Poenostavljeno poročanje na iREK obrazcih

Kategorija: Finance
Pristojni organi: , MF

1.    Glavne spremembe pri iREK obrazcih:

-    na podlagi sprememb zakonodaje so dodana nova polja na zbirnem REK-1 in iREK obrazcu;
-    na iREK so dodani podatki za poročanje ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin;
-    na iREK so dodani podatki za izračun davčnega odtegljaja:
o    uvedeno je prikazovanje olajšav, ki jih izplačevalec dohodka upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja (podatki o  vzdrževanih družinskih članih,
o    uvedeno je prikazovanje podatkov, ki vplivajo na izračun davčnega odtegljaja (splošne olajšave, osebne olajšave, ugodnosti iz mednarodnih pogodb)
-    na iREK se poroča tudi o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo:
o    plače in nadomestilo plače,
o    poroča se najkasneje zadnji dan meseca v katerem so bila povračila stroškov in drugi odhodki izplačani ,
o    prehrana med delom (o stroških organizirane prehrane se ne poroča),
o    prevoz na delo in z dela (o stroških organiziranega prevoza s strani delodajalca se ne poroča),
o    terenski dodatek,
o    nadomestilo za ločeno življenje,
o    povračilo stroškov službene poti (dnevnice, prevoz, prenočevanje),
o    odpravnine, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči,
o    bonitete (uporaba osebnega vozila, nastanitev, zavarovalne premije)

Problem glede rokov poročanja o dohodkih, povezanimi s službenimi potmi – navedeno določilo je težko izvedljivo, predvsem zaradi dostave potrdil, dokazil in poročil računovodskim servisom oziroma pooblaščencu za oddajanje davčnih obračunov. V kolikor je potrebno poročati o izplačilih zadnji dan v mesecu, v katerem so bili izplačani bo to podjetnikom povzročilo hude administrativne obremenitve.

Implementirana rešitev

Na podlagi pobud s strani zainteresirane javnosti smo na Ministrstvu za javno upravo v okviru projekta STOP birokraciji predlagali spremembo pravilnika Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu tako, da se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so bili izplačani.

 

Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu je bila v Uradnem listu RS, objavljena 31. 3. 2014.