Poenostavitev postopka ponovnega vlaganja vloge za pridobitev otroškega dodatka

Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ

Pobuda objavljena 17. 11. 2011

 

Centri za socialno delo bi lahko avtomatično, brez vsakoletnih vlog sami odločali o višini otroškega dodatka. S tem bi privarčevali tako vlagatelji kot tudi Centri za socialno delo, saj ne bi bilo potrebno vnašati podatkov iz vloge in jih preverjati, niti ne bi bilo potrebno izdajati potrdil o prejemu vloge. Sedaj je potrebno ob vsaki vlogi vpisovati podatke, kot so naslov, EMŠO vlagatelja, partnerja in otrok, dohodek in vključenost v vrtec. To so podatki, ki se ponavadi ne spreminjajo. Predlagam, da samo enkrat vložimo vlogo in naslednjič sporočamo samo morebitne spremembe podatkov in tako ne izpolnjujemo celotnega obrzaca ter ponovno vpisujemo podatke, ki so nespremenjeni.

Implementirana rešitev

20. 12. 2012

 

Skrajšana in enostavnejša Vloga za znižanje plačila vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka

 

Na centrih za socialno delo lahko vsi starši, ki so pravico do otroškega dodatka že pridobili v preteklem obdobju, vložijo samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice.

Omenjena vloga velja samo za primere, ko je bila po ZUPJS strankam že izdana odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca in ne gre za spremembe, ki so omenjene v nadaljevanju. Vloga se uporabi, če stranka PONOVNO vlaga vlogo ali za otroški dodatek ali za subvencijo vrtca ali pa za obe pravici skupaj.

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo tudi enostavno e-vlogo, ki jo je z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila omogočeno izpolniti in oddati elektronsko.

OPOZARJAMO, da se vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE izpolnjuje:

- če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec;
- če stranka hkrati želi uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…);
- če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:

 

-spremembe v številu oseb,

- vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo, več kot 30 dni,

- oddajanje premoženja v najem,

- zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,

- vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,

- lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,

- prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.

V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti obrazec 8,45 - vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Konkretnejša pojasnila so dostopna na straneh MDDSZ.

S 1. 1. 2015 bomo državljane razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje socialnih pravic, kot je recimo pravica do otroškega dodatka z avtomatsko izdajo odločbe.