Oddajte pobudo

Ukrepi za boljše poslovno okolje

                                   

Aplikacija »ENOTNA ZBIRKA UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje« nudi uporabniku na enem mestu pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo.

Enotna zbirka ukrepov predstavlja zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. Ukrepi so prvič poenoteni in izhajajo iz enajstih strateških dokumentov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav tako bo poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se bo Vladi RS posredovalo poročila o realizaciji enotnega dokumenta trikrat letno.

Predmet osmega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2015 in 2016, pri čemer so se iz tokratnega poročanja in iz enotne zbirke ukrepov izločili ukrepi (83 ukrepov), ki izhajajo iz Strategije razvoja javne uprave za katere se v skladu s sklepom Vlade RS št. 00405-7/2015/5, z dne 29. 7. 2015, pripravljajo ločena poročila.

Stanje realizacije (299 ukrepov) je naslednje:
-    realiziranih je 164 ukrepov (54,85 %);
-   delno realizirani so 103 ukrepi (34,45 %);
-    nerealiziranih je še 32 ukrepov (10,70 %).

Po pregledu rezultatov sedmega poročanja in v skladu s primerjavo rezultatov prejšnjih poročanj ugotavljamo, da stopnja realizacije napreduje v skladu s planiranimi aktivnostmi resorjev. V poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 13 ukrepov.

Posamezni strateški dokumenti, ki so združeni v Enotno zbirko ukrepov:

- Agenda 46+ (Gospodarska zbornica Slovenije),
- Agenda Malega Gospodarstva (Gospodarska zbornica Slovenije),
- Zahteve slovenske obrti (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije),
- Akcijski program za izvajanje Akta za mala podjetja (MGRT),
- Ovire za Tuje neposredne investicije  (MGRT),
- Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 % (MNZ),
- Pobude Trgovinske zbornice Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva 2012 (MGRT) ter
- Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji,
- Kisik za gospodarstvo,
- Nova pogodba med delom in kapitalom za izhod iz krize.

Poudariti je potrebno, da se bo enotni dokument sproti dopolnjeval z novimi ukrepi kot posledica sprememb posameznih dokumentov, iz katerih ukrepi izhajajo ter na podlagi predlogov, oddanih preko portala STOP birokraciji.