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva 2012,
- Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji,
- Kisik za gospodarstvo,
- Nova pogodba med delom in kapitalom za izhod iz krize,
- Manifest industrijske politike,
- DigitAgenda 2016,
- Prioritete Vlade RS,
- Mala DigitAgenda 2017,
- Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2017.

Poudariti je potrebno, da se Enotna zbirka sproti dopolnjuje z novimi ukrepi kot posledica sprememb posameznih dokumentov, iz katerih ukrepi izhajajo ter na podlagi predlogov, oddanih preko portala STOP birokraciji.